31991R3880

Rådets förordning (EEG) nr 3880/91 av den 17 december 1991 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 365 , 31/12/1991 s. 0001 - 0018
Finsk specialutgåva Område 4 Volym 4 s. 0028
Svensk specialutgåva Område 4 Volym 4 s. 0028


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3880/91 av den 17 december 1991 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Statistiska programkommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Förvaltningen av gemenskapens fiskeresurser gör det nödvändigt med noggrann och aktuell statistik över fångster gjorda av medlemsstaternas fartyg under fiske i Nordatlantens östra del.

Konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens östra del som godkänts genom beslut 81/608/EEG () genom vilken fiskerikommissionen för Nordatlantens östra del inrättas ålägger gemenskapen att på begäran tillhandahålla denna kommission den statistik som finns tillgänglig.

Värdet av de råd som ges av Internationella rådet för havsforskning (International Council for the Exploration of the Sea, ICES) enligt samarbetsavtalet mellan denna organisation och gemenskapen () förstärks genom tillgång till statistik över verksamheten i gemenskapens fiskeflotta.

Konventionen om fiske och bevarande av naturresurser i Östersjön och Bälten som godkänts genom beslut 83/414/EEG () genom vilken Internationella fiskerikommissionen för Östersjön inrättas ålägger gemenskapen att på begäran tillhandahålla denna kommission den statistik som finns tillgänglig.

Konventionen för bevarande av lax i Nordatlanten som godkänts genom beslut 82/886/EEG () varigenom Nordatlantiska laxorganisationen (North Atlantic Salmon Conservation Organization, NASCO) inrättas ålägger gemenskapen att på begäran tillhandahålla denna organisation den statistik som finns tillgänglig.

Det behövs fullständigare definitioner och beskrivningar för fiskeristatistikens bruk och för förvaltningen av fisket i Nordatlantens östra del.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Varje medlemsstat skall till Europeiska gemenskapernas statistikkontor (Eurostat) avge statistik över årlig nominell fångst från fartyg som fiskar i Nordatlantens östra del och som är registrerade i medlemsstaten eller för dess flagg.

Nominell fångststatistik skall inbegripa alla fiskeriprodukter som landas eller omlastas till sjöss oavsett produktform men skall ej inbegripa mängder som efter fångsten kasseras till sjöss, konsumeras ombord eller brukas som agn i samband med fisket. Produktion av vattenbruk skall ej inräknas. Statistiken skall avse motsvarigheten i hel färskvikt av det som landats eller omlastats, avrundat till närmaste ton.

Artikel 2

1. Statistiken skall avges över nominell fångst av var och en av de arter som är uppräknade i bilaga 1 i varje fiskeregion som är uppräknad i bilaga 2 och definierad i bilaga 3.

2. Statistiken för varje kalenderår skall avges inom sex månader från årets utgång. Inga uppgifter behöver avges för fördelningen av arter på fiskeregioner där ingen fångst noterats under uppgiftsåret. Statistik över arter av mindre betydelse i medlemsstaten behöver inte uppges särskilt utan kan inbegripas i totalsumman under förutsättning att vikten av sålunda noterad fångst inte överstiger 10 % av den totala fångsten för medlemsstaten under den aktuella månaden.

3. Listorna över arter och statistiska fiskeregioner, beskrivningarna av dessa regioner och tillåtna procentsatser för ospecificerade totaluppgifter kan ändras enligt det förfarande som anges i artikel 5.

Artikel 3

När inte annat föreskrivs i bestämmelser som antagits på grundval av den gemensamma fiskeripolitiken, har en medlemsstat rätt att använda urvalsmetoder för att insamla fångstuppgifter för de delar av fiskeflottan för vilka det skulle innebära orimligt stor administration att insamla fullständiga uppgifter. En ingående beskrivning av den urvalsmetod som använts skall, tillsammans med en uppgift om andelen uppgifter som insamlats med sådana metoder av medlemsstaten, intas i den rapport som avges enligt artikel 6.1.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall fullgöra sina skyldigheter gentemot kommissionen enligt artikel 1 och 2 genom att avge statistiken på magnetiska databärare vars format anges i bilaga 4.

