31992R2719

Kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 av den 11 september 1992 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 276 , 19/09/1992 s. 0001 - 0010
Finsk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0070
Svensk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0070


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2719/92 av den 11 september 1992 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR UTFÄRDAT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattebelagda varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (), särskilt artiklarna 18.1 och 19.1 i detta,

med beaktande av det yttrande som avgetts av Kommittén för punktskatter, och

med beaktande av följande.

Flyttning av punktskattebelagda varor mellan skatteupplag och mellan ett skatteupplag och en registrerad eller icke registrerad aktör sker enligt reglerna för skatteuppskov. Det är nödvändigt att på bindande sätt fastställa form och innehåll i det ledsagardokument en administrativ handling eller ett handelsdokument som åtföljer varorna.

Det är också nödvändigt att bestämma hur det fjärde exemplaret av ledsagardokumentet, som är avsett för de behöriga myndigheterna, skall översändas till dem. Det är önskvärt och ligger i linje med vad som är brukligt att lägga denna skyldighet på mottagaren i destinationslandet, eftersom denne är den ende som kan ge de behöriga myndigheterna tillgång till denna för skattekontrollen viktiga handling utan risk för att den skickas fel. Fjärde exemplaret skall, om myndigheterna i destinationslandet så kräver, ha en påteckning som för de myndigheterna bekräftar att varorna mottagits i hans skattelager.

HÄRMED FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den förlaga som visas i bilagan skall användas som administrativt ledsagardokument för förflyttning under punktskatteuppskov av sådana punktskattepliktiga varor som avses i artikel 3.1 i rådets direktiv 92/12/EEG. Anvisningarna för hur denna blankett skall fyllas i och hur den skall användas står på baksidan av exemplar 1 av blanketten.

Artikel 2

1. Ett handelsdokument får ersätta det administrativa ledsagardokumentet om det innehåller samma information som den som måste anges i det administrativa ledsagar- dokumentet.

2. Ett handelsdokument som inte har samma uppställning som det administrativa ledsagardokumentet måste innehålla samma uppgifter som krävs i detta och varje uppgiftsslag måste anges med ett nummer som svarar mot numret på ifrågavarande fält i blanketten för det administrativa ledsagardokumentet.

Artikel 3

När punktskattebelagda varor flyttas i fasta rörledningar får de berörda medlemsstaterna efter överenskommelse medge att art och mängd av varor som flyttas mellan avsändarens och mottagarens skattelager rapporteras genom datoriserade förfaranden som ersätter ledsagardokumentet. Reglerna för detta skall säkerställa att alla uppgifter som är nödvändiga för kontroll av skattelagren och för skatteuppbörd tillhandahålls.

Artikel 4

Om destinationslandets behöriga myndigheter kräver det skall mottagaren på ledsagardokumentets fjärde exemplar göra en påteckning med samma bekräftelse på mottagande som på tredje exemplaret (returexemplaret) och lämna det till de behöriga myndigheter han rapporterar till, enligt dessas anvisningar.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Denna förordning är i sin helhet bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 september 1992.

På kommissionens vägnar Christiane SCRIVENER Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 76, 23.3.1992, s. 1.

BILAGA

>Start Grafik>

EUROPEISKA GEMENSKAPEN PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR ADMINISTRATIVT LEDSAGARDOKUMENT

1 1

1 Avsändare Momsregistreringsnummer 2 Avsändarens registreringsnummer till punktskatt 3 Referensnummer

4 Mottagarens registreringsnummer till punktskatt 5 Fakturanummer

6 Fakturadatum

7 Mottagare Momsregistreringsnummer 7a Leveransplats 8 Avsändarens beskattningsmyndighet

10 Säkerhet

9 Transportör

12 Avsändarland 13 Destinationsland

11 Övriga uppgifter om transporten 14 Skatterepresentant

15 Lastningsplats16 Avsändningsdag 17 Transporttid

|||||||||

Avsändarens exemplar

18a Märkning och nummer, antal och beskaffenhet av kollin, gods- beskrivning

18b Märkning och nummer, antal och beskaffenhet av kollin, gods- beskrivning

18c Märkning och nummer, antal och beskaffenhet av kollin, gods- beskrivning

19a Varukod (KN-nr)

|||

20a Kvantitet 21a Bruttovikt (kg)

22a Nettovikt (kg)

||||

19b Varukod (KN-nr)

|||

20b Kvantitet 21b Bruttovikt (kg)

