31992L0084

Rådets direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 316 , 31/10/1992 s. 0029 - 0031
Finsk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0108
Svensk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0108


RÅDETS DIREKTIV av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker (92/84/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Direktiv 92/12/EEG() fastställer bestämmelser om allmänna regler för varor som är belagda med punktskatter.

Direktiv 92/83/EEG() fastställer bestämmelser som hänför sig till harmonisering av strukturerna av punktskatter på alkohol och alkoholdrycker.

Medlemsstaterna bör tillämpa minimiskattesatser för punktskatt på dessa produkter senast den 1 januari 1993 om den inre marknaden skall kunna förverkligas till denna dag.

Den lämpligaste grunden för uttag av skatt på etylalkohol är volymen ren alkohol.

Den lämpligaste grunden för att ta ut skatt på vin och mellanprodukter är volymen färdig produkt.

Konsumtionsmönstret för mousserande vin avviker från vad som gäller för icke mousserande vin. Därför kan medlemsstaterna tillåtas ta ut olika skattesatser på de båda produkterna.

Metoderna för att beskatta öl varierar mellan medlemsstaterna, och det är möjligt att tillåta denna variation att fortsätta, bl.a. genom att man fastställer en minimiskattesats uttryckt som en avgift relaterad både till vörtstyrkan och till produktens alkoholhalt.

Det är möjligt att tillåta vissa medlemsstater att tillämpa nedsatta skattesatser på produkter som konsumeras inom särskilda regioner av deras nationella territorium.

Det är nödvändigt att de skattesatser som fastställs i detta direktiv ses över regelbundet på grundval av en kommissionsrapport som tar hänsyn till alla relevanta faktorer.

En mekanism bör skapas för att göra det möjligt att omvandla specifika belopp uttryckta i ecu till nationell valuta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Senast den 1 januari 1993 skall medlemsstaterna tillämpa minimiskattesatser för punktskatt i enlighet med de regler som fastställs i detta direktiv.

Artikel 2

De produkter som omfattas av detta direktiv är

- alkohol och alkoholhaltiga drycker,

- mellanprodukter,

- vin,

- öl,

såsom de definieras i direktiv 92/83/EEG.

Artikel 3

1. Från och med den 1 januari 1993 skall minimiskattesatsen på alkohol och på alkohol som ingår i andra drycker än dem som avses i artiklarna 4, 5 och 6 vara fastställd till 550 ecu per hektoliter ren alkohol.

Medlemsstater som på alkohol och alkoholhaltiga drycker tillämpar en skattesats om högst 1 000 ecu per hektoliter ren alkohol får dock inte sänka sin nationella skattesats. Dessutom får medlemsstater som på nämnda produkter tillämpar en skattesats som överstiger 1 000 ecu per hektoliter ren alkohol inte sänka sin nationella skattesats under 1 000 ecu.

2. Danmark får dock bibehålla sitt system för beskattning av alkohol och den alkohol som ingår i andra produkter till och med den 30 juni 1996, förutsatt att tillämpningen av detta system inte i något fall leder till en skatt som understiger den som skulle följa av tillämpningen av punkt 1 i enlighet med de regler som fastställs i direktiv 92/83/EEG.

3. Italien får dock bibehålla sitt befintliga system för beskattning av alkohol och den alkohol som ingår i andra produkter, vilket föreskriver en nedsatt skattesats för vissa kategorier av alkohol till och med den 30 juni 1996, förutsatt att tillämpningen av detta system inte i något fall leder till en skatt som understiger den som skulle följa av tillämpningen av punkt 1 i enlighet med de regler som fastställs i rådsdirektiv 92/83/EEG.

Artikel 4

Från och med den 1 januari 1993 skall minimipunktskattesatsen på mellanprodukter vara fastställd till 45 ecu per hektoliter av produkten.

