31993R2743

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2743/93 av den 5 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1767/82 om tillämpningsföreskrifter för särskilda importavgifter för vissa mjölkprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 248 , 06/10/1993 s. 0007 - 0007
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 52 s. 0228
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 52 s. 0228


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2743/93 av den 5 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1767/82 om tillämpningsföreskrifter för särskilda importavgifter för vissa mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1108/93 av den 4 maj 1993 om särskilda tillämpningsföreskrifter för de bilaterala avtalen på jordbruksområdet mellan å ena sidan gemenskapen och å andra sidan Finland, Island, Norge, Sverige och Österrike(1), särskilt artikel 1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(2), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2071/92(3), särskilt artikel 14.7 i denna, och

med beaktande av följande:

Gemenskapen har undertecknat ett bilateralt jordbruksavtal med Finland. Detta avtal omfattar bl.a. ett system för samhandel med ost(4).

Den ost som avses i det avtalet måste åtföljas av ett IMA 1- intyg. Till följd av en administrativ omläggning med verkan från och med med den 1 september 1993 är det nödvändigt att ändra namnet på det organ som utfärdar dessa intyg i Finland. Kommissionens förordning (EEG) nr 1767/82(5), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1941/93(6), bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1767/82 ändras på följande sätt:

I bilaga 4 fjärde kolumnen under rubriken "Finland" skall namnet på det organ som utfärdar IMA 1-intyget ersättas med "Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 september 1993.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 oktober 1993.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 113, 7.5.1993, s. 1.

(2) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

(3) EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 64.

(4) EGT nr L 109, 1.5.1993, s. 18.

(5) EGT nr L 196, 5.7.1982, s. 1.

(6) EGT nr L 176, 20.7.1993, s. 21.