31993R2454R(04)

Rättelse - Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 111 , 29/04/1999 s. 0088


Rättelse till kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen

(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 253 av den 11 oktober 1993)

I artikel 1.11 skall det

i stället för: "Konventionen om temporär import slöts i Istanbul den 26 juni 1990."

vara: "Konventionen om temporär import som slöts i Istanbul den 26 juni 1990."

Artikel 151.1På rad 2, 3 och 6skall "identiska" ersättas med "liknande".

I artikel 156a.1 andra stycket skall det

i stället för: "... i artikel 25.4."

vara: "... i artikel 254."

I artikel 190 b och c skall det

i stället för: "... flygplatser i gemenskapen..."

vara: "... gemenskapsflygplatser...".

I artikel 190e skall det

i stället för: "... hamnar i gemenskapen..."

vara: "... gemenskapshamnar...".

i stället för "... som regelbundet går i..."

vara: "... som går i regelbunden...".

I artikel 191 första strecksatsen skall det

i stället för "... den flygplats där avresan sker..."

vara: "... avgångsflygplatsen...".

I artikel 193.1 skall det

i stället för: "... någon hamn inom gemenskapen..."

vara: "... vilken gemenskapshamn som helst...".

I artikel 193.2 första strecksatsen skall det

i stället för: "... flygplats i gemenskapen,"

vara: "... gemenskapsflygplats,".

Artikel 208.3 andra strecksatsenskall ges följande lydelse:"- eller, framför allt vid framställning av deklarationer med hjälp av databehandling, två set med vardera fyra kopior, enligt förlagan som visas i bilaga 32."

I artikel 226 d skall det

i stället för: "... dessa."

vara: "... detta."

Artikel 233.1 a första strecksatsenskall ges följande lydelse:"- passage genom den gröna eller "Inget att deklarera" -filen vid tullkontor där tvåfilsystem förekommer,"

I artikel 233.1 a andra strecksatsen skall det

i stället för: "... två filsystem..."

vara: "... två filsystem...".

I artikel 257.2 och 4 skall det

i stället för: "... stödjande..."

vara: "... styrkande...".

I artikel 257.5 första strecksatsen skall det

i stället för: "- om punkt 3 i andra strecksatsen eller punkt 4 i andra strecksatsen a tillämpas..."

vara: "- om punkt 3 andra strecksatsen eller punkt 4 a andra strecksatsen tillämpas...".

I artikel 260.1 skall det

i stället för: "... artikel 261-262..."

vara: "... artiklarna 261 och 262...".

I artikel 275.1 skall det

i stället för: "... tullagring..."

vara: "... lagring i tullager...".

i stället för: "... samt i fält 44,..."

vara: "... samt, i fält 44,...".

i stället för: "... till ansökningen om artikel 556.1..."

vara: "... till ansökningen i de fall artikel 556.1...".

I artikel 309 c skall det

i stället för: "... transiteringskontor..."

vara: "... transittullkontor...".

i stället för: "... utförselplatsen..."

vara: "... platsen för utfart...".

i stället för: "... införselplatsen..."

vara: "... platsen för infart...".

I artikel 310.1 tredje strecksatsen skall det

i stället för: "... förfarandet för aktiv förädling eller restitutionssystemet,..."

vara: "... förfarandet för aktiv förädling, restitutionssystemet,...".

Artikel 311.1I den inledande meningen skall "intern" införas framför "gemenskapstransitering".

I artikel 313.2 skall det

i stället för: "Utan hinder av första stycket och i överenstämmelse..."

vara: "Utan hinder av första stycket a och i överenstämmelse...".

I artikel 326.1 b skall det

i stället för: "ett annat gemenskapsfiskefartyg eller det gemenskapsfiskefartyg..."

vara: "ett annat gemenskapsfiskefartyg eller det gemenskapsfabriksfartyg...".

I artikel 328 sista stycket skall det

i stället för: "... Formulärens giltighetstid..."

vara: "... Formulärens giltighet...".

I artikel 335 andra stycket skall det

i stället för: "... En ifylld kopia..."

vara: "... Ett ifyllt exemplar...".

I artikel 352.1, 2 och 4 skall det

i stället för: "... transiteringskontor..."

vara: "... transittullkontor...".

I artikel 352.2 skall det

i stället för: "... ett transiteringsintyg upprättat..."

vara: "... en gränsövergångsattest upprättad...".

I artikel 352.3 skall det

i stället för: "Transiteringskontoren..."

vara: "Transittullkontoren...".

