31993R2944

Kommissionens förordning (EEG) nr 2944/93 av den 25 oktober 1993 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 1839/92 om kontrolldokument för skytteltrafik med inkvartering och för tillfällig trafik

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 266 , 27/10/1993 s. 0002 - 0009
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0005
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0005


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2944/93 av den 25 oktober 1993 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 1839/92 om kontrolldokument för skytteltrafik med inkvartering och för tillfällig trafik

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 684/92 av den 16 mars 1992 om gemensamma bestämmelser för internationella persontransporter med buss (), särskilt artikel 11 i denna,

sedan medlemsstaterna rådfrågats i enlighet med ovanstående artikel, och

med beaktande av följande.

Kommissionen har antagit förordning (EEG) nr 1839/92 av den 1 juli 1992 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 684/92 beträffande dokument vid internationella persontransporter på väg (). Den förordningen fastställer ett standardiserat färdblad för tillfällig trafik och ett annat färdblad för internationell skytteltrafik med inkvartering.

För enkelhetens skull är det nödvändigt att standardisera de kontrolldokument som föreskrivs i förordning (EEG) nr 684/92 i fråga om tillfällig internationell trafik och skytteltrafik med inkvartering.

Medlemsstaterna behöver tid för att få de nya dokumenten tryckta och distribuerade.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1839/92 skall ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.1 ersätts med följande:

"1. Kontrolldokumentet för skytteltrafik med inkvartering enligt definitionen i artikel 2.2.2 i förordning (EEG) nr 684/92, och för tillfällig trafik enligt artikel 2.3 1 a Pd i den här förordningen, skall bestå av ett färdblad och översättningar av färdbladet. Färdbladet skall utformas enligt förlagan i bilaga 1 till den här förordningen."

2. Artikel 1.2 får följande tillägg:

"Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att utforma dessa färdblad så att de lämpar sig för databehandling."

3. Artikel 2 utgår.

4. Artikel 3.1 ersätts med följande:

"1. Det häfte som föreskrivs i artikel 1 skall ställas ut i trafikföretagets namn. Det får inte överlåtas."

5. Bilagorna 1 och 1 a till förordning (EEG) nr 1839/92 ersätts av bilaga 1 respektive bilaga 1 a till den här förordningen.

6. Bilagorna 2 och 2 a till förordning (EEG) nr 1839/92 utgår.

Artikel 2

I fråga om skytteltrafik med inkvartering eller tillfällig trafik får en medlemsstat ge tillstånd till användning av färdblad som utformats i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordningar (EEG) nr 1016/68 () och (EEG) nr 1172/72 () fram till och med den 28 februari 1994, under förutsättning att de ändras vad gäller läslighet, outplånlig skrift och på lämpligt sätt så långt det är nödvändigt för att uppfylla kraven i förordningarna (EEG) nr 684/92 och (EEG) nr 1839/92.

En medlemsstat får också ge tillstånd till användning av färdblad som utformats i enlighet med de utgångna eller ändrade bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1839/92 fram till och med den 28 februari 1994.

De övriga medlemsstaterna skall godkänna dessa dokument på sina territorier fram till och med den 28 februari 1994.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att tillämpa denna förordning. De skall underrätta kommissionen om sina åtgärder.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 oktober 1993.

På kommissionens vägnar

Abel MATUTES

Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 74, 20.3.1992, s. 1.

() EGT nr L 187, 7.7.1992, s. 5.

() EGT nr L 173, 22.7.1968, s. 8.

() EGT nr L 134, 12.6.1972, s. 1.

BILAGA

"BILAGA 1

FÄRDBLAD

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

BILAGA 1 A

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

Omslag P första insidan

Text på det eller de officiella språken, i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat

Viktigt

A. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR SKYTTELTRAFIK MED INKVARTERING OCH FÖR TILLFÄLLIG TRAFIK

1. Detta färdblad gäller för hela resan.

2. Detta färdblad berättigar innehavaren att utföra internationell skytteltrafik med inkvartering, internationell tillfällig trafik och även lokala utflykter i en annan medlemsstat än etableringsstaten. Sådana lokala utflykter skall endast vara avsedda för passagerare som inte är bosatta i den stat där utflykten sker och som dessförinnan befordrats av samma transportföretag i internationell skytteltrafik med inkvartering eller i internationell tillfällig trafik. Samma transportmedel eller ett annat transportmedel från samma transportföretag eller grupp av transportföretag måste användas.

3. Färdbladet skall fyllas i med kopia, antingen av transportföretaget eller föraren före varje resa som ingår i skytteltrafik med inkvartering eller i internationell tillfällig trafik. Uppgifter om lokala utflykter skall fyllas i innan fordonet som används för utflyktsresan avgår. Föraren skall förvara originalet ombord på fordonet under hela den tid som resan pågår samt alltid på begäran visa upp det för kontrollpersonal.

4. Föraren skall återlämna färdbladet till transportföretaget efter avslutad resa. Transportföretaget skall ansvara för arkiveringen av dessa dokument. De skall fyllas i med väl läsliga, outplånliga textade bokstäver.

