31994L0068

Kommissionens direktiv 94/68/EG av den 16 december 1994 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 78/318/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om torkar- och spolarsystem för motorfordon

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 354 , 31/12/1994 s. 0001 - 0009
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 27 s. 0071
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 27 s. 0071


KOMMISSIONENS DIREKTIV 94/68/EG av den 16 december 1994 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 78/318/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om torkar- och spolarsystem för motorfordon

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 93/81/EEG(2), särskilt artikel 13.2 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 78/318/EEG av den 21 december 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om torkar- och spolarsystem för motorfordon(3), särskilt artikel 5 i detta, och

med beaktande av följande:

Direktiv 78/318/EEG är ett av de särdirektiv om det EEG-typgodkännandeförfarande som fastställts genom direktiv 70/156/EEG. Bestämmelser i direktiv 70/156/EEG om fordonssystem, komponenter och separata tekniska enheter skall följaktligen omfatta även detta direktiv.

Särskilt i artiklarna 3.4 och 4.3 i direktiv 70/156/EEG föreskrivs att varje särdirektiv skall åtföljas av ett informationsdokument som innehåller de relevanta punkterna i bilaga 1 till det direktivet och även ett typgodkännandeintyg som grundas på bilaga 6 till detta för att typgodkännandet skall kunna datorlagras.

I rådets direktiv 77/649/EEG av den 27 september 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfältet i motorfordon(4), senast ändrat genom kommissionens direktiv 90/630/EEG(5) fastställde förfarandet för att bestämma olika egenskaper hos fordonet vilka skall behållas.

Med hänsyn till den tekniska utvecklingen är det möjligt att anpassa direktiv 78/318/EEG för att närma provningspecifikationerna och -förfarandena till de faktiska driftsförhållandena för dessa system.

Bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen, som inrättats genom direktiv 70/156/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 73/318/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 skall orden inom parentes "enligt definitionen i bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG" ersättas med orden "enligt definitionen i bilaga 2 A till direktiv 70/156/EEG".

2. Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a) I första strecksatsen skall orden "Bilagorna 1-5" ersättas med "de relevanta bilagorna".

b) I andra och tredje strecksatsen skall orden "enligt artikel 9a i direktiv 70/156/EEG" ersättas med "enligt artikel 2 i direktiv 70/156/EEG".

3. Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

i) I den första strecksatsen skall orden "bilagorna 1-5" ersättas med "de relevanta bilagorna".

ii) I andra strecksatsen skall orden "enligt artikel 9a i direktiv 70/156/EEG" ersättas med "enligt artikel 2 i direktiv 70/156/EEG".

b) I punkt 2 skall orden "enligt artikel 9a i direktiv 70/156/EEG" ersättas med "enligt artikel 2 i direktiv 70/156/EEG".

4. I artikel 4 skall "2.2" ersättas med "2.1".

5. I artikel 5 skall orden "Bilagorna 1-5" ersättas med "bilagorna".

6. Bilageförteckningen och bilagorna 1, 2, 6 och 7 skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Från och med den 1 juli 1995 får medlemsstaterna vad avser torkar- och spolarsystem inte:

- vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt godkännande för en motorfordonstyp eller en typ av torkar- och spolarsystem, eller

- förbjuda att fordon registreras, saluförs eller tas i bruk eller att torkar- och spolarsystem saluförs eller tas i bruk

om torkar- och spolarsystemen uppfyller kraven i direktiv 78/318/EEG, ändrat genom detta direktiv.

2. Från och med den 1 januari 1996

- får medlemsstaterna inte längre utfärda EEG-typgodkännande, och

- får medlemsstaterna vägra att bevilja nationellt typgodkännande

för en fordonstyp av skäl som hänför sig till torkar- och spolarsystem och för en typ av torkar- och spolarsystem om kraven enligt direktiv 78/318/EEG, ändrat genom detta direktiv, inte är uppfyllda.

