31994L0073

Rådets direktiv 94/73/EG av den 19 december 1994 om ändring av direktiv 90/684/EEG om stöd till varvsindustrin

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 351 , 31/12/1994 s. 0010 - 0011
Finsk specialutgåva Område 8 Volym 2 s. 0070
Svensk specialutgåva Område 8 Volym 2 s. 0070


RÅDETS DIREKTIV 94/73/EG av den 19 december 1994 om ändring av direktiv 90/684/EEG om stöd till varvsindustrin

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 92.3 e och 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

med beaktande av följande:

Rådets direktiv 90/684/EEG av den 21 december 1990 om stöd till varvsindustrin (3) löper ut den 31 december 1994.

Den stödpolitik som fastställs i direktiv 90/684/EEG har i stort sett uppfyllt sina mål.

Texten till ett avtal om upprätthållande av normala konkurrensvillkor inom den kommersiella varvs- och reparationsindustrin har godkänts inom ramen för OECD av världens ledande varvsindustrinationer, inklusive gemenskapen, vilket utesluter varje form av stöd till varvsindustrin, med undantag för stöd till forskning och utveckling samt socialt stöd i samband med nedläggningar.

Avtalet förväntas träda i kraft den 1 januari 1996 sedan avtalsparterna deponerat sina ratificerings-, accept- eller godkännandeinstrument.

Avtalets parter har kommit överens om att inte öka stödet till varvsindustrin under perioden fram till dess avtalet träder i kraft.

Spanien bör ges möjlighet att betala ut det stöd som kommissionen godkände 1991 (4) och för vilket ett undantag från OECD-avtalet redan har fastställts till utgången av år 1998.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 90/684/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 5a

Trots artikel 5.1 får Spanien bevilja driftstöd som överstiger den fastställda maximigränsen, när det gäller stöd som redan har godkänts för att täcka förluster i offentliga varv i syfte att underlätta omstruktureringen av dessa, och som per den 31 december 1994 inte har utbetalats på grund av budgetsvårigheter. Detta utestående stöd, plus ränta till följd av betalningsförseningar, uppgår till högst 89 104 miljoner pesetas per den 31 december 1994, varav 64 196 miljoner pesetas utgör det utestående stödet och 24 908 miljoner pesetas utestående räntor. Utbetalning av detta totala belopp på högst 89 104 miljoner pesetas skall anmälas individuellt till kommissionen som skall lämna förhandsgodkännande senast den 31 december 1995, och det måste betalas senast den 31 december 1998."

2. Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

Detta direktiv skall tillämpas den 1 januari-31 december 1995".

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den 1 januari 1995.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1994.

På rådets vägnar

K. KINKEL

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 16 december 1994.

(2) Yttrandet avgivet den 21 december 1994.

(3) EGT nr L 380, 31.12.1990, s. 27. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/115/EG (EGT nr L 326, 28.12.1993, s. 62).

(4) EGT nr C 66, 14.3.1991, s. 10.