31994D0610

94/610/EG: Kommissionens beslut av den 9 september 1994 om gemenskapens ekonomiska stöd till driften av EG: s referenslaboratorium för vesikulär svinsjuka, AFRC Institute for Animal Health, Pirbright, Förenade kungariket

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 241 , 16/09/1994 s. 0024 - 0024
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 61 s. 0049
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 61 s. 0049


KOMMISSIONENS BESLUT av den 9 september 1994 om gemenskapens ekonomiska stöd till driften av EG: s referenslaboratorium för vesikulär svinsjuka, AFRC Institute for Animal Health, Pirbright, Förenade kungariket (94/610/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet(1), senast ändrat genom beslut 94/370/EG(2), särskilt artikel 28 i detta, och

med beaktande av följande:

I punkt 6 i bilaga 2 till rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka (swine vesicular disease, SVD)(3) utses AFRC Institute for Animal Health, Pirbright, Förenade kungariket, till referenslaboratorium för vesikulär svinsjuka.

I bilaga 3 till nämnda direktiv beskrivs samtliga arbetsuppgifter som åligger laboratoriet.

För att gemenskapens referenslaboratorium skall kunna utföra de arbetsuppgifter som anges i direktivet, bör bestämmelser om gemenskapens ekonomiska stöd antas.

Det är nödvändigt att gemenskapsstödet inledningsvis beviljas för ett år. Före utgången av nämnda period skall gemenskapsstödet tas upp till behandling med en eventuell förlängning i åtanke.

Det är nödvändigt att Europeiska gemenskapen ingår ett avtal med det institut som har utsetts till gemenskapens referenslaboratorium för vesikulär svinsjuka.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapen skall bevilja ekonomiskt stöd om högst 50 000 ecu till AFRC Institute for Animal Health, Pirbright, Förenade kungariket, gemenskapens referenslaboratorium för vesikulär svinsjuka enligt bilaga 2 till rådets direktiv 92/119/EEG.

Artikel 2

1. Kommissionen skall på Europeiska gemenskapens vägnar ingå avtal med referenslaboratoriet för det ändamål som avses i artikel 1.

2. Generaldirektören för jordbruk ges härmed fullmakt att underteckna avtalet å Europeiska gemenskapernas kommissions vägnar.

3. Det avtal som avses i artikel 1 skall löpa under ett år.

4. Det ekonomiska stöd som avses i artikel 1 skall utbetalas till referenslaboratoriet i enlighet med villkoren i det avtal som avses i punkt 1.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 september 1994.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2) EGT nr L 168, 2.7.1994, s. 31.

(3) EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 69.