31993D0510

93/510/EEG: Kommissionens beslut av den 21 september 1993 om ändring av kommissionens beslut 93/197/EEG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och bruksändamål

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 238 , 23/09/1993 s. 0045 - 0045
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 52 s. 0158
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 52 s. 0158


KOMMISSIONENS BESLUT av den 21 september 1993 om ändring av kommissionens beslut 93/197/EEG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och bruksändamål (93/510/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning av hästdjur och import av sådana från tredje land(1), senast ändrat genom direktiv 92/36/EEG(2), särskilt artikel 15 a och artikel 16 i detta, och

med beaktande av följande:

Genom kommissionens beslut 93/197/EEG(3) fastställdes djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och bruksändamål.

Enligt detta beslut får de berörda hästdjuren importeras till gemenskapen endast om de under en föreskriven period har vistats på anläggningar som står under uppsikt av veterinär i det avsändande tredje landet. I praktiken har problem uppstått på grund av att hela denna period måste tillbringas i avsändarlandet.

Det bör anges att hela perioden inte behöver tillbringas i det avsändande tredje landet om hästdjuren har importerats direkt från gemenskapen. Det är därför nödvändigt att ändra beslut 93/197/EEG.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 2 till beslut 93/197/EEG skall ändras på följande sätt:

I avsnitt III punkt d i intygen A, B, C, D och E skall texten inom parentes ersättas med "eller sedan födseln om djuret är yngre än tre månader eller sedan införseln om det har importerats direkt från Europeiska gemenskapen under de senaste tre månaderna".

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 september 1993.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 42.

(2) EGT nr L 157, 10.6.1992, s. 28.

(3) EGT nr L 86, 6.4.1993, s. 16.