Efter föregående godkännande av Eurostat får medlemsstaterna avge statistiken i annan form eller på annan databärare.

Artikel 5

När förfarandet enligt denna artikel skall följas skall ordföranden hänvisa frågan till Ständiga kommittén för jordbruksstatistik (kommittén) antingen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, om så behövs genom omröstning.

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

Artikel 6

1. Inom tolv månader från denna förordnings ikraftträdande skall medlemsstaterrna till Eurostat avge en detaljerad rapport som beskriver hur uppgifter om fångst erhålles samt specificera graden av uppgifternas representativitet och tillförlitlighet. Eurostat skall i samarbete med medlemsstaterna göra en sammanställning av dessa rapporter.

2. Medlemsstaterna skall informera Eurostat om varje ändring av informationen enligt första stycket inom tre månader efter dess införande.

3. Om metodrapporter enligt första stycket visar att en medlemsstat inte genast kan uppfylla kraven i denna förordning och att ändringar i undersökningsmetoder och förfaranden behövs kan Eurostat i samarbete med medlemsstaten fastställa en övergångstid på upp till två år under vilken programmet enligt denna förordning skall genomföras.

4. Metodrapporter, övergångsavtal, tillgänglighet och tillförlitlighet av uppgifter och andra frågor som sammanhänger med tillämpningen av denna förordning skall genomgås årligen inom behörig arbetsgrupp i kommittén.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1992.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 1991.

På rådets vägnar P. BUKMAN Ordförande

() EGT nr C 230, 4.9.1991, s. 1.

() EGT nr C 280, 28.10.1991, s. 174.

() EGT nr L 227, 12.8.1981, s. 21.

() EGT nr L 149, 10.6.1987, s. 14.

() EGT nr L 237, 26.8.1983, s. 4.

() EGT nr L 238, 31.12.1982, s. 24.

BILAGA 1

LISTA ÖVER ARTER SOM INGÅR I KOMMERSIELL FÅNGSTSTATISTIK FÖR NORDATLANTENS ÖSTRA DEL

Medlemsstater skall lämna uppgift om nominell fångst av de arter som anges med en asterisk *. Uppgift om nominell fångst av övriga arter är frivillig i fråga om artuppgiften. Om uppgift inte lämnas om en viss art skall dessa uppgifter ingå i aggregerade kategorier. Medlemsstater kan lämna uppgifter om arter som inte ingår i listan under förutsättning att arterna klart anges.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA 2

STATISTISKA FISKEREGIONER I NORDATLANTENS ÖSTRA DEL FÖR VILKA UPPGIFTER SKALL LÄMNAS

ICES delområde I ICES sektion VII k

ICES sektion II a ICES sektion VIII a

ICES sektion II b ICES sektion VIII b

ICES sektion III a ICES sektion VIII c

ICES sektion III b, c ICES sektion VIII d

ICES sektion III d ICES sektion VIII e

ICES sektion IV a ICES delområde IX

ICES sektion IV b ICES sektion IX a

ICES sektion IV c ICES sektion IX b

ICES sektion IV (utan uppgift) ICES sektion X

ICES sektion V a ICES sektion XII

ICES sektion V b 1 ICES sektion XIV a

ICES sektion V b 2 ICES sektion XIV b

ICES sektion VI a BAL 22

ICES sektion VI b BAL 23

ICES sektion VII a BAL 24 ICES sektion VII b BAL 25

ICES sektion VII c BAL 26

ICES sektion VII d BAL 27

ICES sektion VII e BAL 28

ICES sektion VII f BAL 29

ICES sektion VII g BAL 30

ICES sektion VII h BAL 31

ICES sektion VII j BAL 32 Underindelningar av ICES sektion III d för vilka uppgifter inte behöver lämnas.