22b Nettovikt (kg)

||||

19c Varukod (KN-nr)

|||

20c Kvantitet 21c Bruttovikt (kg)

22c Nettovikt (kg)

||||||

23 Intyg (vissa viner och spritdrycker, små bryggerier och brännerier)

A Myndighetens anteckningar. Forts. på baksidan (exemplar 2, 3 och 4)

24 Uppgifternas riktighet i fält 1 22 intygas

Undertecknarens företag och telefonnummer

Namnförtydligande

Ort och dag

Underskrift

>Slut Grafik>

ANVISNINGAR

1.Allmänt

1.1Enligt artikel 18 och 19 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 krävs ledsagardokument för flyttning av punktskattepliktiga varor.

1.2Ledsagardokumentet skall fyllas i så att det blir lättläst och uppgifterna får inte kunna raderas. Uppgifter får förtryckas. Korrigeringar får inte göras.

1.3Kraven på det papper som skall användas och storleken på fälten är fastställda i EGs officiella tidning (EGT) nr C 164 av den 1 juli 1989, s. 3. Vitt papper i A4-format skall användas till samtliga exemplar med en högsta avvikelse på längden av minus 5 och plus 8 mm.

1.4All outnyttjad plats under fälten 18a 22c skall spärras så att inget kan tillfogas. Ett dokument kan användas för tre olika varor ur samma varugrupp. Varugrupperna är mineraloljor, tobaksvaror och alkohol/alkoholhaltiga drycker.

1.5Ledsagardokumentet skall utfärdas i fyra exemplar:

exemplar 1 behålls av avsändaren,

exemplar 2 behålls av mottagaren,

exemplar 3 återsänds till avsändaren, om det krävs med intyg eller påskrift av beskattningsmyndigheten i mottagarlandet, varigenom skatteskyldigheten övergår till mottagaren,

exemplar 4 står till förfogande för beskattningsmyndigheten i mottagarlandet. Beskattningsmyndigheten i avsändarlandet kan kräva ytterligare ett exemplar.

1.6Exemplar 2 4 skall medfölja varorna under transporten.

1.7I de fall dokumentet används för transport i fasta rörledningar skall exemplar 2 4 sändas till mottagaren på det för avsändaren/upplagshavaren snabbaste sättet: Dokumentet skall i vart fall anlända till leveransplatsen senast 24 timmar efter motsvarande varor.

2.Rubriker

Fält 1 Avsändare: fullständigt namn, adress, momsregistreringsnummer.

Fält 2 Avsändarens registreringsnummer till punktskatt: det (eventuella) registreringsnummer till punktskatt som avsändaren erhållit från skattemyndigheten.

Fält 3 Referensnummer: ett referensnummer som identifierar försändelsen i avsändarens bokföring (t.ex. fakturanummer).

Fält 4 Mottagarens punktskattenummer: när denne är godkänd upplagshavare eller näringsidkare med punktskatteregistrering anges (det eventuella) registreringsnumret till punktskatt. För en näringsidkare utan punktskatteregistrering anges det nummer som beskattningsmyndigheten har tilldelat försändelsen.

Fält 5 Fakturanummer: varornas fakturanummer. Om faktura inte använts anges numret på transportens följesedel eller liknande transportdokument.

Fält 6 Fakturadatum: datum på det i fält 5 angivna dokumentet.

Fält 7 Mottagare: fullständigt namn, adress och momsregistreringsnummer. För varor som skall exporteras anges namnet på den som företräder avsändaren på den plats där exporten sker.

Fält 7a Leveransplats: den verkliga leveransplatsen om varorna inte levereras till den plats som anges i fält 7. För varor som skall exporteras används beteckningen Export utanför gemenskapen och platsen för exporten. För varor som skall underkastas gemenskapstullbehandling (annan än frisläpp till konsumtion) skall användas beteckningen Under tullbehandling tillsammans med den plats där varorna tullbehandlas.

Fält 8 Avsändarens beskattningsmyndighet: namn och adress på den behöriga myndighet som svarar för punktskattekontrollen på avsändningsplatsen.

Fält 9 Transportör: namn och adress på den som ansvarar för den första transporten om det är någon annan än avsändaren.

Fält 10 Säkerhet: ange den eller de personer som ansvarar för att säkerhet ställs. Det räcker att ange "avsändare", "transportör" eller "mottagare".

