31993R1963

Kommissionens förordning (EEG) nr 1963/93 av den 20 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3719/88 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter, vad gäller vissa agromonetära aspekter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 177 , 21/07/1993 s. 0019 - 0020
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 51 s. 0020
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 51 s. 0020


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1963/93 av den 20 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3719/88 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter, vad gäller vissa agromonetära aspekter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), särskilt artiklarna 9.2, 12.6, 13.6 och 21 i denna, och motsvarande bestämmelser i andra förordningar om den gemensamma organisationen av marknaden för jordbruksprodukter,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de omräkningskurser som skall tillämpas med avseende på den gemensamma jordbrukspolitiken(2), särskilt artikel 12 i denna, och

med beaktande av följande:

Genom förordning (EEG) 3813/92 införs en ny agromonetära ordning genom vilken de monetära utjämningsbeloppen avskaffas från och med den 1 januari 1993; det är nödvändigt att anpassa kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2101/92(4), till den nya ordningen.

I artikel 12.4 fjärde strecksatsen i kommissionens förordning (EEG) nr 1068/93 av den 30 april 1993 om närmare föreskrifter för fastställande och tillämpning av jordbruksomräkningskurserna(5) föreskrivs det en utlösande händelse för jordbruksomräkningskursen som bör preciseras vad beträffar de säkerheter som skall ställas vid licensansökan.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med berörda förvaltningskommittéers yttranden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 3719/88 ändras på följande sätt:

1. Artikel 3.4 och 3.6 skall utgå.

2. Artikel 5.3 skall ersättas av följande:

"3. Medlemsstaterna får underlåta att kräva exportlicens för försändelse av produkter eller varor som företas av privatpersoner eller grupper av privatpersoner och vars syfte är gratis utdelning för humanitära hjälpändamål i tredje länder om följande villkor är uppfyllda:

a) Vederbörande som önskar utnyttja detta undantag har inte ansökt om bidrag.

b) Försändelserna är av tillfällig karaktär, och består av varierande produkter och varor och överskrider inte sammanlagt 30 000 kg per transportmedel.

c) De berörda myndigheterna har tillräckliga bevis beträffande produkternas eller varornas destination och användning samt transaktionens korrekta genomförande.

Följande uppgift skall införas i fält 44 i exportdeklarationerna: 'Inget bidrag - artikel 5.3 i förordning (EEG) nr 3719/88.` "

3. I artikel 8.1 skall första stycket ersättas av följande:

"1. Import- eller exportlicensen ger rättighet och skyldighet att under licensens giltighetstid importera eller exportera den angivna kvantiteten av den berörda produkten, om inte force majeure föreligger. Licensen skall eller får, allt efter omständigheterna, förses med uppgift om förutfastställelse av avgiften eller bidraget och anslutningsutjämningsbeloppet enligt de villkor som fastställts för varje berörd sektor."

4. Följande stycke skall läggas till artikel 14.2:

"Ansökans inlämningsdag, se första stycket, är den utlösande händelsen för den jordbruksomräkningskurs som gäller för säkerhetsbeloppet."

5. I artikel 30.1 skall andra och tredje stycket utgå.

6. Artikel 44.9 d skall ersättas av följande:

"d) Vid jämförelse mellan det förutfastställda bidragsbeloppet och det bidragsbelopp som gäller sista dagen licensen är giltig, skall i tillämpliga fall hänsyn tas till anslutningsutjämningsbelopp och andra belopp som fastställs i gemenskapsregler."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juli 1993.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1.

(3) EGT nr L 331, 2.12.1988, s. 1.

(4) EGT nr L 210, 25.7.1992, s. 18.

(5) EGT nr L 108, 1.5.1993, s. 106.