5. Om skytteltrafik med inkvartering eller tillfällig trafik organiseras av en grupp av transportföretag för samma uppdragsgivare i de fall då de resande använder sig av en anslutningsmöjlighet med ett annat transportföretag inom samma grupp under färdvägen, skall originalet till färdbladet förvaras ombord på det fordon som används vid transporten. En kopia av färdbladet skall förvaras på varje transportföretags huvudkontor och en kopia skall sändas till myndigheterna i huvudtransportföretagets etableringsstat under den månad som följer efter den då tjänsterna utfördes, utom i de fall då medlemsstaten har befriat sina transportföretag från detta krav i fråga om en eller flera medlemsstater.

Omslag P andra insidan

B. SKYTTELTRAFIK MED INKVARTERING

1. Enligt artiklarna 2.2.1 och 2.2.2 i förordning (EEG) nr 684/92 organiseras skytteltrafik med inkvartering för att transportera i förväg organiserade grupper av passagerare från samma avreseområde till samma bestämmelseområde.

Med avrese- och bestämmelseområde avses de platser där resan påbörjas respektive avslutas samt, i vardera fallet, orter inom fem mils radie från dessa platser.

Avrese- och bestämmelseområdena samt de ytterligare på- och avstigningsplatserna kan ligga inom en eller flera medlemsstaters territorium.

Med en i förväg organiserad grupp av passagerare avses en grupp för vilken en ansvarig organisation eller person i enlighet med bestämmelserna i sin etableringsstat har åtagit sig att sluta kontrakt eller att betala hela resekostnaden för gruppen eller har mottagit samtliga reservationer och betalningar före avresedagen.

2. Skytteltrafik med inkvartering omfattar, utöver transporten, inkvartering för minst 80 % av passagerarna, med eller utan måltider, på bestämmelseorten och, om så är nödvändigt, under resan och passagerarna skall göra minst två övernattningar på bestämmelseorten.

3. Enligt artikel 14.1 i förordning (EEG) nr 684/92 skall passagerare som använder sig av skytteltrafikservice under hela resan ha biljetter tillgängliga, individuella eller kollektiva, som utvisar:

P avrese- och bestämmelseort,

P biljettens giltighetstid och

P priset för transporten, det totala priset för resan inklusive inkvartering och uppgifter om inkvarteringen.

C. TILLFÄLLIG TRAFIK

1. Artikel 11.1 tillsammans med artikel 4.1 i förordning (EEG) nr 684/92 fastställer att i fråga om tillfällig trafik skall följande tjänster utföras enligt ett kontrolldokument, nämligen de tjänster som anges i artikel 2.3.1 a Pc i den förordningen:

a) Rundresor, dvs. resor där en eller flera i förväg organiserade grupper transporteras med samma fordon och varje grupp återförs till sin avreseplats.

b) Resor:

b) P som utförs för i förväg organiserade grupper av passagerare som inte transporteras tillbaka till platsen för avresan under samma resa, och

b) P som, även om uppehåll görs på bestämmelseorten, innefattar inkvartering eller andra resetjänster som inte har samband med transporten eller inkvarteringen.

c) Resor som organiseras i samband med särskilda evenemang, t.ex. seminarier, konferenser och kultur- eller idrottsbegivenheter.

d) Följande slag av resor:

b) i) Slutna rundresor, dvs. trafik som utförs med samma fordon för transport av samma passagerargrupp under hela resan inklusive återresa till avreseplatsen,

b) ii) Trafik som innefattar en resa med passagerare från en avreseplats till en annan åtföljd av en återresa till avreseplatsen utan passagerare,

b) iii) Transport som föregås av en resa utan passagerare från en medlemsstat till en annan inom vars territorium passagerare tas upp, förutsatt att dessa passagerare

b) iii) P organiserats genom reseavtal som slutits innan de anlänt till det land där de tas upp,

eller

b) iii) P tidigare har rest med samma transportör, på de villkor som anges i punkt d ii, till det land där de åter tas upp för transport ut ur landet, eller

b) iii) P har inbjudits till en annan medlemsstat, varvid inbjudaren står för resekostnaderna. Passagerarna skall utgöra en enhetlig grupp som inte får ha bildats uteslutande med tanke på resan i fråga.

b) iii) Med en i förväg organiserad grupp av passagerare avses en grupp för vilken en ansvarig organisation eller person i enlighet med bestämmelserna i sin etableringsstat har åtagit sig att sluta kontrakt eller att betala hela resekostnaden för gruppen eller har mottagit samtliga reservationer och betalningar före avresedagen och gruppen består av

b) iii) P antingen minst 12 personer,

b) iii) P eller ett antal personer som utgör minst 40 % av transportmedlets kapacitet, förararen undantagen (artikel 2.3.2).

2. Tillfällig trafik skall inte upphöra att vara tillfällig endast för att den förekommer med vissa intervall."