31993R3517

Kommissionens förordning (EG) nr 3517/93 av den 20 december 1993 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 3902/92 om närmare bestämmelser för beviljande av ekonomisk kompensation avseende vissa fiskeriprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 320 , 22/12/1993 s. 0013 - 0014
Finsk specialutgåva Område 4 Volym 5 s. 0168
Svensk specialutgåva Område 4 Volym 5 s. 0168


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3517/93 av den 20 december 1993 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 3902/92 om närmare bestämmelser för beviljande av ekonomisk kompensation avseende vissa fiskeriprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3759/92 av den 17 december 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1891/93, särskilt artikel 12.6 i denna, och

med beaktande av följande:

Fastställandet av den andra dagen i månaden som den avgörande faktorn för den omräkningskurs som skall gälla för den ekonomiska kompensationen kräver en ändring av metoden för beräkning av det förskott som anges i kommissionens förordning (EEG) nr 3902/92. Bilagan där metoden fastställs bör därför ändras.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeri- produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till förordning (EEG) nr 3902/92 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 1993.

På kommissionens vägnar Yannis PALEOKRASSAS Ledamot av kommissionen

BILAGA

>Start Grafik>

"BILAGA 1

BERÄKNING AV FÖRSKOTT PÅ EKONOMISK KOMPENSATION (1)

(1) Beräkningen kan om så erfordras grundas på preliminära uppgifter (definitiva uppgifter skall föreligga senast två månader efter den aktuella månaden).

>Slut Grafik>