Fält 11 Övriga transportupplysningar: t.ex. namn på efterföljande transportörer, lastbilens registreringsnummer, antal, typ och angivande av förseglingar.

Fält 12 Avsändarland: det medlemsland varifrån transporten utgår. Anges med någon av dessa förkortningar:

BEBelgienGBFörenade kungariket

DETysklandIEIrland

DKDanmarkITItalien

ELGreklandLULuxemburg

ESSpanienNLNederländerna

FRFrankrikePTPortugal

Fält 13 Destinationsland: det medlemsland där transporten avslutas. Ange med motsvarande förkortning som i fält 12.

Fält 14 Skatterepresentant: har avsändaren utsett en skatterepresentant i destinationslandet anges dennes namn, adress och registreringsnummer till mervärdesskatt och punktskatt.

Fält 15 Lastningsplats: skatteupplagets (eventuella) registreringsnummer.

Fält 16 Lastningsdatum: datum och, om avsändarens beskattningsmyndighet kräver det, klockslag då varorna lämnar avsändarens skatteupplag.

Fält 17 Transporttid: den normala transporttid som krävs med hänsyn till transportmedel och sträcka.

Fält 18a Godsbeskrivning: märkning och antal kolli, t.ex. containrar och antal mindre förpackningar häri, t.ex. kartonger och beskrivning av varorna. Beskrivningen kan fortsätta på en bilaga som bifogas varje exemplar av dokumentet. En följesedel kan användas som bilaga. Alkohol och alkoholhaltiga drycker skall ha den alkoholstyrka som anges (i volymprocent vid 20 oC). Alkoholstyrkan i öl anges i antingen Platograd, i volymprocent vid 20 oC eller bådadera, beroende på avsändar- och mottagarlandets bestämmelser. För mineraloljor anges densiteten vid 15 oC.

Fält 19a Varukod: KN-nr

Fält 20a Kvantitet:

-antal artiklar uttryckt i tusental (cigaretter, cigarrer och cigariller),

-liter vid 20 oC angivet med två decimaler (alkohol och alkoholhaltiga drycker),

-liter vid 15 oC (mineraloljor).

Fält 21a Bruttovikt: leveransens bruttovikt.

Fält 22a Nettovikt: varornas vikt, exkl. emballage, skall anges för samtliga punktskattepliktiga varor utom cigaretter. Fälten 18b 22b och 18c 22c skall fyllas i då försändelsen innehåller andra varor än de som anges i fält nr 18a 22a.

Fält 23 Intyg: detta utrymme är förbehållet vissa intyg som kan krävas på mottagarens exemplar (ex. 2)

1.För vissa viner ska intyg, om så behövs, om vinetsursprung och kvalitet lämnas enligt den tillämpliga gemenskapslagstiftningen.

2.För vissa slag av sprit skall intyg lämnas om produktionsplatsen enligt den tillämpliga gemenskapslagstiftningen.

3.Öl som bryggts av ett litet självständigt bryggeri så som detta definieras i det speciella direktivet från rådet rörande utformningen av punktskatterna på alkohol och alkoholhaltiga drycker, skall av avsändaren förses med följande intyg om mottagaren avser att begära nedsättning av punktskatten i mottagarlandet: Härmed intygas att den angivna produkten bryggts på ett litet företag med en produktion för föregående år av..... hl öl.

4.Etylalkohol som framställts av ett litet destilleri så som detta definieras i det speciella direktivet från rådet rörande utformningen av punktskatterna på alkohol och alkoholhaltiga drycker, skall av avsändaren förses med följande intyg om mottagaren avser att begära nedsättning av punktskatten i mottagarlandet: Härmed intygas att den angivna varan framställts vid en liten anläggning med en produktion under föregående år av..... hl ren alkohol.

Fält 24 Undertecknarens företag, osv.: blanketten skall skrivas under av avsändaren eller för hans räkning. Undertecknarens företag skall anges.

Fält A Kontrolluppgifter: behöriga myndigheter skall ange utförda kontroller på exemplar 2, 3 och 4. Vid behov kan även blankettens baksida användas. Alla anteckningar skall undertecknas, dateras och stämplas av den ansvariga tjänstemannen, När varorna undergår ett tullförfarande skall de utförda kontrollerna antecknas av den ansvariga tjänstemannen.

Fält B Avsändaren eller dennes representant kan begära att försändelsen levereras till en annan plats än den som angetts i fält 7 eller 7a. Om denna begäran godkänns av skattemyndigheten i fråga skall den nya leveransplatsen anges.

