31994D0273

94/273/EG: Kommissionens beslut av den 18 april 1994 om veterinärintyg för utsläppande på marknaden i Förenade kungariket och Irland av hundar och katter som inte har sitt ursprung i dessa länder

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 117 , 07/05/1994 s. 0037 - 0039
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 57 s. 0076
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 57 s. 0076


KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 april 1994 om veterinärintyg för utsläppande på marknaden i Förenade kungariket och Irland av hundar och katter som inte har sitt ursprung i dessa länder (94/273/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handel inom och import till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A. I till direktiv 90/425/EEG(1), särskilt artikel 10.3 a vii i detta, och

med beaktande av följande:

Det är nödvändigt att införa ett veterinärintyg för de hundar och katter som släpps ut på marknaden i Förenade kungariket och Irland och som inte har sitt ursprung i dessa länder.

De aktuella djuren skall uppfylla de gällande, nödvändiga hälsovillkor som anges i intyget, vilket skall vara undertecknat av en behörig veterinär.

I enlighet med artikel 10.3 a vii skall hundar och katter åtföljas av ett individuellt vaccinationskort.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mallen för det intyg som avses i artikel 10.3 a vii i direktiv 92/65/EEG fastställs i bilagan.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 april 1994.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54.

BILAGA

MALL

HÄLSOINTYG(1)för utsläppande på marknaden i Förenade kungariket och Irland av hundar och katter som inte har sitt ursprung i dessa länder

>Start Grafik>

HUNDAR/KATTER (2)(3)

Avsändande medlemsstat:

I. Antal djur:

II. Identifikation av djuren:

Antal djur Arter/ras Ålder eller

födelsedatum Kön Färg Pälsens typ

och teckning Nummer i

implanterad

transponder

III. Djurens ursprung

Den registrerade anläggningens adress:

IV. Djurens destination

Djuren skall sändas

från:

(ort)

till:

(bestämmelseort)

per(2) järnväg, bil, flyg, båt/fartyg(4).

Avsändarens namn och adress:

Mottagarens namn och adress:

V. Hälsouppgifter

Undertecknad intygar att de djur som avses ovan uppfyller följande krav:

a) De har undersökts i dag och uppvisar inga kliniska tecken på sjukdom.

b) De har vaccinerats mot rabies för minst sex månader sedan och, när det gäller hundar, mot valpsjuka.

c) De har, mellan den första och den tredje månaden efter en första vaccinering eller omvaccinering mot rabies, genomgått en serologisk undersökning som visar en skyddande antikroppstiter på minst 0,5 internationella enheter. Denna serologiska undersökning utfördes i enlighet med Världshälsoorganisationens specifikationer.

d) Ägaren, eller den person som ansvarar för den registrerade anläggningen, har givit mig en undertecknad försäkran om att

"djuret/djuren(1)(1) Stryk över det alternativ som ej är tillämpligt.

föddes på den registrerade anläggningen och har uppehållit sig där sedan födelsen utan att ha haft kontakt med några vilda djur som är mottagliga för rabies".

VI. Detta intyg gäller i 10 dagar från och med undersökningsdagen.

Utfärdat i

den

(undersökningsdagen)

(Officiella veterinärens underskrift eller underskrift av den veterinär som ansvarar för ursprungsanläggningen och som enligt den behöriga myndigheten är behörig att undertecka detta intyg)

(2) Stryk över det alternativ som ej är tillämpligt.

(3) Intyget gäller endast för en djurart.

(4) Ange registreringsnummer för lastbilar, skåpbilar och personbilar, flightnummer för flygplan, namnet för båtar/fartyg, och vid järnvägstransport anges beräknad ankomstdag och ankomsttid.>Slut Grafik>

(1) Hälsointyg får endast utfärdas för djur som skall transporteras med samma transportmedel och som kommer från samma anläggning och skall sändas till samma mottagare.