31993D0350

93/350/Euratom, EKSG, EEG: Rådets beslut av den 8 juni 1993 om ändring av rådets beslut 88/591/EKSG, EEG, Euratom, om upprättandet av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 144 , 16/06/1993 s. 0021 - 0022
Finsk specialutgåva Område 1 Volym 3 s. 0021
Svensk specialutgåva Område 1 Volym 3 s. 0021


RÅDETS BESLUT av den 8 juni 1993 om ändring av rådets beslut 88/591/EKSG, EEG, Euratom, om upprättandet av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (93/350/Euratom, EKSG, EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 32d i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 168a i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 140a i detta,

med beaktande av protokollet om stadgan för Europeiska kol- och stålgemenskapens domstol, undertecknat i Paris den 18 april 1951,

med beaktande av domstolens begäran,

med beaktande av kommissionens yttrande,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (), och

med beaktande av följande:

Syftet med upprättandet av en förstainstansrätt i anknytning till domstolen genom beslut 88/591/EKSG, EEG, Euratom () är att förbättra rättsskyddet för enskilda genom att införa en möjlighet till behandling i två instanser av särskilt ärenden som kräver en noggrann granskning av komplicerade fakta, samt att bibehålla kvaliteten och effektiviteten i rättskontrollen inom gemenskapsrätten genom att låta domstolen koncentrera sina aktiviteter på sin huvudsakliga uppgift, nämligen att säkra en enhetlig tolkning av gemenskapslagstiftningen.

I samma syfte är det lämpligt att med hänsyn till gjorda erfarenheter utvidga den till förstainstansrätten överförda behörigheten till att i första instans pröva och avgöra vissa grupper av ärenden som har väckts av fysiska eller juridiska personer.

Beslut 88/591/EKSG, EEG, Euratom bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 88/591/EKSG, EEG, Euratom ändras på följande sätt:

1. Artikel 3.1 skall ersättas med följande:"1. Förstainstansrätten skall i följande fall i första instans utöva de befogenheter som tilldelats domstolen genom fördragen om upprättandet av gemenskaperna och genom de rättsakter som antagits för att genomföra fördragen, utom i de fall då en rättsakt om inrättandet av ett gemenskapsrättsligt organ föreskriver något annat:

a) Tvister enligt artikel 179 i Romfördraget och artikel 152 i Euratomfördraget.

b) Talan som väcks av en fysisk eller juridisk person enligt artikel 33 andra stycket, artikel 35, artikel 40 första och andra styckena och artikel 42 i Parisfördraget.

c) Talan som väcks av en fysisk eller juridisk person enligt artikel 173 andra stycket, artikel 175 tredje stycket, artikel 178 och artikel 181 i Romfördraget.

d) Talan som väcks av en fysisk eller juridisk person enligt artikel 146 andra stycket, artikel 148 tredje stycket, artikel 151 och artikel 153 i Euratomfördraget."

2. Artikel 3.2 och 3.3 skall upphöra att gälla.

3. Artikel 4 skall ersättas med följande:"Artikel 4

Om inte något annat föreskrivs nedan skall artiklarna 34, 36, 39, 44 och 92 i Parisfördraget, artiklarna 172, 174, 176, 184 187 och 192 i Romfördraget, samt artiklarna 49, 83, 144 b, 147, 149, 156 159 och 164 i Euratomfördraget tillämpas på förstainstansrätten."

Artikel 2

I protokollet om stadgan för Europeiska kol- och stålgemenskapens domstol, ändrad genom beslut 88/591/EKSG, EEG, Euratom, skall artikel 53 andra stycket ersättas med följande:"Med avvikelse från artikel 44 i fördraget skall ett avgörande av förstainstansrätten varigenom ett allmängiltigt beslut eller en allmängiltig rekommendation förklaras ogiltig gälla först efter utgången av den tid som anges i artikel 49 första stycket i denna stadga eller, om ett överklagande har skett inom den tiden, efter det att överklagandet har avslagits. En part kan dock enligt artikel 39 andra och tredje styckena i fördraget föra talan vid domstolen med yrkande om uppskov med verkställigheten av den rättsakt som har förklarats ogiltig eller med yrkande om någon annan interimistisk åtgärd."

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning; när det gäller talan som väcks av en fysisk eller juridisk person enligt artikel 33 andra stycket, artikel 35 och artikel 40 första och andra styckena i Parisfördraget och som rör rättsakter angående tillämpningen av artikel 74 i samma fördrag, samt när det gäller talan som väcks av en fysisk eller juridisk person enligt artikel 173 andra stycket, artikel 175 tredje stycket och artikel 178 i Romfördraget och som rör handelspolitiska skyddsåtgärder enligt artikel 113 i samma fördrag i fall av dumpning och subventioner, träder beslutet i kraft först den dag som rådet enhälligt skall besluta om.

Bestämmelserna om ärenden som väcks enligt artikel 42 i Parisfördraget, artikel 181 i Romfördraget eller artikel 153 i Euratomfördraget skall endast tillämpas på avtal som slutits efter det att detta beslut har trätt i kraft.

Artikel 4

Ärenden som faller inom tillämpningsområdet för artikel 3 i beslut 88/591/EKSG, EEG, Euratom, ändrat genom detta beslut, och som den dag då detta beslut träder i kraft är föremål för rättegång vid domstolen skall hänskjutas till förstainstansrätten, om den preliminära rapport som avses i artikel 44.1 i domstolens rättegångsregler ännu inte framlagts.

Utfärdat i Luxemburg den 8 juni 1993.

På rådets vägnar

N. HELVEG PETERSEN

Ordförande

() EGT nr C 241, 21.9.1992, s. 1.

() EGT nr L 319, 25.11.1988, s. 1. Rättad version offentliggjord i EGT nr C 215, 21.8.1989, s. 1.