31993D0436

93/436/EEG: Kommissionens beslut av den 30 juni 1993 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter med ursprung i Chile

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 202 , 12/08/1993 s. 0031 - 0041
Finsk specialutgåva Område 4 Volym 5 s. 0100
Svensk specialutgåva Område 4 Volym 5 s. 0100


KOMMISSIONENS BESLUT av den 30 juni 1993 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter med ursprung i Chile (93/436/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter (), särskilt artikel 11 i detta, och

med beaktande av följande:

En expertgrupp från kommissionen har varit i Chile för att undersöka under vilka förhållanden fiskeriprodukter där framställs, lagras och skickas till gemenskapen.

Bestämmelserna i Chiles lagstiftning om hygieninspektion och hygienkontroll av fiskeriprodukter kan anses motsvara de bestämmelser som anges i direktiv 91/493/EEG.

Servicio nacional de Pesca (SERNAP), den behöriga myndigheten i Chile, och dess avdelning "Sanidad pesquera" är i stånd att effektivt kontrollera tillämpningen av gällande lagar.

Bestämmelserna för hur hälsointyg enligt artikel 11.4 a i direktiv 91/493/EEG skall utfärdas måste omfatta en fastställd förlaga, minimikrav beträffande vilket/vilka språk intygen avfattas på samt vilken kompetens den bemyndigade undertecknaren skall ha.

Enligt artikel 11.4 b i direktiv 91/493/EEG skall en märkning anbringas på fiskeriprodukternas förpackningar som anger det tredje landets namn och ursprungsanläggningens eller fabriksfartygets godkännandenummer.

Enligt artikel 11.4 c i direktiv 91/493/EEG måste en förteckning över godkända anläggningar och fabriksfartyg upprättas. Förteckningen måste upprättas på grundval av uppgifter som kommissionen får från SERNAP. SERNAP skall därför se till att de bestämmelser som anges i artikel 11.4 i direktiv 91/493/EEG härvid följs.

SERNAP har officiellt garanterat att de bestämmelser som anges i kapitel V i bilagan till direktiv 91/493/EEG kommer att följas och att med det direktivet likvärdiga krav på godkännande av anläggningar och fabriksfartyg kommer att uppfyllas.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

SERNAP, som är en avdelning inom Chiles ministerium för ekonomi, offentliga arbeten och återuppbyggnad, skall vara den behöriga myndighet i Chile som ansvarar för kontrollen av att fiskeriprodukterna uppfyller kraven enligt direktiv 91/493/EEG.

Artikel 2

Fiskeriprodukter med ursprung i Chile med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar av alla slag måste uppfylla följande krav:

1. Varje försändelse skall åtföljas av ett numrerat hälsointyg i original, ifyllt i vederbörlig ordning, undertecknat, daterat och bestående av ett enda ark i enlighet med förlagan i bilaga A.

2. Försändelserna skall komma från godkända anläggningar eller fabriksfartyg enligt förteckningen i bilaga B.

3. Med undantag av frysta fiskeriprodukter i lös vikt avsedda för framställning av konserver skall alla förpackningar vara försedda med ordet "Chile" och ursprungsanläggningens eller fabriksfartygets godkännandenummer med beständig skrift.

Artikel 3

1. Intygen enligt artikel 2.1 skall vara utfärdade på minst ett officiellt språk i den medlemsstat där kontrollerna görs.

2. Intygen skall innehålla SERNAP-representantens namn, tjänsteställning och underskrift samt SERNAP:s officiella stämpel i en annan färg än den som använts för övriga noteringar.

Artikel 4

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 juli 1993.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 juni 1993.

På kommissionens vägnar René STEICHEN Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 15.

BILAGA A

HÄLSOINTYG för fiskeriprodukter med ursprung i Chile och avsedda för export till Europeiska gemenskapen med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar av alla slag

>Start Grafik>

Referensnr:

Avsändande land: Chile

Behörig myndighet:Servicio nacional de pesca (SERNAP)

I. Identifiering av fiskeriprodukterna

Beskrivning av produkten:

- Art (vetenskapligt namn):

- Produktform och typ av beredning0002:

Eventuellt kodnummer:

Typ av förpackning:

Antal förpackningar:

Nettovikt:

Föreskriven lagrings- och transporttemperatur:

II. Produkternas ursprung

Namn och godkännandenummer på den eller de anläggningar eller fabriksfartyg som SERNAP godkänt för export till Europeiska gemenskapen:

III. Produkternas destination

Produkterna skickas från:

(Lastningsort)

till:

(Destinationsland och -ort)

med följande transportmedel:

Avsändarens namn och adress:

Mottagarens namn och adress på destinationsorten:

IV. Hälsodeklaration

Som officiell inspektör intygar jag att de fiskeriprodukter som anges ovan:

1. har fångats och hanterats ombord på fartyg i enlighet med de hygienföreskrifter som anges i direktiv 92/48/EEG eller, om de kommer från ett fabriksfartyg, i enlighet med de hygienföreskrifter som anges i kapitel I i bilagan till direktiv 91/493/EEG.

2. har landats, hanterats och i förekommande fall förpackats, beretts, frysts, tinats och lagrats under hygieniska förhållanden som uppfyller de krav som anges i kapitlen II, III och IV i bilagan till direktiv 91/493/EEG.

3. har genomgått hygienkontroll i enlighet med kapitel V i bilagan till direktiv 91/493/EEG.

4. har förpackats, märkts, lagrats och transporterats i enlighet med kapitlen VI, VII och VIII i bilagan till direktiv 91/493/EEG.

5. inte kommer från arter som är giftiga eller innehåller biotoxiner.

6. utan anmärkning har genomgått de organoleptiska kontroller, parasitkontroller, kemiska och mikrobiologiska kontroller som i direktiv 91/493/EEG och i genomförandebestämmelserna till det direktivet är fastställda för vissa kategorier av fiskeriprodukter.

Utfärdat i den (Plats) (Datum)

Stämpel

Den officiella inspektörens underskrift

(Namnförtydligande, befattning och kvalifikationer)

>Slut Grafik>

BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA ANLÄGGNINGAR OCH FABRIKSFARTYG

I. Anläggningar

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>