I artikel 352.4 skall det

i stället för: "... transiteringsintyget..."

vara: "... gränsövergångsattesten...".

I artikel 355.1 skall det

i stället för: "... genomföra..."

vara: "... åsätta...".

I artikel 360.4 skall det

i stället för: "... i bilaga LI."

vara: "... i bilaga 51.".

I artikel 363.1 skall det

i stället för: "... säkerhetsintyget..."

vara: "... garanticertifikatet...".

i stället för: "... intygets..."

vara: "... certifikatets...".

I artikel 363.2 skall det

i stället för: "... intygets..."

vara: "... certifikatets...".

I artikel 364 och 365 skall det

i stället för: "... säkerhetsintyg..."

vara: "... garanticertifikat...".

I artikel 365 skall det

i stället för: "... säkerhetskontoret..."

vara: "... garantitullkontoret...".

I artikel 366 skall det

i stället för: "... säkerhetsintyg..."

vara: "... garanticertifikat...".

i stället för: "... säkerhetskontoret..."

vara: "... garantitullkontoret...".

i stället för: "... intyg..."

vara: "... certifikat...".

I artikel 367.2 skall det

i stället för: "... säkerhetskontor..."

vara: "... garantitullkontor...".

I artikel 438.3 sista strecksatsen skall det

i stället för: "Tulldeklarerat"

vara: "Tullklarerat".

I artikel 444.11 c tredje strecksatsen skall det

i stället för: "- Flygbolaget skall för varje post i godsspecifikationen ange koden "T1" för varor som befordras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering, koden "T1"..."

vara: "- Flygbolaget skall för varje post i godsspecifikationen ange koden "T1" för varor som befordras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering, koden "TF"...".

I artikel 448.2 skall det

i stället för: "När tullmyndigheterna..."

vara: "2. När tullmyndigheterna...".

Artikel 504.2skall ges följande lydelse:"Tullagerförfarandet kan också tillämpas på ett privat lager som överensstämmer med andra strecksatsen i andra stycket i artikel 99 i kodexen, där lagerhavaren är samma person som uppläggaren, men inte nödvändigtvis ägare till varorna, enligt en ordning som tillåter lagring av varor i lagringsutrymmen som tillhör tillståndshavaren i enlighet med artikel 98.3 i kodexen. Denna ordning klassificeras som ett lager av typ E."

Artikel 504.3Mellan "med" och "artikel 99" skall införas "första strecksatsen i andra stycket i."

Artikel 509.2 första meningenOrden "skall ansökan inges till de tullmyndigheter som utsetts av den medlemsstat" skall utgå.

Artikel 552.1 a vOrden "importerade enligt tillståndet" skall utgå.

I artikel 552.1 e i skall det

i stället för: "olönsam"

vara: "omöjlig".

I artikel 560.3 tredje stycket, tredje raden skall det

i stället för: "ett"

vara: "att".

Artikel 577.2 aOrden "i tredje land" skall utgå.

I artikel 580.4 skall det

i stället för: "... någon godkänd tullbehandling... "

vara: "... någon av de godkända tullbehandlingar som avses i artikel 89 i kodexen... ".

I artikel 638.2 skall det

i stället för: "återbetalningskravet/IP"

vara: "återbetalningskrav/AF".

I artikel 638.4 och artikel 639.1 skall det

i stället för: "återbetalningskravet/IP"

vara: "återbetalningskrav/AF".

I artikel 640.1 skall det

i stället för: "Återbetalningskravet/IP"

vara: "Återbetalningskravet/AF".

Artikel 640.1 gskall ges följande lydelse:"Förädlingsprodukternas slag, kvantitet och godkända tullbehandling."

I artikel 642.2 skall det

i stället för: "återbetalningskrav/IP"

vara: "återbetalningskrav/AF".

Artikel 648.1 aOrden "eller flera" skall utgå

I artikel 679.2 a skall det

i stället för: "containrar"

vara: "behållare".

I artikel 771.1 och 771.2 skall det

i stället för: "lossning"

vara: "transport".

I artikel 793.3 skall det

i stället för: "... som är etablerad i utförselkontorets distrikt..."

vara: "... som är etablerad i utfartstullkontorets distrikt... ".

I artikel 793.4 tredje stycket skall det

i stället för: "upptäcker"

vara: "fastställer".

I artikel 793.6 första stycket skall det

i stället för: "... skall utfartstullkontoret påteckna exemplar 3... "

vara: "... skall avgångstullkontoret påteckna exemplar 3... ".

