31993R1717

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1717/93 av den 30 juni 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2224/92 om närmare tillämpningsföreskrifter för den särskilda ordningen för att försörja Kanarieöarna med humle

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 159 , 01/07/1993 s. 0102 - 0102
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 50 s. 0143
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 50 s. 0143


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1717/93 av den 30 juni 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2224/92 om närmare tillämpningsföreskrifter för den särskilda ordningen för att försörja Kanarieöarna med humle

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av den 15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna rörande vissa jordbruksprodukter(1), ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 3714/928(2), särskilt artikel 3.4 i denna, och

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EEG) nr 2224/92(3) fastställs den prognostiserade försörjningsbalansen för humle som är undantaget från importavgifter när det importeras från tredje land eller som berättigar till stöd från gemenskapen. Stödet för dessa kvantiteter bör fastställas för perioden 1 juli 1993 P30 juni 1994. Med hänsyn till de inledande erfarenheterna bör storleken på den säkerhet som de berörda parterna ställer ändras.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för humle.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2224/92 ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas av följande:

"Artikel 1

Med hänvisning till artiklarna 2 och 3 i förordning (EEG) nr 1601/92 fastställs den prognostiserade försörjningsbalansen för humle som omfattas av KN-nummer 1210 och är undantaget från importavgifter när det importeras direkt till Kanarieöarna från tredje land eller berättigar till stöd från gemenskapen till 500 ton för perioden 1 juli 1993 till 30 juni 1994."

2. I artikel 4.1 b skall "5 ecu per 100 kg" ersättas med "2,5 ecu per 100 kg".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juni 1993.

På kommissionens vägnar

RENÉ STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13.

(2) EGT nr L 378, 23.12.1992, s. 23.

(3) EGT nr L 218, 1.8.1992, s. 89.