31993D0024

93/24/EEG: Kommissionens beslut av den 11 december 1992 om ytterligare garantier med avseende på Aujeszkys sjukdom för svin som skall sändas till medlemsstater eller regioner som är fria från sjukdomen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 016 , 25/01/1993 s. 0018 - 0021
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 48 s. 0034
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 48 s. 0034


KOMMISSIONENS BESLUT av den 11 december 1992 om ytterligare garantier med avseende på Aujeszkys sjukdom för svin som skall sändas till medlemsstater eller regioner som är fria från sjukdomen (93/24/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG(1) av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen, senast ändrat genom direktiv 92/65/EEG(2), särskilt artikel 10 i detta, och

med beaktande av följande:

Vissa medlemsstater anser att deras territorium eller delar av deras territorium är fritt från Aujeszkys sjukdom och har som stöd för detta till kommissionen sänt in sådan dokumentation som avses i artikel 10 i direktiv 64/432/EEG.

Ett program för utrotning av Aujeszkys sjukdom har antagits i dessa medlemsstater eller regioner.

För att utrota Aujeszkys sjukdom har medlemsstaterna begagnat sig av antingen vaccination eller utstampning.

Programmet för utrotning av denna sjukdom från medlemsstaterna eller från regioner i medlemsstaterna anses ha varit framgångsrikt.

Vid inrikes förflyttningar av svin för avel och produktion tillämpar medlemsstaternas myndigheter regler som är minst likvärdiga med de som fastställs i detta beslut.

Dessa ytterligare garantier får inte krävas av medlemsstater eller regioner i medlemsstater som själva anses fria från Aujeszkys sjukdom.

Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén har yttrat sig i frågan.

Åtgärderna enligt detta beslut är förenliga med Ständiga Veterinärkommitténs yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Svin som är avsedda för avel och som kommer från andra medlemsstater eller regioner och är destinerade till de medlemsstater eller regioner enligt bilaga 1, där vaccination för Aujeszkys sjukdom inte är tillåten, skall uppfylla följande villkor:

1. I den medlemsstat som svinen kommer ifrån skall obligatorisk anmälningsplikt gälla för Aujeszkys sjukdom.

2. Inget kliniskt, patologiskt eller serologiskt bevis på Aujeszkys sjukdom får ha registrerats i den ursprungliga besättningen under de senaste 12 månaderna.

3. Om den ursprungliga besättningen har vaccinerats mot Aujeszkys sjukdom, får endast ett deleterat g1-vaccin ha använts under de senaste 12 månaderna.

4. Djuren skall ha varit isolerade i stallar som den behöriga myndigheten har godkänt och på ett sådant sätt att ingen direkt eller indirekt kontakt med andra svin har varit möjlig under 30 dagar före transporten.

5. Svinen får inte vara vaccinerade.

6. Svinen skall med negativt resultat ha undergått ett Elisa-test enligt normerna i bilaga 2 i detta beslut med avseende på förekomst av g1-antikroppar i serum som tagits minst 21 dagar efter isoleringens början. Samtliga isolerade djur skall också ha visat negativa resultat av detta test. För svin som är äldre än fyra månader skall det använda testet avse fullständig virus-Elisa.

7. Svinen skall ha funnits i den ursprungliga besättningen sedan födseln eller ha funnits i avsändarens besättning i tre månader och i andra besättningar av likvärdig status sedan födseln.

Artikel 2

Svin avsedda för produktion som kommer från andra medlemsstater eller regioner och är destinerade till de medlemsstater eller regioner enligt bilaga 1, där vaccinering för Aujeszkys sjukdom inte är tillåten, skall uppfylla följande villkor:

1. I den medlemsstat svinen kommer ifrån måste obligatorisk anmälningsplikt gälla för Aujeszkys sjukdom.

2. Inget kliniskt, patologiskt eller serologiskt bevis på Aujeszkys sjukdom får ha registrerats i den ursprungliga besättningen under de senaste 12 månaderna.

3. Svinen får inte vara vaccinerade.

4. i) Inget test skall behövas före förflyttningen om den ursprungliga besättningen ingår i ett officiellt övervakningsprogram där minst 15 % av avelsdjuren (eller 25 djur, varvid det högre antalet skall väljas) testas på årsbasis. Sådana tester skall delas upp i minst tre ungefär lika stora delar, med minst två månaders mellanrum. Förflyttningar till sådana besättningar skall endast ske från besättningar av likvärdig eller högre status och inget kliniskt fall av Aujeszkys sjukdom får ha registrerats inom 2 km avstånd från den ursprungliga besättningen under de närmast föregående 60 dagarna.

ii) Om den ursprungliga besättningen inte ingår i något övervakningsprogram skall svinen avskiljas före förflyttningen och provtagning utföras på dem enligt bilaga 3 tidigast 10 dagar före förflyttningen och testas enligt normerna i bilaga 2. Samtliga testade djur måste godkännas i testet.

5. Svinen skall ha funnits i den ursprungliga besättningen sedan födseln eller ha funnits i avsändarens besättning i tre månader och i andra besättningar av likvärdig status sedan födseln.