3. Utan hinder av punkt 2 ovan skall medlemsstaterna vad avser reservdelar fortsätta att bevilja EEG-typgodkännande för torkar- och spolarsystem enligt den ursprungliga versionen av direktiv 78/318/EEG, förutsatt att sådana torkar- och spolarsystem

- är avsedda att monteras på fordon som redan är i bruk, och

- uppfyller kraven enligt det direktivet, som de var tillämpliga när fordonen först registerades.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall före den 1 juli 1995 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningarna skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 1994.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EGT nr L 264, 23.10.1993, s. 49.

(3) EGT nr L 81, 28.3.1978, s. 49.

(4) EGT nr L 267, 19.10.1977, s. 1.

(5) EGT nr L 341, 6.12.1990, s. 20.

BILAGA

1. I bilageförteckningen skall följande ändras:

- Asteriskerna efter rubrikerna på bilagorna 1-5 och fotnoten som hänför sig dit skall utgå.

- Rubriken på bilaga 1 skall ändras till följande lydelse: "Räckvidd, definitioner, ansökan om EEG-typgodkännande, beviljande av EEG-typgodkännande, specifikationer, provningsförfarande, märkning, ändringar av godkännanden, produktionsöverensstämmelse."

- Rubriken på bilaga 6 skall ändras till följande lydelse: "Informationsdokument (fordon)".

- Rubriken på bilaga 7 skall ändras till följande lydelse: "Informationsdokument (separat teknisk enhet)", och

- i slutet av förteckningen skall följande läggas till:

"Bilaga 8: Typgodkännandeintyg (fordon)

Bilaga 9: Typgodkännandeintyg (separat teknisk enhet)"

2. Bilaga 1 skall ändras till följande lydelse:

- Rubriken skall lyda:

"RÄCKVIDD, DEFINITIONER, ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE, SPECIFIKATIONER, PROVNINGSFÖRFARANDE, MÄRKNING, ÄNDRINGAR AV GODKÄNNANDEN, PRODUKTIONSÖVERENSSTÄMMELSE."

- Punkt 2.1 skall utgå.

- Punkt 2.2-2.4 skall betecknas 2.1-2.3.

- Punkt 2.1.2 (tidigare punkt 2.2.2) skall ändras till följande lydelse:

"2.1.2 vindrutans form och mått och dess fästen när dessa sannolikt inverkar på siktfälten som anges i bilaga 4."

- Punkt 2.5 skall utgå.

- Punkterna 2.6 och 2.7 skall betecknas 2.4 och 2.5 och ordet "ryggstöd" skall ersättas av "torso".

- Punkterna 2.8-2.2.1 skall betecknas 2.6-2.19.

- Punkt 2.18 (tidigare punkt 2.20) skall ändras till följande lydelse:

"2.18 Munstycken

Med munstycke avses en anordning som har till uppgift att rikta vindrutespolarvätskan mot vindrutan."

- Punkt 3.1.1 skall ändras till följande lydelse:

"3.1.1 Ansökan om EEG-typgodkännande enligt artikel 3.4 i direktiv 70/156/EEG för en fordonstyp vad gäller dess torkar- och spolarsystem skall lämnas in av fordonstillverkaren."

- Punkt 3.1.2 skall ändras till följande lydelse:

"3.1.2 En mall till informationsdokument visas i bilaga 6."

- Punkterna 3.1.2.1-3.1.2.3 skall utgå. Punkt 3.1.2.4 skall betecknas 3.1.3.

- Punkt 3.2.1 skall ändras till följande lydelse:

"3.2.1 Ansökan om EEG-typgodkännande enligt artikel 3.4 i direktiv 70/156/EEG för en fordonstyp vad gäller dess torkar- och spolarsystem som en separat teknisk enhet skall lämnas in av fordonstillverkaren."

- Punkt 3.2.2 skall ändras till följande lydelse:

"3.2.2 En mall för informationsdokumentet visas i bilaga 7."

