31993D0704

93/704/EG: Rådets beslut av den 30 november 1993 om upprättandet av en gemenskapsdatabas för trafikolyckor

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 329 , 30/12/1993 s. 0063 - 0065
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0069
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0069


RÅDETS BESLUT av den 30 november 1993 om upprättandet av en gemenskapsdatabas för trafikolyckor (93/704/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (), och

med beaktande av följande:

Europaparlamentet har antagit en resolution om gemensamma åtgärder för att minska antalet trafikolyckor ().

Rådet och representanterna för medlemsstaternas regeringar samlades i rådet den 21 juni 1991 och antog en resolution med en anmodan till kommissionen att utarbeta och genomföra ett gemenskapsprogram med konkreta åtgärder för att genomföra nya gemenskapsinitiativ och jämföra nationella erfarenheter inom aktions- och forskningsområdena i fråga om kampanjer mot trafikolyckor och deras konsekvenser för offren ().

Upprättandet av en gemenskapsdatabas för trafikolyckor är en av de prioriteringar som valts ut av arbetsgruppen på hög nivå med representanter från medlemsstaternas regeringar.

I sin vitbok om den framtida utvecklingen av den gemensamma transportpolitiken och sitt meddelande om ett handlingsprogram för trafiksäkerhet, anser kommissionen, mot bakgrund av de betydande skillnaderna när det gäller trafiksäkerhetsnivåer i de olika medlemsstaterna, att en viktig prioritering inom detta område borde vara att främja utbytet av information och erfarenhet genom att upprätta en gemenskapsdatabas.

Medlemsstaterna samlar in statistik om trafikolyckor som sker inom deras territorium och centraliserar informationen i dataregister. För närvarande finns det ingen gemensam databas som gör det möjligt att få tillgång till de individuella registren eller använda informationen i dem.

En databas som upprättas och förvaltas på gemenskapsnivå skulle göra det möjligt att identifiera och kvantifiera problemen, värdera effektiviteten hos de åtgärder som vidtas och fastställa relevansen av gemenskapens insatser.

Upprättandet och förvaltningen av en sådan databas kan inte genomföras av medlemsstaterna var för sig. Gemenskapen bör med hänsyn till närhetsprincipen endast ingripa för att säkerställa att informationen i medlemsstaternas statistiska register samlas in och för att garantera en nära samordning mellan medlemsstaterna med avsikten att databasen skall fungera på ett tillfredsställande sätt.

Man bör fastställa metoder för överföring av statistisk information som lagrats i medlemsstaterna till kommissionen, särskilt tidsintervallen, slutdatumen och vilket medium som skall användas för en sådan överföring.

En analys av trafiksäkerhetsproblem bör koncentreras främst på olyckor som leder till dödsfall eller personskador och bör inte omfatta materiella skador. För en sådan analys är det inte nödvändigt att identifiera de inblandade personerna.

Kommissionen bör vidta åtgärder för att säkerställa att konfidentiell information skyddas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall utarbeta statistik om trafikolyckor som leder till dödsfall eller personskador inom deras respektive territorium.

2. I detta direktiv avses med trafikolycka som leder till dödsfall eller personskador varje sammanstötning med minst ett inblandat fordon i rörelse på en allmän väg som normalt är öppen för trafik som medför att en eller flera trafikanter dödas eller skadas.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall vidarebefordra uppgifter om trafikolyckor som leder till dödsfall eller personskador för ett givet år som finns lagrade dataregister på högsta befintliga centraliseringsnivå till EGs statistikkontor, hädanefter kallat Eurostat, i form av statistiska enheter. I detta direktiv skall "statistisk enhet" innebära en trafikolycka som leder till dödsfall eller personskador.

2. De uppgifter som avses i punkt 1 skall lämnas för första gången före den 31 mars 1994 för 1991 och 1992 och för kommande år senast nio månader efter slutet på referensåret i fråga.

3. Även information som skyddas av nationell lagstiftning om insynsskydd för statistik skall överföras till Eurostat, som skall behandla den enligt förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 ().

4. Kommissionen skall med tillämpning av förfarandet i artikel 5 fastställa vilken information som inte skall inkluderas i de överförda registren.

Artikel 3

1. Information skall så långt som möjligt överföras i läsbar form av den typ och det format som föreslås av kommissionen.

2. Om en medlemsstat rättar sin statistik efter det att den överförts till Eurostat, skall den sända en komplett kopia av det uppdaterade registret till Eurostat.

3. Om en medlemsstat vill ändra sina dataregisters form eller innehåll, skall den först informera kommissionen. Om en medlemsstat genomför förändringar av register som redan överförts till Eurostat, skall den ändrade versionen av registren i fråga också överföras till Eurostat.

4. Varje medlemsstat skall vara ansvarig för kvaliteten på den statistik som den förser kommissionen med.

5. Kommissionen skall vara ansvarig för behandlingen av den information som den får in.

Artikel 4

1. Kommissionen skall vara ansvarig för spridningen av den information som den får in. Den skall besluta enligt det förfarande som avses i artikel 5 om villkoren för tillgång till den centraliserade informationen om trafikolyckor som leder till dödsfall eller personskador, om publikationer och om annan information som främjar att gemenskapens databas fungerar smidigt.

2. Kommissionen och medlemsstaterna skall undersöka de metodikproblem eller tekniska problem som uppstår i samband med utarbetandet och överföringen av statistiken eller det sätt på vilken den samlas in för att hitta lösningar som gradvis leder till att de olika medlemsstaternas information blir så konsekvent och jämförbar som möjligt.

Med denna undersökning som grund skall kommissionen överlämna förslag på lämpliga åtgärder till rådet.

Artikel 5

1. När det hänvisas till det förfarande som fastställs i denna artikel, skall kommissionen biträdas av Kommittén för ett statistiskt program vilken upprättas i beslut 89/382/EEG, Euratom ().

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning.

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

Artikel 6

Tre år efter det att detta beslut genomförts skall kommissionen förelägga rådet följande:

a)

En utvärdering av resultaten som erhållits när de åtgärder som avses i artiklarna 2, 3 och 4 genomförts, liksom om det är önskvärt att fortsätta med åtgärderna.

b)

Slutsatserna av den rapporten i fråga om möjligheten till att fortsätta det projekt som avses i detta beslut.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 1993.

På rådets vägnar

G. COËME

Ordförande

() EGT nr C 225, 20. 8. 1993, s. 6.

() EGT nr C 68, 24. 3. 1986, s. 35.

() EGT nr C 178, 9. 7. 1991, s. 1.

() EGT nr L 151, 15. 6. 1990, s. 1.

() EGT nr L 181, 28. 6. 1989, s. 47.