31994D0984

94/984/EG: Kommissionens beslut av den 20 december 1994 om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt fjäderfäkött från vissa tredje länder (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 378 , 31/12/1994 s. 0011 - 0016
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 65 s. 0278
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 65 s. 0278


KOMMISSIONENS BESLUT av den 20 december 1994 om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt fjäderfäkött från vissa tredje länder (Text av betydelse för EES) (94/984/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/494/EEG av den 26 juni 1991 om djurhälsovillkor för handeln inom gemenskapen med och import av färskt fjäderfäkött från tredje land(1), senast ändrat genom direktiv 93/121/EG(2), särskilt artiklarna 11 och 12 i detta, och

med beaktande av följande:

I kommissionens beslut 94/85/EG(3), senast ändrat genom beslut 94/453/EG(4), upprättas en förteckning över de tredje länder från vilka det är tillåtet att importera färskt fjäderfäkött.

I kommissionens beslut 94/438/EG(5) fastställs de allmänna kraven för klassificering av tredje länder med avseende på hönspest och newcastlesjuka i samband med import av färskt fjäderfäkött.

Det är lämpligt att begränsa tillämpningsområdet för detta beslut till de fjäderfäarter som omfattas av rådets direktiv 71/118/EEG(6), senast ändrat och uppdaterat genom direktiv 92/116/EEG(7), och att fastställa djurhälsovillkoren och veterinärintygen för andra fjäderfäarter i ett särskilt beslut.

Följaktligen är det nödvändigt att fastställa djurhälsovillkoren och veterinärintygen. Eftersom det finns olika grupper med likartade hälsosituationer i flera tredje länder är det lämpligt att fastställa olika hälsointyg i enlighet med dessa situationer.

På grundval av upplysningarna från de aktuella tredje länderna och resultaten av de undersökningar som kommissionens avdelningar har utfört i vissa av dessa länder, är det nu möjligt att fastställa två kategorier av intyg.

Situationen i andra tredje länder, för vilka det ännu inte har varit möjligt att fastställa ett intyg, undersöks nu noggrant i syfte att avgöra om de uppfyller gemenskapens kriterier. Detta beslut skall senast den 31 oktober 1995 tas upp till ny prövning i syfte att fastställa om import från dessa länder skall tillåtas eller förbjudas.

Detta beslut skall tillämpas utan att påverka eventuella åtgärder som har vidtagits med avseende på fjäderfäkött som har importerats för att användas till annat än livsmedel.

Eftersom ett nytt intygssystem håller på att införas bör en tidsfrist för genomförandet fastställas.

De åtgärder som avses i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall tillåta import av färskt fjäderfäkött från de tredje länder eller delar av tredje länder som finns upptagna i bilaga I, om detta kött uppfyller kraven i motsvarande djurhälsointyg i bilaga II och åtföljs av ett sådant intyg, vederbörligen ifyllt och undertecknat. Intyget skall omfatta en allmän del, som överensstämmer med bilaga II del 1, och ett av de särskilda hälsointyg som anges i bilaga II del 2, i enlighet med den mall som avses i bilaga I.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 maj 1995.

Artikel 3

Detta beslut skall tas upp till ny prövning senast den 31 oktober 1995.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 1994.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 35.

(2) EGT nr L 340, 31.12.1993, s. 39.

(3) EGT nr L 44, 17.2.1994, s. 31.

(4) EGT nr L 187, 22.7.1994, s. 11.

(5) EGT nr L 181, 15.7.1994, s. 35.

(6) EGT nr L 55, 8.3.1971, s. 23.

(7) EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 1.

BILAGA I

>Plats för tabell>

BILAGA II

DEL 1

>Start Grafik>

DJURHÄLSOINTYG för färskt fjäderfäkött för konsumtion(1)

Anmärkning till importören: Detta intyg är endast avsett för veterinära syften och originalet skall åtfölja sändningen till dess att den ankommer till gränskontrollstationen.

>Slut Grafik>

>Hänvisning till >

DEL 2

>Start Grafik>

Mall A

16. Hälsointyg

Undertecknad officiell veterinär intygar härmed i enlighet med bestämmelserna i direktiv 91/494/EEG följande:

1...........(1), region..........(2) är fritt från hönspest och newcastlesjuka enligt definition i OIE:s International Animal Health Code.

2. Det kött som beskrivs ovan kommer från fjäderfä som

a) har hållits på.......... s territorium(1), region.......... s(2) sedan kläckningen eller har importerats som dagsgamla kycklingar,

b) kommer från jordbruksföretag

- som inte har omfattats av djurhälsorestriktioner i samband med en fjäderfäsjukdom,

- omkring vilka det, inom en radie på tio km, inte har konstaterats några fall av hönspest eller newcastlesjuka de senaste 30 dagarna,

c) inte är slaktade som led i ett djurhälsoprogram för att bekämpa eller utrota fjäderfäsjukdomar,

d) under 30 dagar före slakt har/inte har(3) vaccinerats mot newcastlesjuka med användning av ett levande vaccin,

e) under transport till slakteriet inte har kommit i kontakt med fjäderfä som lider av hönspest eller newcastlesjuka.

