31994R1131

Rådets förordning (EEG) nr 1131/94 av den 16 maj 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 337/75 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 127 , 19/05/1994 s. 0001 - 0001
Finsk specialutgåva Område 5 Volym 6 s. 0129
Svensk specialutgåva Område 5 Volym 6 s. 0129


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1131/94 av den 16 maj 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 337/75 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade på statschefs- och regeringschefsnivå för att anta beslutet av den 29 oktober 1993 om var vissa av Europeiska gemenskapernas organ och avdelningar och Europol(4) skall ha sitt säte, har också antagit en gemensam förklaring angående var det europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning skall ha sitt säte.

Rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning(5) bör ändras vad gäller centrumets säte.

Den del av förslaget som rör centrumets personal bör beslutas om senare. Denna förordning föregriper inte situationen för centrumets personal.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tredje stycket i artikel 1 i förordning (EEG) nr 337/75 skall ersättas med följande:

"Centrumet skall inte vara vinstgivande. Det skall ha sitt säte i Thessaloniki".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall gälla från och med den 1 september 1994.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 1994.

På rådets vägnar

Th. PANGALOS

Ordförande

(1) EGT nr C 74, 12.3.1994, s. 12.

(2) EGT nr C 128, 9.5.1994.

(3) Yttrande avgivet den 27 april 1994.

(4) EGT nr C 323, 30.11.1993, s. 1.

(5) EGT nr L 39, 13.2.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1946/93 (EGT nr L 181, 23.7.1993, s. 11).