Fält C Mottagningsbevis: detta utfärdas av mottagaren. Om mottagarens beskattningsmyndighet kontrollerar leveransen till ett skatteupplag eller varorna exporteras eller underkastasgemenskapstullbehandling (annan än frisläpp till konsumtion) krävs intyg från beskattnings- eller tullmyndigheten.

BILAGA

>Start Grafik>

EUROPEISKA GEMENSKAPEN PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR ADMINISTRATIVT LEDSAGARDOKUMENT

2 2

1 Avsändare Momsregistreringsnummer 2 Avsändarens registreringsnummer till punktskatt 3 Referensnummer

4 Mottagarens registreringsnummer till punktskatt 5 Fakturanummer

6 Fakturadatum

7 Mottagare Momsregistreringsnummer 7a Leveransplats 8 Avsändarens beskattningsmyndighet

10 Säkerhet

9 Transportör

12 Avsändarland 13 Destinationsland

11 Övriga uppgifter om transporten 14 Skatterepresentant

15 Lastningsplats16 Avsändningsdag 17 Transporttid

|||||||||

Mottagarens exemplar

18a Märkning och nummer, antal och beskaffenhet av kollin, gods- beskrivning

18b Märkning och nummer, antal och beskaffenhet av kollin, gods- beskrivning

18c Märkning och nummer, antal och beskaffenhet av kollin, gods- beskrivning

19a Varukod (KN-nr)

|||

20a Kvantitet 21a Bruttovikt (kg)

22a Nettovikt (kg)

||||

19b Varukod (KN-nr)

|||

20b Kvantitet 21b Bruttovikt (kg)

22b Nettovikt (kg)

||||

19c Varukod (KN-nr)

|||

20c Kvantitet 21c Bruttovikt (kg)

22c Nettovikt (kg)

||||||

23 Intyg (vissa viner och spritdrycker, små bryggerier och brännerier)

A Myndighetens anteckningar. Forts. på baksidan (exemplar 2, 3 och 4)

24 Uppgifternas riktighet i fält 1 22 intygas

Undertecknarens företag och telefonnummer

Namnförtydligande

Ort och dag

Underskrift

BGODKÄNNANDE AV ÄNDRAD LEVERANSPLATS Nytt namn/adress Begäran av: företagets namn/adress Namnförtydligande Underskrift Ort och dag Godkänt av (behörig myndighet) Referensnummer Underskrift och stämpel

CBEVIS OM MOTTAGANDE ELLER EXPORT

Varor mottagna av mottagaren

Dag

Ort

Referensnummer

Godsbeskrivning Överskott Underskott ||||||||

Försändelsen kontrollerad

Varorna har exporterats*/är föremål för gemenskapens tullförfarande (annat än frisläppande för fri omsättning)* Datum

Transportmedel

Namnförtydligande

Undertecknarens företag

Ort/dag Underskrift

Beskattningsmyndighet eller tullkontor Namn Adress Beskattningsmyndighetens eller tullkontorets påteckning (om sådan krävs) * Stryk det ej tillämpliga.

A Myndighetens anteckningar (forts.)

>Slut Grafik>

BILAGA

>Start Grafik>

EUROPEISKA GEMENSKAPEN PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR ADMINISTRATIVT LEDSAGARDOKUMENT

3 3

1 Avsändare Momsregistreringsnummer 2 Avsändarens registreringsnummer till punktskatt 3 Referensnummer

4 Mottagarens registreringsnummer till punktskatt 5 Fakturanummer

6 Fakturadatum

7 Mottagare Momsregistreringsnummer 7a Leveransplats 8 Avsändarens beskattningsmyndighet

10 Säkerhet

9 Transportör

12 Avsändarland 13 Destinationsland

11 Övriga uppgifter om transporten 14 Skatterepresentant

15 Lastningsplats16 Avsändningsdag 17 Transporttid

|||||||||

Exemplar som skall återsändas till avsändaren 18a Märkning och nummer, antal och beskaffenhet av kollin, gods- beskrivning

18b Märkning och nummer, antal och beskaffenhet av kollin, gods- beskrivning

18c Märkning och nummer, antal och beskaffenhet av kollin, gods- beskrivning

19a Varukod (KN-nr)

|||

20a Kvantitet 21a Bruttovikt (kg)

22a Nettovikt (kg)

||||

19b Varukod (KN-nr)

|||

20b Kvantitet 21b Bruttovikt (kg)