- Punkt 3.2.2.1 skall utgå. Punkt 3.2.2.2 skall betecknas 3.2.3 och skall ändras till följande lydelse:

"3.2.3 Ett exemplar av systemtypen som skall godkännas skall lämnas till den tekniska tjänst som utför provningarna. för typgodkännande. Den tekniska tjänsten kan vid behov begära ytterligare ett exemplar. Exemplaren skall på ett klart läsbart och outplånligt sätt vara försedda med sökandens firmabeteckning eller varumärke och en typbeteckning."

- Punkt 4 skall ändras till följande lydelse: "4. BEVILJANDE AV TYPGODKÄNNANDE"

- Punkt 4.1 skall ändras till följande lydelse:

"4.1 Om de relevanta kraven är uppfyllda skall EEG-typgodkännande enligt artikel 4.3 och 4.4 i direktiv 70/156/EEG beviljas."

- Punkt 4.2 skall utgå.

- Punkterna 4.3, 4.3.1 och 4.3.2 skall betecknas 4.2, 4.2.1 och 4.2.2 och skall ändras till följande lydelse:

"4.2 En mall för EEG-typgodkännandeintyg visas i

4.2.1 Bilaga 8 för ansökan enligt 3.1.

4.2.2 Bilaga 9 för ansökan enligt 3.2"

- Punkt 4.4 skall betecknas 4.3 och skall ändras till följande lydelse:

- "4.3 Ett godkännandenummer enligt bilaga 7 i direktiv 70/156/EEG skall tilldelas varje fordonstyp eller torkar- och spolarsystem som godkänns. Samma medlemsstat får inte tilldela samma nummer till en annan fordonstyp eller typ av torkar- och spolarsystem."

- Punkterna 4.4-4.8 skall utgå.

- Punkt 5.1.4 skall ändras till följande lydelse:

"5.1.4 De svepfrekvenser som föreskrivs i 5.1.3 skall uppnås enligt vad som anges i 6.1.1-6.1.6 och 6.1.8."

- Punkt 5.1.7 skall ändras till följande lydelse:

"5.1.7 Systemet skall ha förmåga att motstå en blockering under 15 sekunder. Användning av automatiska skyddsanordningar för strömkretsar är tillåten, förutsatt att igångsättning inte kräver aktivering av andra manöverorganen än det för torkar- och spolarsystemet. Provningsförfarandet och villkoren anges i 6.1.7."

- Punkt 5.1.9.1 skall ändras till följande lydelse:

"5.1.9.1 När vindrutetorkaren utsätts för en relativ lufthastighet som motsvarar 80% av fordonets högsta hastighet, men inte är högre än 160 km/h, skall vindrutetorkarsystemen, vid sin högsta svepfrekvens, fortsätta att torka av ett område enligt 5.1.2.1 med bibehållen effektivitet och under samma förhållanden som i punkt 6.1.10.2."

- Följande bör läggas till i punkt 5.1.10:

"Detta krav gäller inte anordningar som när de är avslagna är i ett område av vindrutan som är skymda från sikt av delar av fordonet (såsom motorhuven, instrumentpanelen m.m.)"

- Punkt 5.2.2 skall ändras till följande lydelse:

"5.2.2 Torkar- och spolarsystemets förmåga får inte påverkas negativt av att de utsätts för de temperaturpåkänningar som anges i 6.2.3 och 6.2.4."

- Följande punkt 6.1.10.2 skall läggas till efter punkt 6.1.10.1:

- "6.1.10.2 När vindrutans utvändiga yta har behandlats enligt vad som anges i punkterna 6.18 och 6.1.9 kan vindrutetorkaren användas i alla provningar."

- Andra meningen i punkt 6.2.3.1 skall ändras till följande lydelse:

"Systemet skall sedan placeras i en omgivningstemperatur på 20 ± 2 °C tills isen smält fullständigt, men i varje fall inte längre än fyra timmar."