Anmärkningar:

1. De statistiska fiskeregioner för vilka "ICES" ingår i beteckningen har bestämts och definierats av Internationella rådet för havsforskning (International Council for the Exploration of the Sea, ICES).

2. De statistiska fiskeregioner för vilka "BAL" ingår i beteckningen har bestämts och definierats av Fiskerikommissionen för Östersjön (International Baltic Sea Fishery Commission, BAL).

3. Uppgifterna skall vara så detaljerade som möjligt. "Utan uppgift" och gruppering av regioner bör endast användas när detaljerade uppgifter inte är tillgängliga. När detaljerade uppgifter lämnas skall gruppkategorierna inte användas.

Statistiska fiskeregioner i Nordatlantens östra del

>Start Grafik>

FISKEOMRÅDEN ENLIGT ICES

LINJÄR MEDELSKALA

DISTANSMINUTER

>Slut Grafik>

>Hänvisning till film>

BILAGA 3

BESKRIVNING AV DE DELOMRÅDEN OCH SEKTIONER ENLIGT ICES SOM ANVÄNDS FÖR FISKESTATISTIK OCH REGLERING I NORDATLANTENS ÖSTRA DEL

ICES STATISTISKA OMRÅDEN (NORDATLANTENS ÖSTRA DEL)

Alla vatten i Atlanten och Norra ishavet och anslutande farvatten som begränsas av en linje från den geografiska nordpolen längs meridianen long. 40°00' V till Grönlands norra kust; sedan i östlig och sydlig riktning längs Grönlands kust till en punkt vid long. 44°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 59°00' N; sedan rakt åt öster till long. 42°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 36°00' N; sedan rakt åt öster till en punkt vid long. 5°36' V på Spaniens kust (näset vid Punta Marroqui) sedan i nordvästlig och nordlig riktning längs Spaniens sydvästra kust, Portugals kust, Spaniens nordvästra och norra kust, Frankrikes, Belgiens, Nederländernas och Tysklands kuster till den västra ändpunkten av gränsen mellan Tyskland och Danmark; sedan längs Jyllands kust till Thyborøn; sedan åt söder och åt öster längs Limfjordens södra strand till Egensekloster; sedan åt söder längs Jyllands östra kust till den östra ändpunkten av landgränsen mellan Danmark och Tyskland; sedan längs Tysklands och Polens kuster, Sovjetunionens västkust, Finlands, Sveriges och Norges kuster, Sovjetunionens norra kust till Khaborovo; sedan över västra inloppet till Jugorskij Sjar-sundet; sedan åt väster och åt norr längs Vaigatj's kust; sedan över västra inloppet till Karskie Vorota-sundet; sedan åt väster och åt norr längs Novaja Semljas sydö; sedan över västra inloppet till Matockin Shar-sundet; sedan längs Västra kusten av Novaja Semljas nordö till en punkt vid long. 68°30' O; sedan rakt år norr till den geografiska nordpolen.

Detta område utgör även område 27 (Statistikområde Nordatlantens östra del) i FAO:s internationella statistiska indelning av fiskeområden.

ICES statistiska delområde I (Barents hav)

De vatten som begränsas av en linje från den geografiska nordpolen längs meridianen long. 30°00' O till lat. 72°00' N; sedan rakt åt väster till long. 26°00' O; sedan rakt åt söder till Norges kust; sedan åt öster längs Norges och Sovjetunionens kuster till Khaborovo; sedan över västra inloppet till Jugorskij Sjar-sundet; sedan åt väster och åt norr längs Vaigatj's kust; sedan över västra inloppet till Karskie Vorota-sundet; sedan åt väster och åt norr längs Novaja Semljas sydö; sedan över västra inloppet till Matockin Shar-sundet; sedan längs Västra kusten av Novaja Semljas nordö till en punkt vid long. 68°30' O; sedan rakt år norr till den geografiska nordpolen.

