31992L0076

Kommissionens direktiv 92/76/EEG av den 6 oktober 1992 om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker i gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 305 , 21/10/1992 s. 0012 - 0015
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 45 s. 0122
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 45 s. 0122


KOMMISSIONENS DIREKTIV 92/76/EEG av den 6 oktober 1992 om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker i gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 77/93/EEG av den 21 december 1976 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaterna och mot att de sprids inom gemenskapen(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 92/10/EEG(2), särskilt artikel 2.1 h första stycket i detta,

med beaktande av de förfrågningar som gjorts av Danmark, Grekland, Frankrike, Förenade kungariket, Irland, Italien, Portugal och Spanien, och

med beaktande av följande:

Enligt bestämmelserna i direktiv 77/93/EEG kan "skyddade zoner" som är utsatta för särskilda växtskyddsrisker avgränsas och därför beviljas särskilt skydd på villkor som är förenliga med den inre marknaden.

Medlemsstaterna kan dessutom begära att ett område skall erkännas som en skyddad zon, i synnerhet om en eller flera skadegörare som avses i det direktivet, och som finns i en eller flera delar av gemenskapen, varken är endemiska eller etablerade i detta område, fastän villkoren är gynnsamma för dem att etablera sig där.

Vissa medlemsstater har begärt att vissa zoner skall erkännas som skyddade zoner.

Dessa förfrågningar bör baseras på resultaten av tillämpliga undersökningar, som övervakas av kommissionens sakkunniga, och som bekräftar att en eller flera av de skadegörare för vilka området skall erkännas som en skyddad zon, varken är endemiska eller etablerade där.

Det är dock ännu inte fastställt på gemenskapsnivå vilka element som skall ingå i sådana undersökningar.

Erkännandet bör endast vara tillfälligt och baseras på tillgänglig information som framläggs av ifrågavarande medlemsstater.

En förlängning av erkännandet efter 1994 kommer att beslutas endast på grundval av resultaten av de begärda undersökningar som utförs under övervakning av kommissionens sakkunniga.

En bestämmelse bör införas om eventuell senare ändring av förteckningen över skyddade zoner.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De zoner i gemenskapen som finns förtecknade i bilagan erkänns härmed som "skyddade zoner" under en period som upphör den 31 december 1994 i enlighet med artikel 2.1 h första stycket i direktiv 77/93/EEG, med avseende på de skadegörare som finns förtecknade intill namnen på dessa zoner i bilagan.

Artikel 2

En förlängning av erkännandet utöver den dag som anges i artikel 1, och varje ändring i förteckningen över de skyddade zoner som avses i artikel 1, skall göras i enlighet med förfarandet i artikel 16a i direktiv 77/93/EEG, med hänsyn till resultaten av tillämpliga undersökningar som genomförs på grundval av gemenskapsvillkor och under övervakning av kommissionens sakkunniga.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv från och med den dag som avses i artikel 3.1 i rådets direktiv 91/683/EEG(3). De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall genast underrätta kommissionen om alla bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om detta.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 oktober 1992.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRYLedamot av kommissionen

(1) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 20.

(2) EGT nr L 70, 17.3.1992, s. 27.

(3) EGT nr L 376, 31.12.1991, s. 29.

BILAGA

>Plats för tabell>