- Andra meningen i punkt 6.2.5.1 skall ändras till följande lydelse:

"Med fordonet stillastående och utan märkbar vindpåverkan skall spolarens munstycke ställas in mot målområdet på vindrutans utvändiga yta."

- Punkterna 7, 8 och 9 skall ändras till följande lydelse:

"7 MÄRKNING

7.1 Varje torkar- och spolarsystem som uppfyller kraven för typgodkännande enligt detta direktiv som en separat teknisk enhet skall förses med ett EEG-typgodkännandemärke.

7.2 Märket skall bestå av en rektangel som omger bokstaven "e" följd av de siffror eller den eller de nationsbokstäver som anger vilken medlemsstat som beviljat typgodkännandet:

>Plats för tabell>

Märket skall också i närheten av denna rektangel innehålla det "EEG-typgodkännandenummer" som anges i avsnitt 4 av det numreringssystem som anges i bilaga 7 till direktiv 70/156/EEG, föregånget av två siffror som anger löpnumret för den senaste större tekniska ändringen i rådets direktiv 78/318/EEG vid det datum då EEG-typgodkännandet beviljades. För det nuvarande direktivet är detta nummer "00".

7.3 EEG-typgodkännandenumret skall fästas på behållaren till vindrutespolarvätskan på ett sådant sätt att det är outplånligt och klart läsligt även när anordningen är monterad på fordonet.

7.4 Ett exempel på EEG-typgodkännande visas i tillägget.

8 TYPÄNDRINGAR OCH ÄNDRINGAR AV GODKÄNNANDEN

8.1 I fråga om typändringar som godkänts enligt detta direktiv skall bestämmelserna i artikel 5 i direktiv 70/156/EEG gälla.

9 PRODUKTIONSÖVERENSSTÄMMELSE

9.1 Åtgärder för att säkerställa produktionsöverensstämmelse skall vidtas enligt de bestämmelser som anges i artikel 10 i direktiv 70/156/EEG."- Punkterna 10-12 skall utgå.

- Följande tillägg skall föras in:

"Tillägg

Mall för EEG-typgodkännandemärke

>Hänvisning till >

Torkar- och spolarsystemet märkt med EEG-typgodkännandemärket ovan är en anordning som har godkänts i Spanien (e 9) enligt typgodkännandenummer 0148 enligt detta direktiv. Siffrorna som används är endast vägledande."

3. Bilaga 2 skall ändras till följande lydelse:

-" Bilaga 3 till rådets direktiv 77/649/EEG skall gälla."

- Fotnot 1 skall utgå.

4. Bilagorna 6 och 7 skall utgå och skall ersättas med följande bilagor 6 och 7:

"BILAGA 6

Informationsdokument nr .... enligt bilaga 1 till rådets direktiv 70/156/EEG om EEG-typgodkännande av ett fordon avseende torkar- och spolarsystem (rådets direktiv 78/318/EEG, senast ändrat genom direktiv 94/68/EG).

Följande information skall, när den är tillämplig, lämnas in i tre exemplar med en innehållsförteckning. Om ritningar finns skall dessa lämnas in i lämplig skala och vara tillräckligt detaljerade och vara i A4-format eller i ett vikblad i A4-format. Om fotografier finns måste dessa visa tillräckligt med detaljer.

Om några system, komponenter eller separata tekniska enheter fungerar genom elektronisk kontroll skall information om deras funktion anges detaljerat.