ICES statistiska delområde II (Norska havet och farvattnen kring Svalbard och Björnön)

De vatten som begränsas av en linje från den geografiska nordpolen längs meridianen long. 30°00' O till lat. 72°00' N; sedan rakt åt väster till long. 26°00' O; sedan rakt åt söder till Norges kust; sedan åt väster och åt sydväst längs Norges kust till lat. 62°00' N; sedan rakt åt väster till long. 4°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 63°00' N; sedan rakt åt väster till long. 11°00' V; sedan rakt åt norr till den geografiska nordpolen.

ICES statistiska sektion II a (Norska havet)

De vatten som begränsas av en linje från Norges kust vid lat. 62°00' N; sedan rakt åt väster till long. 4°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 63°00' N; sedan rakt åt väster till long. 11°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 72°30' N sedan rakt åt öster till long. 30°00' O; sedan rakt åt söder till lat. 72°00' N; sedan rakt åt väster till long. 26°00' O; sedan rakt åt söder till Norges kust; sedan åt väster och åt sydväst längs Norges kust till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion II b (farvattnen kring Svalbard och Björnön)

De vatten som begränsas av en linje från den geografiska nordpolen längs meridianen long. 30°00' O till lat. 73°30' N; sedan rakt åt väster till long. 11°00' V; sedan rakt åt norr till den geografiska nordpolen.

ICES statistiska delområde III (Skagerack, Kattegatt, Öresund, Bälten och Östersjön)

De vatten som begränsas av en linje från Norges kust vid long. 7°00' O; sedan rakt åt söder till lat. 57°30' N; sedan rakt åt öster till long. 8°00' O; sedan rakt åt söder till long. 57°00' N; sedan rakt åt öster till Danmarks kust; sedan längs Jyllands nordvästra och östra kust till Hals; sedan över östra inloppet till Limfjorden till Egensekloster; sedan åt söder längs Jyllands kust till östra ändpunkten av gränsen mellan Danmark och Tyskland; sedan längs Tysklands och Polens kuster, Sovjetunionens västkust, Finlands, Sveriges och Norges kuster, till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion III a (Skagerack och Kattegatt)

De vatten som begränsas av en linje från Norges kust vid long. 7°00' O; sedan rakt åt söder till lat. 57°30' N; sedan rakt åt öster till long. 8°00' O; sedan rakt åt söder till lat. 57°00' N; sedan rakt åt öster till Danmarks kust; sedan längs Jyllands nordvästra och östra kust till Hals; sedan över östra inloppet till Limfjorden till Egensekloster; sedan åt söder längs Jyllands kust till Hasenørhoved; sedan över Stora Bält till Gniben; sedan längs Själlands kust till Gilbjerg hoved; sedan över norra inloppet till Öresund till Kullen på Sveriges kust; sedan åt öster och åt norr längs Sveriges västkust och Norges sydkust till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion III b och c (Öresund och Bälten)

De vatten som begränsas av en linje från Hasenørhoved på Jyllands östra kust; sedan över Stora Bält till Gniben på Själlands västra kust; sedan längs Själlands kust till Gilbjerg hoved; sedan över norra inloppet till Öresund till Kullen på Sveriges kust; sedan åt söder längs Sveriges kust till Falsterbo fyr; sedan över södra inloppet till Öresund till Stevns fyr; sedan längs Själlands sydöstra kust; sedan över Storströmmen; sedan längs Falsters östra kust till Gedser; sedan till Darsser Ort på Tysklands kust; sedan åt sydväst längs Tysklands kust och Jyllands östra kust till utgångspunkten.

ICES statistiska delsektion 22 (BAL 22) (Bälten)

De vatten som begränsas av en linje från Hasenørhoved på Jyllands östra kust (lat. 56°09' N, long. 10°44' O); sedan över Stora Bält till Gniben på Själlands västra kust (lat. 56°01' N, long. 11°18' O); sedan längs Själlands västra och södra kust till en punkt vid long. 12°00' O; sedan rakt åt söder till Falster; sedan längs Falsters östra kust till Gedser Odde (lat. 54°34' N, long. 11° 58' O); sedan rakt åt öster till long. 12°00' O; sedan rakt åt söder till Tysklands kust; sedan åt sydväst längs Tysklands kust och Jyllands östkust till utgångspunkten.

