31994D0600

94/600/EG: Kommissionens beslut av den 14 september 1994 om ändring av beslut 94/462/EG om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland och om upphävande av beslut 94/178/EG (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 240 , 15/09/1994 s. 0030 - 0031
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 61 s. 0046
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 61 s. 0046


KOMMISSIONENS BESLUT av den 14 september 1994 om ändring av beslut 94/462/EG om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland och om upphävande av beslut 94/178/EG (Text av betydelse för EES) (94/600/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG(2), särskilt artikel 10.4 i detta, och

med beaktande av följande:

Till följd av konstaterade fall av klassisk svinpest i olika delar av Tyskland antog kommissionen beslut 94/462/EG av den 22 juli 1994 om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland och om upphävande av beslut 94/178/EG(3).

Ett flertal fall av klassisk svinpest har konstaterats i Tyskland. Vissa av dessa fall har konstaterats i områden där sjukdomen förekommer hos vildsvinspopulationen.

Mot bakgrund av handeln med levande svin, färskt griskött och vissa köttbaserade produkter, kan dessa fall utgöra en fara för besättningarna i andra medlemsstater.

Tyskland har vidtagit åtgärder i enlighet med rådets direktiv 80/217/EEG av den 22 januari 1980 om införande av gemenskapsåtgärder för att kontrollera klassisk svinpest(4) och har dessutom infört ytterligare åtgärder.

Mot bakgrund av utvecklingen av situationen är det nödvändigt att ändra de nuvarande åtgärderna.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 94/462/EG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.1 b skall ersättas med följande:

"b) a andra strecksatsen skall endast gälla svin med ursprung i Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz och Niedersachsen med undantag av Kreis Grafschaft Bentheim och Kreis Emsland."

2. I artikel 2 skall intyget kompletteras med följande:

"ändrat genom beslut 94/600/EG":

3. I artikel 8 skall "20 september" ersättas med "20 november".

Artikel 2

Medlemsstater skall ändra de åtgärder som de tillämpar i samband med handel så att de är förenliga med detta beslut. De skall omedelbart informera kommissionen härom.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 september 1994.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2) EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EGT nr L 189, 27.7.1994, s. 89.

(4) EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 11.

BESLUT AV EFTA:S ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET nr 37/94/COL av den 11 maj 1994 om ändring av kapitel 27 punkt 3 f i procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd

EFTA:S ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET

har ändrat kapitel 27 punkt 3 f i procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd, antagna den 19 januari 1994, genom att ersätta den med följande:

"En referensränta används för att omräkna stöd till rådande värden och för att beräkna stödelementet i samband med lån. Referensräntan skall återspegla den genomsnittliga räntan på den berörda marknaden. Referensräntan fastställs av EFTA:s övervakningsmyndighet på förslag från EFTA-staten i början av varje år baserad på genomsnittet av relevanta jämförelseräntor för det föregående kvartalet (av tekniska orsaker för september, oktober och november). Referensräntan kommer likväl att justeras på nytt under året, om skillnaden mellan den gällande referensräntan och genomsnittet av de jämförelseräntor som registrerats under en tremånadersperiod skulle överstiga 15 procent av gällande referensränta.

Referensräntan/diskonteringsräntan för EFTA-staterna fastställs för närvarande på följande sätt:

Finland: Den femåriga marknadsräntan (andrahandsmarknaden) på statsobligationer plus en procentenhet.

Island: Den genomsnittliga räntan (lägsta ultåningsränta) på banklån plus 1,5 procentenheter på

a) allmänna lån (icke-indexerade): almenn skuldabréf, kjörvextir,

b) indexlån: vísitölubundin lán, kjörvextir.

Norge: Den genomsnittliga räntan på lån med säkerhet (kategorierna 1 och 2) hos den norska närings- och distriktsutvecklingsfonden.

Sverige: Affärsbankernas jämförelseränta for lån till näringslivet ("jämförelseräntan").

Österrike: Räntan på federala statsobligationer i omlopp på andrahandsmarknaden (Sekundärmarktrendite) plus 0,5 procentenheter."

Utfärdat i Bryssel den 11 maj 1994.

På EFTA:s övervakningsmyndighets vägnar

Heinz ZOUREK

Medlem av kollegiet

BESLUT AV EFTA:S ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET nr 88/94/COL av den 20 juli 1994 om ändring för andra gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd

EFTA:S ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET

har ändrat procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd(1), antagna den 19 januari 1994(2) och ändrade första gången den 11 maj 1994(3), på följande sätt:

1. Kapitel 28 punkt 28.1 i riktlinjerna för statligt stöd skall ersättas med följande:

"I enlighet med de grundläggande principerna om regionalt stöd som redovisas ovan och med tilllämpning av den gemensamma förklaringen om artikel 61.3 c i EES-avtalet har EFTA:s övervakningsmyndighet antagit metoder för tillämpning av artikel 61.3 a och c i EES-avtalet. Dessa bedömningsmetoder beskrivs nedan."

