31992L0107

Kommissionens direktiv 92/107/EEG av den 11 december 1992 om ändring av rådets direktiv 69/208/EEG om marknadsföring av utsäde från olje- och fiberväxter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 016 , 25/01/1993 s. 0001 - 0001
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 48 s. 0022
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 48 s. 0022


KOMMISSIONENS DIREKTIV 92/107/EEG av den 11 december 1992 om ändring av rådets direktiv 69/208/EEG om marknadsföring av utsäde från olje- och fiberväxter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 69/208/EEG av den 30 juni 1969 om marknadsföring av utsäde från olje- och fiberväxter(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 92/9/EEG(2), särskilt artikel 20a i detta, och

med beaktande av följande:

Med hänsyn till utvecklingen av den vetenskapliga och tekniska kunskapen bör bilaga 2 till direktiv 69/208/EEG ändras för att förbättra de standarder som skall uppfyllas i fråga om lägsta sortrenhet för utsäde från sojabönor.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga 2.1 till direktiv 69/208/EEG skall siffrorna "97" och "95" i kolumn 2 ("Lägsta sortrenhet (%)") som anges för basutsäde respektive certifikatutsäde från Glycine max ersättas med siffrorna "99,5" och "99".

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 1994. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 december 1992.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 169, 10.7.1969, s. 3.

(2) EGT nr L 70, 17.2.1992, s. 25.