ICES statistiska delsektion 23 (BAL 23) (Öresund)

De vatten som begränsas av en linje från Gilbjerg hoved på Själlands norra kust (lat. 56°08' N, long. 12°18' O) till Kullen på Sveriges kust (lat. 56°18' N, long. 12°28' O); sedan åt söder längs Sveriges kust till Falsterbo fyr (lat. 55°23' N, long. 12°50' O); sedan över södra inloppet till Öresund till Stevns fyr (lat. 55°19' N, long. 12°29' O) på Själlands kust; sedan åt norr längs Själlands östra kust till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion III d (Östersjön)

Farvattnen i Östersjön och anslutande vikar och bukter som i väst begränsas av en linje från Falsterbo fyr på Sveriges sydvästra kust över södra inloppet till Öresund till Stevns fyr; sedan längs Själlands sydöstra kust; sedan över Storströmmens östra inlopp; sedan längs Falsters östra kust till Gedser; sedan till Darsser Ort på Tysklands kust.

ICES statistiska delsektion 24 (BAL 24) (Östersjön väster om Bornholm)

De vatten som begränsas av en linje från Stevns fyr (lat. 55°19' N, long. 12°29' O) på Själlands östra kust över södra inloppet till Öresund till Falsterbo fyr (lat. 55°23' N, long. 12°50' O) på Sveriges kust; sedan längs Sveriges södra kust till Sandhammarens fyr (lat. 55°24' N, long. 14°12' O); sedan till Hammerodde fyr på Bornholms norra kust (lat. 55°18' N, long. 14°47' O); sedan längs Bornholms västra och södra kuster till en punkt vid long. 15°00' O; sedan rakt åt söder till Polens kust, sedan åt väster längs Polens och Tysklands kuster till en punkt vid long. 12°00' O; sedan rakt norrut till en punkt vid lat. 54°30' N, long. 12°00' O; sedan rakt åt väster till Gedser Odde (lat. 54°34' N, long. 11°58' O); sedan längs Falsters östra och norra kuster till en punkt vid long. 12°00' O; sedan rakt åt norr till Själlands södra kust; sedan åt väster och norr längs Själlands västra kust till utgångspunkten.

ICES statistiska delsektion 25 (BAL 25) (Västra delen av södra Östersjön)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt vid lat. 56°30' N på Sveriges östra fastlandskust; sedan rakt åt öster till Ölands västra kust; sedan runt Ölands södra udde till en punkt på Ölands östra kust vid lat. 56° 30' N; sedan rakt åt öster till long. 18°00' O; sedan rakt åt söder till Polens kust; sedan åt väster längs Polens kust till en punkt vid long. 15°00' O; sedan rakt åt norr till Bornholm; sedan längs Bornholms södra och västra kust till Hammerodde fyr (lat. 55°18' N, long. 14°47' O); sedan till Sandhammarens fyr på Sveriges södra kust (lat. 55°24' N, long. 14°12' O); sedan åt norr längs Sveriges östra kust till utgångspunkten.

ICES statistiska delsektion 26 (BAL 26) (Östra delen av södra Östersjön)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på lat. 56°30' N, long. 18°00' O; sedan rakt åt öster till Sovjetunionens kust; sedan åt söder längs Sovjetunionens och Polens kuster till en punkt på polska kusten vid long. 18°00' O; sedan rakt åt norr till utgångspunkten.

ICES statistiska delsektion 27 (BAL 27) (Farvattnen väster om Gotland)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Sveriges östra fastlandskust på lat. 59°41' N, 19°00' O; sedan rakt åt söder till Gotlands norra kust; sedan åt söder längs Gotlands västra kust till en punkt vid lat. 57°00' N; sedan rakt åt väster till long. 18°00' O; sedan rakt åt söder till lat. 56°30' N; sedan rakt åt väster till Ölands östra kust; sedan runt Ölands södra udde till en punkt på Ölands västra kust vid lat. 56° 30' N; sedan rakt åt väster till Sveriges fastlandskust; sedan åt norr längs Sveriges östra kust till utgångspunkten.