2. Kapitel 28 punkt 28.2 i riktlinjerna för statligt stöd skall utgå.

3. Punkt 28.2.1.2 andra strecksatsen i riktlinjerna för statligt stöd skall ersättas med följande:

"- I det första stadiet av analysen bedöms de socioekonomiska förhållandena i en region utifrån tre alternativa kriterier: bruttonationalprodukten (BNP) per capita eller förädlingsvärdet till faktorpris (FV) per capita, strukturarbetslöshet och låg befolkningstäthet."

4. Ett nytt avsnitt 28.2.3 skall införas enligt följande:

"28.2.3 Första stadiet av analysen av regioner med mycket låg befolkningstäthet(4)

28.2.3.1 Tröskelvärde för befolkningstäthet

1. I syfte att beakta särskilda regionala utvecklingsproblem med demografiska orsaker kan även regioner motsvarande NUTS III med en befolkningstäthet under 12,5 per kvadratkilometer anses berättigade till regionalstöd i enlighet med det undantag som fastställs i artikel 61.3 c.

2. Införandet av detta tröskelvärde vid tolkning och tillämpning av artikel 61.3 c i EES-avtalet i fråga om regionalstöd får ske på följande grunder:

3. I den gemensamma förklaringen om artikel 61.3 c i EES-avtalet erkänns att de indikatorer som används i metodens första stadium inte på ett riktigt sätt återspeglar de särskilda regionala problem som vissa avtalsparter har, särskilt de nordiska länderna (Norge, Sverige, Finland och Island). I dessa länder finns det viktiga aspekter av de regionala förhållandena som indikatorerna bör beskriva och som inte omfattas av analysmetoden för fastställande av rätten till stöd enligt avsnitt 28.2.2 i dessa riktlinjer.

4. Dessa brister beror till stor del på ett antal särskilda egenskaper som är gemensamma för de nordiska länderna: dels är de geografiskt betingade vissa områden ligger långt norrut, klimatet är hårt och avstånden inom de aktuella länderna är mycket långa dels beror de på den mycket låga befolkningstätheten i vissa delar. Dessa specifika faktorer beaktas inte i de statistiska indikatorer som används i avsnitt 28.2.2.

5. Därför måste ett sådant test för bedömning av rätten till stöd användas som återspeglar dessa problem. Ett sådant test skall vara allmänt användbart, dvs. gå att använda på vilket land som helst. Det bör också införlivas med metoden för tillämpning av artikel 61.3 c i EES-avtalet för att inte skapa inkonsekvenser vid bedömningen av rätten till regionalstöd. Om det skall bli ett objektivt och användbart test, måste det vara ett alternativ till de arbetslöshets- och BNP-test som används i metodens första stadium. Detta skulle innebära att varje region motsvarande NUTS III som uppvisar en tillräcklig arbetslöshet eller inhemsk bruttoprodukt eller som uppfyller kraven i det nya testet skulle kunna godtas som berättigad till regionalstöd under de rätta förhållandena och efter godkännande av EFTA:s övervakningsmyndighet.

6. På de grunderna skulle det kunna anses att ett tröskelvärde för befolkningstätheten på mindre än 12,5 per km² återspeglar de nämnda regionala problemen på ett lämpligt sätt. Alla regioner motsvarande NUTS III som har en befolkningstäthet under den siffran kan då vara berättigade till regionalstöd enligt det undantag som fastställs i artikel 61.3. c i EES-avtalet, om inte annat följer av bedömning och beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet.

28.2.3.2 Kriterier för transportstöd

1. Befolkningstäthetstestet kan utgöra ett tillfredsställande svar på problement med underbefolkning i vissa regioner, men det beaktar inte ett annat regionalt handikapp som är speciellt för de nordiska länderna, nämligen de extra kostnader företagen har på grund av de mycket långa avstånden och det hårda klimatet. Dessa faktorer påverkar den regionala utvecklingen på två sätt: de kan föranleda företag i sådana områden att flytta till mindre avlägsna områden som erbjuder bättre förutsättningar för ekonomisk verksamhet och de kan avhålla företag från att lokalisera sig i regionen.