Artikel 5

Från och med den 1 januari 1993 skall minimipunktskattesatsen på vin vara fastställd till följande:

- För icke mousserande vin 0 ecu, och

- För mousserande vin 0 ecu

per hektoliter av produkten.

Artikel 6

Från och med den 1 januari 1993 skall minimipunktskattesatsen på öl vara fastställd till följande:

- 0,748 ecu per hektoliter/grad Plato, eller

- 1,87 ecu per hektoliter/grad av alkohol

i den färdiga produkten.

Artikel 7

1. Grekland får tillämpa en nedsatt punktskattesats på etylalkohol som konsumeras i departementen Lesbos, Chios, Samos, Dodekaneserna och Cycladerna och på följande öar i Egeiska havet: Thasos, Norra Sporaderna, Samothrace och Skiros.

Den nedsatta skattesatsen, som får understiga minimipunktskattesatsen, får inte vara mer än 50 % lägre än den nationella grundskattesatsen på etylalkohol.

2. Italien får fortsätta att tillämpa de skattebefrielser och nedsatta skattesatser för punktskatt, som får understiga minimipunktskattesatsen, som tillämpades den 1 januari 1992 på alkohol och alkoholhaltiga drycker som konsumeras i regionerna Gorizia och Aostadalen.

3. Portugal får fortsätta att i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna tillämpa nedsatta skattesatser för punktskatt som inte får vara mer än 50 % lägre än de nationella skattesatserna, på följande produkter:

a) I Madeira

- vin från de rent regionala druvsorter som anges i artikel 15 i förordning (EEG) nr 4252/88,

- rom såsom denna vara definieras i artikel 1.4 a i förordning (EEG) nr 1576/89 med de geografiska kännetecken som anges i artikel 5.3 och bilaga 2 led 1 i den förordningen,

- likörer framställda av subtropiska frukter berikade med rörsockerbrännvin och med de kännetecken och egenskaper som definieras i artikel 5.3 b i förordning (EEG) nr 1576/89,

b) I Azorerna

- likörer såsom de definieras i artikel 1.4 r i förordning (EEG) nr 1576/89 framställda av passionsfrukt och ananas,

- eau-de-vie gjord av vin eller från pressade druvrester med de kännetecken och egenskaper som definieras i artikel 1.4 d och f i förordning (EEG) nr 1576/89.

Artikel 8

Vartannat år, och första gången senast den 31 december 1994, skall rådet på grundval av en rapport och, vid behov, ett förslag från kommissionen granska de skattesatser som här fastställts och enhälligt efter samråd med Europaparlamentet vidta nödvändiga åtgärder. Kommissionens rapport och rådets överväganden skall ta hänsyn till den inre marknadens korrekta funktion, konkurrensen mellan olika kategorier av alkoholdrycker, det verkliga värdet av skattesatserna och fördragets vidare syften.

Artikel 9

1. Det värde av ecun i nationella valutor som skall tillämpas på värdet av specifika punktskatter skall bestämmas en gång om året. De växelkurser som skall tillämpas skall vara de som erhålls den första vardagen i oktober och offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och skall ha verkan från och med den 1 januari påföljande kalenderår.

2. Medlemsstater får bibehålla de punktskattebelopp som är i kraft vid tiden för den årliga justering som föreskrivs i punkt 1 om omvandlingen av punktskattebeloppen uttryckta i ecu skulle leda till en ökning av punktskatten uttryckt i nationell valuta med mindre än 5 % eller mindre än 5 ecu, varvid det lägsta beloppet räknas.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1992. Staterna skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser, skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 19 oktober 1992.

På rådets vägnar

J. COPE

Ordförande

() EGT nr C 12, 18.1.1990, s. 12.

() EGT nr C 94, 13.4.1992, s. 46.

() EGT nr C 225, 10.9.1991, s. 54.

() EGT nr L 76, 23.3.1992, s. 1.

() EGT nr L 316, 31.10.92, s. 21.