ICES statistiska delsektion 28 (BAL 28) (Farvattnen öster om Gotland och Rigabukten)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på lat. 58°30' N, long. 19°00' O; sedan rakt åt öster till Ösels västra kust; sedan runt Ösels norra kust till en punkt på Ösels östra kust vid lat. 58°30' N; sedan rakt åt öster till Sovjetunionens kust; sedan åt söder längs Sovjetunionens västra kust till en punkt vid lat. 56°30' N; sedan rakt åt väster till long. 18°00' O; sedan rakt åt norr till lat. 57° 00' N; sedan rakt åt öster till Gotlands västra kust; sedan åt norr längs Gotlands västra kust till en punkt på Gotlands norra kust vid long. 19°00' O; sedan rakt åt norr till utgångspunkten.

ICES statistiska delsektion 29 (BAL 29) (Ålands hav och skärgårdshavet)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Sveriges östra fastlandskust på lat. 60°30' N rakt åt öster till Finska fastlandskusten; sedan åt söder längs Finlands västra och södra kust till en punkt på södra fastlandskusten vid long. 23°00' O; sedan rakt åt söder till lat. 59°00' N; sedan rakt åt öster till Sovjetunionens fastlandskust; sedan åt söder längs Sovjetunionens västra kust till en punkt vid lat. 58°30' N; sedan rakt åt väster till Ösels östra kust; sedan runt Ösels norra kust till en punkt vid lat. 58°30' N på Ösels västra kust; sedan rakt åt väster till long. 19°00' O; sedan rakt åt norr till en punkt på Sveriges östra fastlandskust vid lat. 59°41' N; sedan åt norr längs Sveriges östra kust till utgångspunkten.

ICES statistiska delsektion 30 (BAL 30) (Bottenhavet)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Sveriges östra fastlandskust på lat. 63°30' N rakt åt öster till Finlands fastlandskust; sedan åt söder längs Finlands fastlandskust till en punkt vid lat. 60°30' N; sedan rakt åt väster till Sveriges fastlandskust; sedan åt norr längs Sveriges östra fastlandskust till utgångspunkten.

ICES statistiska delsektion 31 (BAL 31) (Bottenviken)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Sveriges östra fastlandskust på lat. 63°30' N; sedan åt norr och runt Bottenvikens strandlinje till en punkt på Finlands fastlandskust vid lat. 63°30' N; sedan rakt åt väster till utgångspunkten.

ICES statistiska delsektion 32 (BAL 32) (Finska viken)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Finlands södra fastlandskust vid long. 23°00' O; sedan åt öster och runt Finska vikens strandlinje till en punkt på Sovjetunionens västra kust vid lat. 59°00' N; sedan rakt åt väster till long. 23°00' O; sedan åt norr till utgångspunkten.