3. Det kött som beskrivs ovan

a) kommer från slakterier som, vid tidpunkten för slakten, inte omfattas av restriktioner till följd av ett misstänkt eller konstaterat fall av hönspest eller newcastlesjuka och omkring vilka det, inom en radie på tio km, inte har förekommit några fall av hönspest eller newcastlesjuka de senaste 30 dagarna,

b) har inte vid något tillfälle under slakten, styckningen, lagringen eller transporten kommit i kontakt med kött som inte uppfyller kraven i direktiv 91/494/EEG.

Utfärdat i den

Stämpel(4) Den officielle veterinärens namnteckning(4)

(Namnförtydligande, befattning och titel med tryckbokstäver)

(1) Ursprungslandets namn.

(2) Ifylls endast om tillståndet att exportera till gemenskapen är begränsat till vissa regioner i det aktuella tredje landet.

(3) Stryk den hänvisning som inte gäller. Om fjäderfäna har vaccinerats inom 30 dagar före slakt får sändningen inte skickas till medlemsstater eller regioner i dessa som har erkänts i enlighet med artikel 12 i rådets direktiv 90/539/EEG (för närvarande Danmark, Irland och, i Förenade kungariket, Nordirland).

(4) Namnteckningen och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.

Mall B

16. Hälsointyg

Undertecknad officiell veterinär intygar härmed i enlighet med bestämmelserna i direktiv 91/494/EEG följande:

1...........(1), region..........(2) är fritt från hönspest och newcastlesjuka enligt definition i OIE:s International Animal Health Code.

2. Det kött som beskrivs ovan kommer från fjäderfä som

a) har hållits på.......... s territorium(1), region.......... s(2) sedan kläckningen eller har importerats som daggamla kycklingar,

b) kommer från jordbruksföretag

- som inte har omfattats av djurhälsorestriktioner i samband med en fjäderfäsjukdom,

- omkring vilka det, inom en radie på 10 km, inte har konstaterats några fall av hönspest eller newcastlesjuka de senaste 30 dagarna,

c) inte är slaktade som led i ett djurhälsoprogram för att bekämpa eller utrota fjäderfäsjukdomar,

d) under 30 dagar före slakt har/inte har (3) vaccinerats mot newcastlesjuka med användning av ett levande vaccin,

e) under transport till slakteriet inte har kommit i kontakt med fjäderfä som är smittade med hönspest eller newcastlesjuka.

3. Den kommersiella slaktfjäderfäflock från vilket köttet kommer

a) har inte vaccinerats med vacciner som framställts av en virusstam av newcastlesjuka som uppvisar en större patogenicitet än lentogena stammar av viruset, och

b) har vid slakten genomgått ett virusisolationstest för Newcastlesjuka, på grundval av ett stickprov på kloaksvabbprov från minst 60 fåglar i varje berörd flock, utfört i ett officiellt laboratorium, utan att något aviärt paramyxovirus med ett intracerebralt patogenicitetsindex (ICPI) på mer än 0,4 har påvisats,

c) har under 30 dagar före slakt inte kommit i kontakt med fjäderfä som inte uppfyller de garantier som avses i a och b.

4. Det kött som beskrivs ovan

a) kommer från slakterier som vid tidpunkten för slakten inte omfattades av restriktioner till följd av ett misstänkt eller konstaterat fall av hönspest eller newcastlesjuka och omkring vilka det, inom en radie på 10 km, inte har konstaterats några fall av hönspest eller newcastlesjuka de senaste 30 dagarna,

b) har inte vid något tillfälle under slakten, styckningen, lagringen eller transporten kommit i kontakt med kött som inte uppfyller kraven i direktiv 91/494/EEG.

Utfärdat i den

Stämpel(4)Den officielle veterinärens namnteckning(4)

(Namnförtydligande, befattning och titel med tryckbokstäver)

(1) Ursprungslandets namn.

(2) Ifylls endast om tillståndet att exportera till gemenskapen är begränsat till vissa regioner i det aktuella tredje landet.

(3) Stryk den hänvisning som inte gäller. Om fjäderfäna har vaccinerats inom 30 dagar före slakt får sändningen inte skickas till medlemsstater eller regioner i dessa som har erkänts i enlighet med artikel 12 i rådets direktiv 90/539/EEG (för närvarande Danmark, Irland och, i Förenade kungariket, Nordirland).

(4) Namnteckningen och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.>Slut Grafik>