2.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/34


Rättelse till rådets direktiv 94/28/EG av den 23 juni 1994 om principer för zootekniska och genealogiska villkor för import från tredje land av djur, sperma, ägg och embryon och om ändring av direktiv 77/504/EEG om renrasiga avelsdjur av nötkreatur

( Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 178 av den 12 juli 1994 )

(Svensk specialutgåva, Område 3, Volym 59, s. 31)

På sidan 67 (sidorna 32 och 33 i specialutgåvan) i artiklarna

2.1,

3.1,

3.2 inledande meningen,

3.2 b,

3.2 d,

4 första strecksatsen,

5 första strecksatsen,

och på sidan 68 (sidan 33 i specialutgåvan) i artiklarna

6 första strecksatsen,

7 första strecksatsen,

ska det

i stället för:

”en myndighet”, ”myndigheten” respektive ”myndigheter”

vara:

”ett organ”, ”organet” respektive ”organ”.