31993R3088

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3088/93 av den 9 november 1993 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Tyskland

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 277 , 10/11/1993 s. 0030 - 0031
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 53 s. 0164
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 53 s. 0164


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3088/93 av den 9 november 1993 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Tyskland

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 1249/89(2), särskilt artiklarna 20 och 22 andra stycket i denna, och

med beaktande av följande:

På grund av att klassisk svinpest bröt ut i vissa produktions-områden i Tyskland antogs veterinärmedicinska åtgärder för landet genom kommissionens beslut 93/566/EG av den 4 november 1993 om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland och om upphävande av beslut 93/539/EEG(3). Dessa åtgärder föreskriver i synnerhet restriktioner i handeln med levande grisar, färskt griskött och grisköttsprodukter som inte har genomgått värmebehandling och som kommer från vissa områden som utgör en särskild risk.

De restriktioner i fråga om varors fria rörlighet som följer av tillämpningen av de veterinärmedicinska åtgärderna i dessa områden kommer troligen att innebära allvarliga störningar på grisköttsmarknaden i Tyskland. Därför bör undantags-åtgärder till stöd för marknaden antas och tillämpas endast under den tid som är helt nödvändig och endast i fråga om levande djur från de drabbade områdena.

För att förhindra att sjukdomen sprids ytterligare bör grisar som produceras i dessa områden skiljas ut från normal handel med produkter avsedda som livsmedel och istället bearbetas till produkter avsedda för annan användning än livsmedel.

Det är lämpligt att bevilja ett stöd för leverans till de behöriga myndigheterna av levande grisar, smågrisar och spädgrisar från de drabbade områdena. För att förhindra missbruk finns det anledning att utesluta leveranser av smågrisar som göds upp i slutna produktionsenheter.

Med tanke på sjukdomens omfattning, i synnerhet dess varaktighet, och följaktligen storleken av de insatser som krävs för att stödja marknaden vore det lämpligt att utgifterna delades av gemenskapen och den berörda medlemsstaten.

Det bör föreskrivas att de tyska myndigheterna skall vidta alla de åtgärder som behövs för kontroll och övervakning och anmäla dessa till kommissionen.

Förvaltningskommittén för griskött har inte avgivit något yttrande inom den tidsgräns som föreskrivits av dess ordförande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Från och med den 29 oktober till och med den 22 november 1993 får producenter på begäran utnyttja ett stöd som beviljas av de tyska behöriga myndigheterna för leverans till dem av

- levande grisar som väger mer än 110 kg i genomsnitt per parti,

- smågrisar som väger mer än 25 kg i genomsnitt per parti,

- spädgrisar som väger mer än 8 kg i genomsnitt per parti och som har producerats av producenter som spe-cialiserat sig på produktion av spädgrisar och som god-känts av den behöriga myndigheten.

Viktgränsen 110 kg gäller dock inte för grisar som levereras mellan den 29 oktober och den 2 november 1993.

2. Det stöd som beviljas för de första 322 000 levande grisarna och de första 98 000 smågrisarna och spädgrisarna skall finansieras genom gemenskapens budget.

3. Tyskland bemyndigas att därutöver på egen bekostnad och på de villkor som föreskrivs i denna förordning bevilja ett stöd för ytterligare 138 000 levande grisar och 42 000 smågrisar och spädgrisar.

Artikel 2

1. Endast grisar, smågrisar och spädgrisar som fötts upp i de områden som förtecknas i bilagan till denna förordning får levereras.

2. Endast sådana smågrisar får levereras som inte har götts upp i en sluten produktionsenhet eller som inte kan användas av en sådan för dess eget ändamål.

Artikel 3

Djuren skall vägas och slaktas på ett sätt som förhindrar att sjukdomen sprids.

De skall utan dröjsmål transporteras till en konverterings-anläggning och bearbetas till produkter som omfattas av KN-nummer 1501 00 11, 1506 00 00 och 2301 10 00.

Grisarna får dock transporteras till ett slakteri där de genast skall slaktas och förvaras som hela eller halva slaktkroppar i kylrum innan de transporteras till en konverterings-anläggning.

Dessa verksamheter skall genomföras under överinseende av de behöriga tyska myndigheterna.

Artikel 4

1. Det stöd som föreskrivs i artikel 1.1 för levande grisar skall vara 100 ecu per 100 kg slaktvikt, fritt gården, med tillämpning av koefficienten 0,83.

2. Stödet för leverans av smågrisar skall vara 25 ecu per styck. Stödet för spädgrisar skall vara 20 ecu per styck.

Artikel 5

1. De behöriga tyska myndigheterna skall vidta alla de åtgärder som behövs för att säkerställa att denna förordning följs, särskilt artikel 2 i denna. De skall snarast möjligt underrätta kommissionen om åtgärderna.

2. Vid tillämpningen av denna förordning skall samtliga de veterinärbestämmelser som föreskrivs i beslut 93/566/EG följas.

Artikel 6

De behöriga tyska myndigheterna skall varje onsdag till kommissionen sända över följande information om föregående vecka:

- Antal grisar som levererats och deras sammanlagda vikt.

- Antal smågrisar som levererats och deras sammanlagda vikt.

- Antal spädgrisar som levererats och deras sammanlagda vikt.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 29 oktober 1993.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 november 1993.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 1.

(2) EGT nr L 129, 11.5.1989, s. 12.

(3) EGT nr L 273, 5.11.1993, s. 60.

BILAGA

1. I delstaten Niedersachsen, Kreis: Stade, Rotenburg, Harburg, Soltau-Fallingbostel, Lüneburg, Emsland, Cloppenburg, Vechta, Diepholz och Osnabrück.

2. I delstaten Baden-Württemberg, Kreis: Ostablkreis, Schwäbisch Hall, Rems-Murr, Göppingen och Heiden-heim.

3. I delstaten Bayern, Kreis: Donau-Ries, Ansbach och Ansbach-stadt.

4. I delstaten Rheinland-Pfalz, Kreis: Germersheim, Südliche Weinstraße och Landau-stadt in der Pfalz.

5. I delstaten Mecklenburg-Vorpommern, Kreis: Rostock, Rostock-stadt, Ribnitz-Damgarten, Stralsund, Stralsund-stadt, Grimmen, Bad Doberan, Güstrow, Teterow, Malchin, Demmin och Greifswald.