ICES statistiska delområde IV (Nordsjön)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Norges kust vid lat. 62°00' N; sedan rakt åt väster till long. 4°00' V; sedan rakt åt söder till Skottlands kust; sedan åt öster och söder längs Skottlands och Englands kuster till en punkt vid lat. 51°00' N; sedan rakt åt öster till Frankrikes kust; sedan åt nordost längs Frankrikes, Belgiens, Nederländernas och Tysklands kuster till västra ändpunkten på fastlandsgränsen mellan Tyskland och Danmark; sedan längs Jyllands västra kust till Thyborøn; sedan åt söder och åt öster längs Limfjordens södra strand till udden vid Egensekloster; sedan över Limfjordens östra inlopp till Hals; sedan åt väster längs Limfjordens norra strand till Agger Tanges sydligaste udde; sedan åt norr längs Jyllands västra kust till en punkt vid lat. 57°00' N; sedan rakt åt väster till long. 8°00' O; sedan rakt åt norr till lat. 57°30' N; sedan rakt åt väster till long. 7°00' O; sedan rakt åt norr till Norges kust; sedan åt nordväst längs Norges kust till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion IV a (Nordsjöns norra del)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Norges kust vid lat. 62°00' N; sedan rakt åt väster till long. 3°00' V; sedan rakt åt söder till Skottlands kust; sedan åt öster och söder längs Skottlands kust till en punkt vid lat. 57°30' N; sedan rakt åt öster till long. 7°00' O; sedan rakt åt norr till Norges kust; sedan åt nordväst längs Norges kust till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion IV b (Nordsjöns mellersta del)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Danmarks västkust vid lat. 57°00' N; sedan rakt åt väster till long. 8°00' O; sedan rakt åt norr till lat. 57°30' N; sedan rakt åt väster till Skottlands kust; sedan åt söder längs Skottlands och Englands kuster till en punkt vid lat. 53°30' N; sedan rakt åt öster till Tysklands kust; sedan åt nordost längs Jyllands kust till Thyborøn; sedan åt söder och åt öster längs Limfjordens södra strand till udden vid Egensekloster; sedan över Limfjordens östra inlopp till Hals; sedan åt väster längs Limfjordens norra strand till Agger Tanges sydligaste udde; sedan åt norr längs Jyllands västra kust till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion IV c (Nordsjöns södra del)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Tysklands västra kust vid lat. 53°30' N; sedan rakt åt väster till Englands kust; sedan åt söder längs Englands kust till en punkt vid lat. 51°00' N; sedan rakt åt öster till Frankrikes kust; sedan åt nordost längs Frankrikes, Belgiens, Nederländernas och Tysklands kuster till utgångspunkten.

ICES statistiska delområde V (Islands och Färöarnas socklar)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på lat. 68°00' N, long. 11°00' V; sedan rakt åt väster till long. 27°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 62°00' N; sedan rakt åt öster till long. 15°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 60°00' N; sedan rakt åt öster till long. 5°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 60° 30' N; sedan rakt åt öster till long. 4°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 63°00' N; sedan rakt åt väster till long. 11°00' V; sedan rakt åt norr till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion V a (Islandssockeln)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på lat. 68°00' N, long. 11°00' V; sedan rakt åt väster till long. 27°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 62°00' N; sedan rakt åt öster till long. 15°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 63°00' N; sedan rakt åt öster till long. 11°00' V; sedan rakt åt norr till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion V b (Färösockeln)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på lat. 63°00' N, long. 4°00' V; sedan rakt åt väster till long. 15°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 60°00' N; sedan rakt åt öster till long. 5°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 60°00' N; sedan rakt åt öster till long. 4°00' V; sedan rakt åt norr till utgångspunkten.

ICES statistiska delsektion V b 1 (Färöplatån)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på lat. 63°00' N, long. 4°00' V; sedan rakt åt väster till long. 15°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 60°00' N; sedan rakt åt öster till long. 10°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 61°30' N; sedan rakt åt öster till long. 8°00' V; sedan längs en diagonal till en punkt vid lat. 61°15' N, long. 7°30' V; sedan rakt åt söder till lat. 60°30' N; sedan rakt åt väster till long. 8°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 60°00' N; sedan rakt åt öster till long. 5°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 60°30' N; sedan rakt åt öster till long. 4°00' V; sedan rakt åt norr till utgångspunkten.

ICES statistiska delsektion V b 2 (Färö bank)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt vid lat. 60°00' N, long. 10°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 61°30' N; sedan rakt åt öster till long. 8°00' V; sedan längs en diagonal till en punkt vid lat. 61°15' N, long. 7°30' V; sedan rakt åt söder till lat. 60°30' N; sedan rakt åt väster till long. 8°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 60°00' N; sedan rakt åt väster till utgångspunkten.