22b Nettovikt (kg)

||||

19c Varukod (KN-nr)

|||

20c Kvantitet 21c Bruttovikt (kg)

22c Nettovikt (kg)

||||||

23 Intyg (vissa viner och spritdrycker, små bryggerier och brännerier)

A Myndighetens anteckningar. Endast för myndighetsanteckningar Forts. på baksidan (exemplar 2, 3 och 4)

24 Uppgifternas riktighet i fält 1 22 intygas

Undertecknarens företag och telefonnummer

Namnförtydligande

Ort och dag

Underskrift

BGODKÄNNANDE AV ÄNDRAD LEVERANSPLATS Nytt namn/ny adress Begäran av: företagets namn/adress Namnförtydligande Underskrift Ort och dag Godkänt av (behörig myndighet) Referensnummer Underskrift och stämpel

CBEVIS OM MOTTAGANDE ELLER UTFÖRSEL

Varor mottagna av mottagaren

Dag

Ort

Referensnummer

Godsbeskrivning Överskott Underskott ||||||||

Försändelsen kontrollerad

Varorna har exporterats*/är föremål för gemenskapens tullförfarande (annat än frisläppande för fri omsättning)* Datum

Transportmedel

Namnförtydligande

Undertecknarens företag

Ort/dag Underskrift

Beskattningsmyndighet eller tullkontor Namn Adress Beskattningsmyndighetens eller tullkontorets påteckning (om sådan krävs) * Stryk det ej tillämpliga.

A Myndighetens anteckningar (forts.)

>Slut Grafik>

BILAGA

>Start Grafik>

EUROPEISKA GEMENSKAPEN PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR ADMINISTRATIVT LEDSAGARDOKUMENT

4 4

1 Avsändare Momsregistreringsnummer 2 Avsändarens registreringsnummer till punktskatt 3 Referensnummer

4 Mottagarens registreringsnummer till punktskatt 5 Fakturanummer

6 Fakturadatum

7 Mottagare Momsregistreringsnummer 7a Leveransplats 8 Avsändarens beskattningsmyndighet

10 Säkerhet

9 Transportör

12 Avsändarland 13 Destinationsland

11 Övriga uppgifter om transporten 14 Skatterepresentant

15 Lastningsplats16 Avsändningsdag 17 Transporttid

|||||||||

Exemplar avsett för destinationslandet

18a Märkning och nummer, antal och beskaffenhet av kollin, gods- beskrivning

18b Märkning och nummer, antal och beskaffenhet av kollin, gods- beskrivning

18c Märkning och nummer, antal och beskaffenhet av kollin, gods- beskrivning

19a Varukod (KN-nr)

|||

20a Kvantitet 21a Bruttovikt (kg)

22a Nettovikt (kg)

||||

19b Varukod (KN-nr)

|||

20b Kvantitet 21b Bruttovikt (kg)

22b Nettovikt (kg)

||||

19c Varukod (KN-nr)

|||

20c Kvantitet 21c Bruttovikt (kg)

22c Nettovikt (kg)

||||||

23 Intyg (vissa viner och spritdrycker, små bryggerier och brännerier)

A Myndighetens anteckningar. Forts. på baksidan (exemplar 2, 3 och 4)

24 Uppgifternas riktighet i fält 1 22 intygas

Undertecknarens företag och telefonnummer

Namnförtydligande

Ort och dag

Underskrift

BGODKÄNNANDE AV ÄNDRAD LEVERANSPLATS Nytt namn/ny adress Begäran av: företagets namn/adress Namnförtydligande Underskrift Ort och dag Godkänt av (behörig myndighet) Referensnummer Underskrift och stämpel

CBEVIS OM MOTTAGANDE ELLER UTFÖRSEL

Varor mottagna av mottagaren

Dag

Ort

Referensnummer

Godsbeskrivning Överskott Underskott ||||||||

Försändelsen kontrollerad

Varorna har exporterats*/är föremål för gemenskapens tullförfarande (annat än frisläppande för fri omsättning)* Datum

Transportmedel

Namnförtydligande

Undertecknarens företag

Ort/dag Underskrift

Beskattningsmyndighet eller tullkontor Namn Adress Beskattningsmyndighetens eller tullkontorets påteckning (om sådan krävs) * Stryk det ej tillämpliga.

A Myndighetens anteckningar (forts.)

>Slut Grafik>