0 ALLMÄNT

0.1 Märke (tillverkarens firmabeteckning):

0.2 Typ och allmän(na) produktbeteckning(ar):

0.3 Identifikationssätt, om detta är angivet på fordonet (b):

0.3.1 Märkningens placering:

0.4 Fordonskategori (c):

0.5 Tillverkarens namn och adress:

0.8 Adress till monteringsfabriker:

1 ALLMÄNNA KONSTRUKTIONSEGENSKAPER HOS FORDONET

1.1 Fotografier eller ritningar på ett typiskt fordon:

2 MÅTT OCH VIKTER (e) (i mm och kg)

2.6 Fordonsvikt med karossen i körklart skick, eller chassivikt med hytt om tilverkaren inte tillhandahåller karossen (med kylarvätska, olja, bränsle, verktyg, reservhjul och förare) (o) (högsta och lägsta vikt för varje variant):

3 STRÖMFÖRSÖRJNINGSENHET

3.2.1.8 Maximal nettoeffekt (t). . . . . . kW vid . . . . . . . . min-1

3.2.5 Elsystem:

3.2.5.1 Märkspänning: . . . . . . V, pos./neg. bas (1)

3.2.5.2 Generator

3.2.5.2.1 Typ:

3.2.5.2.2 Nominell effekt: . . . . . . . VA

4 KRAFTÖVERFÖRING

4.7 Högsta hastighet och växel när denna uppnås (i km/h) (w):

9 KAROSS

9.4.1 Tillräckligt detaljerade upplysningar om främsta referensmärken för att göra det möjligt att lätt identifiera dem och deras läge i förhållande till de andra och till R-punkten som skall kontrolleras:

9.5.1 Vindruta

Punktnumren och fotnoterna som används i detta informationsdokument motsvarar dem som anges i bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG.

Punkter som inte är relevanta för detta direktiv har utelämnats.

9.5.1.2 Fastsättningsmetod:

9.5.1.4 Godkännandenummer:

9.6 Vindrutetorkare:

9.6.1 Detaljerad teknisk beskrivning (inbegripet fotografier eller ritningar)

9.7 Vindrutespolare

9.7.1 Detaljerad teknisk beskrivning (inbegripet fotografier eller ritningar) eller, om godkända som separat teknisk enhet, typgodkännandenummer:

9.8 Defroster och avfuktningssystem

9.8.2 Högsta elförbrukning: . . . . . . . . kW

9.10 Inredningsdetaljer

9.10.3 Säten

9.10.3.5 Koordinater eller ritningar av R-punkten (x)

9.10.3.5.1 Förarsäte:

9.10.3.6 Ryggstödets lutningsvinkel

9.10.3.6.1 Förarsäte:

9.10.3.7 Stoljustering

9.10.3.7.1 Förarsäte:

9.10.5 Värmesystem för passagerarutrymmet

9.10.5.3 Högsta elförbrukning: . . . . . kW

BILAGA 7

Informationsdokument nr . . . .

om EEG-typgodkännande av ett fordon avseende torkar- och spolarsystem (rådets direktiv 78/318/EEG, senast ändrat genom direktiv 94/68/EEG).

Följande information skall, när den är tillämplig, lämnas in i tre exemplar med en innehållsförteckning. Om ritningar finns skall dessa lämnas in i lämplig skala och vara tillräckligt detaljerade och vara i A4-format eller i ett vikblad i A4-format. Om fotografier finns skall dessa visa tillräckligt med detaljer.

Om några system, komponenter eller separata tekniska enheter fungerar genom elektronisk kontroll skall information om deras funktion anges detaljerat.

0 ALLMÄNT

0.1 Märke (tillverkarens firmabeteckning):

0.2 Typ och allmän(na) produktbeteckning(ar):

0.5 Tillverkarens namn och adress:

0.7 I fråga om komponenter och separata tekniska enheter, placering och metod för fastsättning av EEG-typgodkännande:

0.8 Namn och adress till monteringsfabrik(er):

1 BESKRIVNING AV ANORDNINGEN

1.1 Detaljerad teknisk beskrivning (inbegripet fotografier eller ritningar) som anger de komponenter som får sättas fast i motorrummet.