I artikel 793.6a första stycket skall det

i stället för: "följedokument"

vara: "ledsagardokument".

i stället för: "... och återsända det till deklaranten... "

vara: "... och återlämna det till deklaranten... ".

I artikel 793.6a första, andra och tredje stycket skall det

i stället för: "följedokumentet"

vara: "ledsagardokumentet".

I artikel 793.6a sista stycket skall det

i stället för: "punktskatteföljedokumentet"

vara: "ledsagardokumentet".

I artikel 793.7 skall det

i stället för: "Utfartstullkontoret"

vara: "Exporttullkontoret".

I artikel 796.2 skall det

i stället för: "... i fråga om transiteringar av utfartstullkontoret."

vara: "... i fråga om transiteringar, av avgångstullkontoret."

I artikel 798 första stycket skall det

i stället för: "... som anges i bilaga 37 inges för exporttullkontoret."

vara: "... som anges i bilaga 37 inges till exporttullkontoret."

I artikel 847 skall det

i stället för: "När tullformaliteterna genomförs,... "

vara: "När tullformaliteterna för export fullgörs,... ".

I artikel 848.3 skall det

i stället för: "... bevis för att identifiera returvarorna."

vara: "... bevisning, särskilt i syfte att identifiera returvarorna."

I artikel 855 skall det

i stället för: "Det skall bevilja denna begäran,... "

vara: "De skall bevilja denna begäran,... "

Bilaga 1I rubriken till exemplar 1, 2 och 3 skall det

i stället för: "TAXEUPPLYSNINGAR"

vara: "KLASSIFICERINGSBESKED".

i stället för: "BTU"

vara: "BKB".

I fält 2 i exemplar 2 och 3, fält 10 i exemplar 1, 2 och 3 och fält 12 i exemplar 4 och 5 skall det

i stället för: "BTU"

vara: "BKB".

Bilaga 1aI rubriken skall det

i stället för: "URSPRUNGSUPPLYSNINGAR"

vara: "URSPRUNGSBESKED".

I rubriken samt fältet "Viktigt" och fält 2, 11, 13, 16 och 19 skall det

i stället för: "BUU"

vara: "BUB".

I fält 6 och 17 skall det

i stället för: "BTU"

vara: "BKB".

Bilaga 67/BI punkt 4 c i förlagan och i Anmärkningarna avseende de olika punkterna skall det

i stället för: "huvudsakliga"

vara: "primära".

I punkt 5 i förlagan skall det

i stället för: "tresidigt förfarande"

vara: "tresidig trafik".

Bilaga 68/BI punkt 4 c i förlagan och i fotnot 3 skall det

i stället för: "huvudsakliga"

vara: "primära".

I punkt 5 i förlagan skall det

i stället för: "tresidigt förfarande"

vara: "tresidig trafik".

Bilaga 85I kolumn 5 skall det

i stället för: "Huvudförädlingsprodukter"

vara: "Primära förädlingsprodukter".

I kolumn 7 skall det

i stället för: "KN-nummer"

vara: "Kod".

I fotnot 2 skall det

i stället för: "KN-nummer"

vara: "koder".

i stället för: "det avgörande KN-numret"

vara: "den avgörande koden".

Bilaga 86I kolumn 6 skall det

i stället för: "Huvudförädlingsprodukter"

vara: "Primära förädlingsprodukter".

Bilaga 87I andra kolumnens rubrik skall det

i stället för: "Varor för vilka tillstånd har getts för bearbetning under tullkontroll"

vara: "Varor för vilka bearbetning under tullkontroll är tillåten".

I andra och tredje kolumnens rubriker skall deti stället för:"Spalt 1" och "Spalt 2"vara:"Kolumn 1" och "Kolumn 2".

Bilaga 106 (INF 2)I fält "INF 2" i formulärets övre högra hörn skall det

i stället för: "[TRIANGELSYSTEM]"

vara: "[TRESIDIG TRAFIK]".

I fält 17 skall det

i stället för: "UTFÖRSELTULLKONTORET"

vara: "TULLKONTORET FÖR UTFART".

Bilaga 110 (INF 3)I anmärkningarna på formulärets baksida (original och kopia) beträffande fält 1 skall det

i stället för: "handelsnamn"

vara: "företagsnamn".

I anmärkningarna på formulärets baksida (original och kopia) beträffande fält 4 skall det

i stället för: "handelsbeskrivning"

vara: "handelsbenämning".