31994R1829

Kommissionens förordning (EG) nr 1829/94 av den 26 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3665/87 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 191 , 27/07/1994 s. 0005 - 0006
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 59 s. 0160
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 59 s. 0160


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1829/94 av den 26 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3665/87 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 230/94(2), särskilt artikel 17 i denna, och till de motsvarande bestämmelserna i de andra förordningarna om den gemensamma organisationen av marknaderna för jordbruksprodukter,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 876/68 av den 28 juni 1968 om fastställande av allmänna bestämmelser för beviljande av exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter och kriterier för fastställande av bidragsbeloppen(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 776/94(4), särskilt artikel 6.2 andra stycket och artikel 6.3 i denna, samt till motsvarande bestämmelser i andra förordningar om allmänna regler för beviljande av exportbidrag för jordbruksprodukter, och

med beaktande av följande:

I artikel 47.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87(5), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2805/93(6), fastställs det uttryckligen att exportbidrag endast utbetalas om ansökan inges skriftligen. Med hänsyn till den ökande användningen av datoriserade förfaranden inom olika administrativa områden, är det önskvärt att tillåta att ansökningar om bidrag inges på elektronisk väg.

Databehandlingen måste vara tillförlitlig och svara mot de säkerhetskriterier som garanterar att systemet fungerar korrekt. Säkerhetskriterier bör särskilt inbegripa åtgärder för kontroll av datakällan och för säkerställande av att det inte finns risk för otillåtet tillträde, förlust, ändring eller förstöring av data. För att säkerställa en korrekt användning av gemenskapsmedlen, bör kommissionen regelbundet godkänna de datoriserade förfaranden som medlemsstaterna använder. Bekräftelse på tillförlitligheten av förfarandena kan förnyas varje år när omständigheterna så kräver.

I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93(7), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1500/94(8), fastställs i artiklarna 199.2 och 199.3 och artiklarna 222, 223 och 224 bestämmelser beträffande tulldeklarationer som genomförs med hjälp av datoriserade förfaranden. Dessa bestämmelser bör även gälla för de speciella regler som föreskrivs för ingivande av ansökningar om betalning av exportbidrag på elektronisk väg.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från de berörda förvaltningskommittéerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 47 i förordning (EEG) nr 3665/87 skall punkt 1 ersättas med följande:

"1. Exportbidraget skall utbetalas endast på exportörens ansökan och skall endast betalas av den medlemsstat inom vars territorium exportdeklarationen mottagits.

Ansökan om exportbidrag skall antingen göras

a) skriftligen, varvid medlemsstaten får föreskriva att en särskild blankett används för detta ändamål, eller

b) genom användning av datoriserat system, i enlighet med närmare bestämmelser som skall antas av de behöriga myndigheterna efter kommissionens godkännande.

Vid tillämpningen av denna punkt skall artiklarna 199.2 och 199.3 samt artiklarna 222, 223 och 224 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93(*) gälla i tillämpliga delar.

(*) EGT nr L 253, 11.10.1993, s. 1."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 1994.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

(2) EGT nr L 30, 3.2.1994, s. 1.

(3) EGT nr L 155, 3.7.1968, s.1.

(4) EGT nr L 91, 8.4.1994, s. 6.

(5) EGT nr L 351, 14.12.1987, s. 1.

(6) EGT nr L 256, 14.10.1993, s. 7.

(7) EGT nr L 253, 11.10.1993, s. 1.

(8) EGT nr L 162, 30.6.1994, s. 1.