1.2 Begränsningar av användning och fastsättningsvillkor."

5. Följande två nya bilagor 8 och 9 skall läggas till:

"BILAGA 8

MALL

(maximiformat: A4 (210 × 297 mm))

EEG- TYPGODKÄNNANDEINTYG Myndighetens stämpel

Meddelande om

- typgodkännande(1)

- utvidgning av typgodkännande(1)

- vägran att bevilja typgodkännande(1)

- återkallande av typgodkännande(1)

av en fordonstyp/komponent/separat teknisk enhet(1) (1) (2)

0.3.1 Märkningens placering:

0.4 Fordonskategori (3)

0.5 Tillverkarens namn och adress:

0.7 I fråga om komponenter och separata tekniska enheter, placering och metod för fastsättning av EEG-typgodkännande:

0.8 Namn och adress till monteringsfabrik(er):

Avsnitt 2

1 Tilläggsinformation (när det är tillämpligt): se tillägg.

2 Teknisk tjänst ansvarig för utförandet av provningarna:

3 Provningsrapportdatum:

4 Provningsrapportnummer:

5 Kommentarer (om sådana finns): se tillägg

6 Plats:

7 Datum:

8 Underskrift:

9 Lista på dokument som utgör typgodkännandeakten som förvaras hos det organ som har beviljat typgodkännande och som på begäran kan erhållas, bifogas.

Tillägg

till EEG-typgodkännande nr . . .

om typgodkännande av fordon enligt direktiv 78/318/EEG senast ändrad genom direktiv 94/68/EG.

1 Tillkommande information.

1.1 Vindrutetorkare, - antal blad:

1.2 Vindrutespolare, - driftmetod:

- typgodkännandemärke (i förekommande fall)

5 Anmärkningar:

BILAGA 9

MALL

(maximiformat: A4 (210 × 297 mm))

EEG- TYPGODKÄNNANDEINTYG Myndighetens stämpel

Meddelande om

- typgodkännande (1)

- utvidgning av typgodkännande (1)

- vägran att bevilja typgodkännande(1)

- återkallande av typgodkännande (1

av en fordonstyp/komponent/separat teknisk enhet (1) enligt direktiv 78/318/EEG, senast ändrad genom direktiv 94/68/EEG.

Typgodkännandenummer:

Skäl till utvidgning:

Avsnitt 1

0.1 Märke (tillverkarens firmabeteckning):

0.2 Typ och allmän(a) produktbeskrivning(ar)

0.3 Identifieringssätt för typen om fordonet/komponenten/separata tekniska enheten är märkt med detta (1) (2)

0.3.1 Märkningens placering:

0.4 Fordonskategori (3)

0.5 Tillverkarens namn och adress:

0.7 I fråga om komponenter och separata tekniska enheter, placering och metod för fastsättning av EEG-typgodkännande:

0.8 Namn och adress till monteringsfabrik(er):

Avsnitt 2

1 Tilläggsinformation (när det är tillämpligt): se tillägg.

2 Teknisk tjänst ansvarig för utförandet av provningarna:

3 Provningsrapportdatum:

4 Provningsrapportnummer:

5 Kommentarer (om sådana finns): se tillägg

6 Plats:

7 Datum:

8 Underskrift:

9 Lista på dokument som utgör typgodkännandeakten, som förvaras hos det organ som har beviljat typgodkännande och som på begäran kan erhållas, bifogas.

Tillägg

till EEG-typgodkännande nr . . .

om typgodkännande av fordon enligt direktiv 78/318/EEG senast ändrad genom direktiv 94/68/EEG.

1 Tillkommande information.

1.1 Begränsningar i användning och fastsättningsvillkor:

5 Anmärkningar:

(1) Stryk om ej tillämpligt.

(2) Om identifikationssättet för typen innehåller bokstäver som inte är relevanta för att beskriva fordonet, komponenten eller separata enhetstyper som omfattas av detta typgodkännandeintyg, skall sådana bokstäver visas i dokumentation med symbolen:"?" (T.ex. ABC??123??)

(3) Som det anges i bilaga 2 A till direktiv 70/156/EEG.".

>Hänvisning till >