31992L0004

Kommissionens direktiv 92/4/EEG av den 10 februari 1992 om ändring i rådets direktiv 78/663/EEG om särskilda renhetskriterier för emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 055 , 29/02/1992 s. 0096 - 0097
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 22 s. 0004
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 22 s. 0004


KOMMISSIONENS DIREKTIV 92/4/EEG av den 10 februari 1992 om ändring i rådets direktiv 78/663/EEG om särskilda renhetskriterier för emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillsatser som är godkända för användning i livsmedel(1), särskilt artikel 3.3 i detta, och

med beaktande av följande:

Med hänsyn till de specifikationer som antagits genom Codex Alimentarius och till ny produktionsteknik är det nödvändigt att ändra rådets direktiv 78/663/EEG(2), senast ändrat genom kommissionens direktiv 90/612/EEG(3).

I enlighet med vad som föreskrivs i artikel 6 i direktiv 89/107/EEG har Vetenskapliga livsmedelskommittén rådfrågats om de föreskrifter som kan förväntas påverka folkhälsan.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga livsmedelskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 78/663/EEG ändras på det sätt som visas av bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juni 1993 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar bestämmelser till följd av detta direktiv skall dessa innehålla en hänvisning till direktivet eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 februari 1992.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 40, 11.2 1989, s. 27.

(2) EGT nr L 223, 14.8 1978, s. 7.

(3) EGT nr L 326, 24.11 1990, s. 58.

BILAGA

Bilagan till direktiv 78/663/EEG ändras på följande sätt:

Under rubriken E 473 - sockerestrar av fettsyror

a) skall sista meningen i den kemiska beskrivningen ersättas med följande mening:

"Inga andra organiska lösningsmedel får användas vid deras beredning än dimetylsulfoxid, dimetylformamid, etylacetat, isopropanol, isobutanol eller metyletylketon."

b) skall följande punkt läggas till efter den punkt som behandlar halten av isobutanol:

"Halt av metyletylketon - högst 10 mg/kg".