31993L0090

Kommissionens direktiv 93/90/EEG av den 29 oktober 1993 om den förteckning över ämnen som avses i artikel 13.1 femte strecksatsen i rådets direktiv 67/548/EEG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 277 , 10/11/1993 s. 0033 - 0033
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 25 s. 0046
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 25 s. 0046


KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/90/EEG av den 29 oktober 1993 om den förteckning över ämnen som avses i artikel 13.1 femte strecksatsen i rådets direktiv 67/548/EEG

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 93/72/EEG(2), särskilt artikel 13.1 i detta, och

med beaktande av följande:

I artikel 13.1 femte strecksatsen i direktiv 67/548/EEG görs undantag från vissa av bestämmelserna i det direktivet, särskilt i fråga om anmälan, för ämnen som endast används i andra produktkategorier vilka omfattas av gemenskapsförfaranden för anmälan eller godkännande och för vilka kraven om att lämna uppgifter motsvarar de krav som ställs i direktiv 67/548/EEG. Det är därför nödvändigt att kommissionen upprättar en förteckning över sådan gemenskapslagstiftning.

För närvarande finns det bara en gemenskapsrättsakt som berörs av bestämmelserna i artikel 13.1 femte strecksatsen. Förteckningen kommer dock att regelbundet granskas och om så krävs omarbetas.

Bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till detta direktiv finns en förteckning över gemenskapslagstiftning som avser de produktkategorier som omfattas av gemenskapsförfaranden för anmälan eller godkännande och för vilka kraven om att lämna uppgifter om de ämneskategorier som anges i förteckningen motsvarar de krav som ställs i direktiv 67/548/EEG.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall senast den 31 oktober 1993 anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 oktober 1993.

På kommissionens vägnar

Yannis PALEOKRASSAS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 196, 16.8.1967, s. 1.

(2) EGT nr L 258, 16.10.1993, s. 29.

BILAGA

GEMENSKAPSLAGSTIFTNING OM PRODUKTKATEGORIER SOM OMFATTAS AV GEMENSKAPSFÖRFARANDEN FÖR ANMÄLAN ELLER GODKÄNNANDE OCH FÖR VILKA KRAVEN OM ATT LÄMNA UPPGIFTER FÖR ANGIVNA ÄMNESKATEGORIER MOTSVARAR DE KRAV SOM ÄR FASTSTÄLLDA I DIREKTIV 67/548/EEG

1. Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden: ämnen som omfattas av förfarande för bedömning som följer av artikel 6 i det direktivet. (EGT nr L 230, 19.8.1991, s. 1)