2. EFTA:s övervakningsmyndighet skulle därför kunna besluta sig för att i begränsad utsträckning och enligt egna bedömningar för att tillgodose det gemensamma intresset bevilja företagsstöd som syftar till att ge en delkompensation för tilläggstransportkostnaderna. För att sådant stöd skall kunna beviljas måste dock följande villkor uppfyllas:

- Stöd får bara ges till företag lokaliserade i områden som är berättigade till regionalstöd enligt befolkningstäthetstestet.

- Stödet får bara syfta till att kompensera för tilläggstransportkostnaderna. Den berörda EFTA-staten kommer att behöva visa att stödet behövs av objektiva skäl. Överkompensation får inte förekomma. Hänsyn kommer att behöva tas till andra transportstödprogram, framför allt sådana enligt artiklarna 49 och 51 i EFS-avtalet.

- Stöd får endast ges för att täcka tilläggskostnaderna för varutransporter inom det aktuella landets gränser. Stödet får inte bli ett exportstöd.

- Stödets omfattning måste gå att fastställa på ett objektivt sätt i förväg på grundval av en stöd/km-kvot eller en stöd/km- och en stöd/viktenhet-kvot, och dessutom måste en årsrapport skrivas som bl.a. visar hur kvoterna tillämpas.

- Uppskattningen av tilläggskostnaderna måste göras med utgångspunkt i det mest ekonomiska transportsättet och den kortaste transportsträckan mellan tillverkningseller bearbetningsorten och försäljningsställena.

- Inget stöd får ges för transport eller överföring av sådana företagsprodukter som inte har någon alternativ lokaliseringsort (råvaror, vattenkraft osv).

- Transportstöd till företag i branscher som EFTA:s övervakningsmyndighet anser vara känsliga (motorfordon, textil, syntetiska fibrer, EKSG-produkter och stål utom EKSG) är underkastat den aktuella branschens särskilda bestämmelser och det är särskilt viktigt att de särskilda anmälningskrav beaktas som fastställs i de relevanta kapitlen i dessa riktlinjer eller i den rättsakt som det hänvisas till i punkt 1a i bilaga XV till EES-avtalet(5).

- Denna åtgärd gäller inte jordbruksprodukter som omfattas av bilaga II i Romfördraget och av EES-avtalet.(6)

- Alla planer på att införa nya transportstödsprogram eller att ändra befintliga program bör vara tidsbegränsade och bör aldrig vara förmånligare än befintliga program i den aktuella EFTA-staten.

3. EFTA:s övervakningsmyndighet avser att granska befintliga transportstödsprogram på grundval av dessa kriterier inom tre år från EES-avtalets ikraftträdande."

5. Avsnitt 28.2.3 skall betecknas avsnitt 28.2.4.

I punkt 1 i detta avsnitt skall första meningen ersättas med föjlande:

"1) Det första stadiet av analysen som behandlats ovan tillåter en grundläggande undersökning av de socioekonomiska förhållandena i en region i ett nationellt perspektiv och ett EES-perspektiv i termer av arbetslöshet, inkomstnivå och låg befolkningstäthet."

Punkt 3 i detta avsnitt skall ersättas med följande:

"3) Det är möjligt att dessa andra relevanta indikatorer kan utgöra en tillräcklig motivering för regionalt stöd även i landsdelar som i det första stadiet av analysen inte uppfyller de tröskelvärden som används där:"

6. Avsnitt 28.2.4 skall betecknas avsnitt 28.2.5.

Utfärdat i Bryssel den 20 juli 1994

På EFTA:s överakningsmyndighets vägnar

Heinz ZOUREK

Medlem av kollegiet

(1) Nedan kallade riktlinjerna för statligt stöd.

(2) EGT nr L 231, 3.9.1994, s. 1 och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr 32, 3.9.1994, s. 1.

(3) EGT nr L 240, 15.9.1994, s. 32, och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr 34, 15.9.1994, s. 29.

(4) Detta avsnitt motsvarar kommissionens tillkännagivande om ändringar av metoden för tillämpning av artikel 92.3 c i Romfördraget på regionalstöd, antaget av Europeiska kommissionen den 1 juni 1994."

(5) Kommissionens beslut nr 3855/91/EKSG av den 27 november 1991 om gemenskapsbestämmelser för stöd till stålindustrin (EGT nr L 362, 31.12.1991, s. 57)."

(6) Motsvarande villkor i det tillkännagivande från kommissionen som det hänvisas till i fotnot 1 lyder: "les produits agricoles relevant de l'Annexe II du Traité CE, autres que les produits de la pêche, ne sont pas couverts par les présents dispositions". Att villkoret i dessa riktlinjer för statligt stöd är annorlunda beror på att EFTA:s övervakningsmyndighet saknar befogenheter när det gäller statligt stöd till fiskerisektorn."