Artikel 3

Djuren enligt artikel 2 skall transporteras direkt till den mottagande anläggningen och skall förbli där tills de skall slaktas, såvida inte den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten tillåter annat. Den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten får kräva att alla svin i sådana lokaliteter går direkt till slakt.

Artikel 4

1. Svin avsedda för slakt som kommer från andra medlemsstater eller regioner och är destinerade till medlemsstater eller regioner som räknas upp i bilaga 1 skall transporteras direkt till bestämmelseslakteriet.

2. Om sådana svin har blivit vaccinerade, får detta endast ha skett med ett g1-deleterat vaccin.

3. Inget kliniskt, patologiskt eller serologiskt bevis på Aujeszkys sjukdom får ha registrerats i den ursprungliga besättningen under de senaste tre månaderna.

4. Svinen skall ha funnits i den ursprungliga besättningen under de närmast föregående 60 dagarna eller sedan födseln.

5. I den medlemsstat svinen kommer ifrån måste anmälningsplikt gälla för Aujeszkys sjukdom.

Artikel 5

1. a) För svin som kommer från andra medlemsstater eller regioner och som är destinerade till medlemsstater eller regioner i bilaga 1 skall hälsointyget enligt bilaga F till direktiv 64/432/EEG kompletteras med följande:

"Svin i enlighet med kommissionens beslut 93/24/EEG av den 11 december 1992 om Aujeszkys sjukdom. För avelssvin har det använda testet varit fullständig virus-Elisa/Elisa för g1-antikroppar.

(Stryk det som inte gäller.)".

b) Under transporten får sådana svin inte komma i kontakt med svin av annan status.

2. Medlemsstaterna skall se till att liknande krav också gäller vid förflyttning inom det egna territoriet till regioner som anges i bilaga 1.

Artikel 6

Trots ovannämnda artiklar får de mottagande medlemsstaterna eller regionerna inte kräva dessa ytterligare garantier från de medlemsstater eller regioner som räknas upp i bilaga 1.

Artikel 7

Detta beslut skall omprövas före den 31 december 1994.

Artikel 8

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Artikel 9

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 december 1992.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2) EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54.

BILAGA 1

Regioner som är fria från Aujeszkys sjukdom och som inte tillåter vaccination

Danmark: samtliga regioner.

Förenade kungariket: samtliga regioner i England, Skottland och Wales.

BILAGA 2

Protokoll för enzymlänkad immunosorbent assay (Elisa) för påvisande av antikroppar mot Aujeszkyvirus-glycoprotein 1 (ADV-g1) i serum

1. De institutioner som räknas upp i punkt 2 d skall bedöma Elisa g1-tester och utrustning utifrån kriterierna i punkt 2 a, b och c. Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat skall se till att endast sådan Elisa g1-utrustning registreras som uppfyller normerna. De undersökningar som räknas upp i 2 a och 2 b skall utföras innan testet godkänns och därefter skall åtminstone undersökning enligt 2 c utföras på varje sats.

2. Testets standardisering, sensitivitet och specificitet

a) Testets sensitivitet måste hålla en sådan nivå att gemenskapens referensserum enligt följande ger positiva resultat:

- Gemenskapens referensserum ADV1 i spädning 1:8

- Gemenskapens referensserum ADV-g1 A

- Gemenskapens referensserum ADV-g1 B

- Gemenskapens referensserum ADV-g1 C

- Gemenskapens referensserum ADV-g1 D

- Gemenskapens referensserum ADV-g1 E

- Gemenskapens referensserum ADV-g1 F

b) Testets specificitet skall hålla en sådan nivå att gemenskapens referensserum enligt följande ger negativa resultat:

- Gemenskapens referensserum ADV-g1 G

- Gemenskapens referensserum ADV-g1 H

- Gemenskapens referensserum ADV-g1 J

- Gemenskapens referensserum ADV-g1 K

- Gemenskapens referensserum ADV-g1 L

- Gemenskapens referensserum ADV-g1 M

- Gemenskapens referensserum ADV-g1 N

- Gemenskapens referensserum ADV-g1 O

- Gemenskapens referensserum ADV-g1 P

- Gemenskapens referensserum ADV-g1 Q

c) Vid kontroll av satserna skall resultatet med EG:s referensserum ADV1, spädning 1: 8, vara positivt och med EG:s referensserum ADV-g1 K negativt.

d) Nedanstående institut skall dessutom ansvara för kontrollen av Elisametodens kvalitet i respektive medlemsstat och särskilt för framställning och standardisering av nationella referensserum som stämmer överens med EG:s referensserum:

1. Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Förenade kungariket

2. École Nationale Vétérinaire, Alfort, France

3. Statens veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, Danmark

4. Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten, Tübingen, Tyskland

5. Centraal Diergeneeskundig Institut, Lelystad, Nederländerna

6. Institut National de Recherche Vétérinaire, Uccle, Belgien

7. Italien

8. Veterinary Research Laboratory, Dublin, Irland

9. Spanien

10. Portugal

11. Grekland

12. Laboratoire de Médicine Vétérinaire, 54 avenue Gaston Diderich, Luxembourg-ville; Luxemburg.

e) Gemenskapens referensserum levereras av de laboratorier som räknas upp i punkt 2 d.

BILAGA 3

>Plats för tabell>