ICES statistiska delområde VI (Rockall bank och Hebridernas farvatten)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Skottlands norra kust vid long. 4°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 60°30' N; sedan rakt åt väster till long. 5°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 60°00' N; sedan rakt åt väster till long. 18°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 54°30' N; sedan rakt åt öster till Irlands kust; sedan åt norr och öster längs Irlands och Nordirlands kuster till en punkt på Nordirlands kust vid lat. 55°00' N; sedan rakt åt öster till Skottlands kust; sedan åt norr längs Skottlands västra kust till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion VI a (Hebridernas farvatten)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Skottlands norra kust vid long. 4°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 60°30' N; sedan rakt åt väster till long. 5°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 60°00' N; sedan rakt åt väster till long. 12°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 54°30' N; sedan rakt åt öster till Irlands kust; sedan år norr och öster längs Irlands och Nordirlands kuster till en punkt på Nordirlands kust vid lat. 55°00' N; sedan rakt åt öster till Skottlands kust; sedan åt norr längs Skottlands västra kust till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion VI b (Rockall bank)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt vid lat. 60°00' N, long. 12°00' V; sedan rakt åt väster till long. 18°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 54°30' N; sedan rakt åt öster till long. 12°00 V; sedan rakt åt norr till utgångspunkten.

ICES statistiska delområde VII (Irländska sjön, farvattnen väster om Irland, Porcupine bank, Engelska kanalens östra och västra del, Bristolkanalen, Keltiska sjöns norra och södra del, farvattnen sydväst om Irland - östra och västra delen)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Irlands västra kust vid lat. 54°30' N; sedan rakt åt väster till long. 18°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 48°00' N; sedan rakt åt öster till Frankrikes kust; sedan åt norr och nordost längs Frankrikes kust till en punkt vid lat. 51°00' N; sedan rakt åt väster till Englands sydöstra kust; sedan åt väster och norr längs Englands, Wales och Skottlands kuster till en punkt på Skottlands kust vid lat. 55°00' N; sedan rakt åt väster till Nordirlands kust; sedan åt norr och väster längs Nordirlands och Irlands kuster till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion VII a (Irländska sjön)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Skottlands kust vid lat. 55°00' N; sedan rakt åt väster till Nordirlands kust; sedan åt söder längs Nordirlands och Irlands kuster till en punkt på Irlands sydöstra kust vid lat. 52°00' N; sedan rakt åt öster till Wales kust; sedan åt nordost och norr längs Wales, Englands och Skottlands kuster till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion VII b (Farvattnen väster om Irland)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Irlands västra kust vid lat. 54°30' N; sedan rakt åt väster till long. 12°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 52°30' N; sedan rakt åt öster till Irlands kust; sedan åt norr längs Irlands västra kust till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion VII c (Porcupine bank)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Irlands västra kust vid lat. 54°30' N, long. 12°00' V; sedan rakt åt väster till long. 18°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 52°30' N; sedan rakt åt öster till long. 12°00' V; sedan rakt åt norr till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion VII d (Engelska kanalens östra del)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Frankrikes kust vid lat 51°00' N; sedan rakt åt väster till Englands kust; sedan åt väster längs Englands södra kust till en punkt vid long. 2°00' V; sedan åt söder till Frankrikes kust vid Cap de la Hague; sedan åt nordost längs Frankrikes kust till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion VII e (Engelska kanalens västra del)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Englands södra kust vid long. 2°00' V; sedan åt söder och åt väster längs Englands kust till en punkt på den sydvästra kusten vid lat. 50°00' N; sedan rakt åt väster till long. 7°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 49°30' N; sedan rakt åt öster till long. 5°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 48°00' N; sedan rakt åt öster till Frankrikes kust; sedan åt norr och nordost längs Frankrikes kust till Cap de la Hague; sedan rakt åt norr till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion VII f (Bristolkanalen)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Wales södra kust vid long. 5°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 51°00' N; sedan rakt åt väster till long. 6°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 50°30' N; sedan rakt åt väster till long. 7°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 50°00' N; sedan rakt åt öster till Englands kust; sedan längs Englands sydvästra kust och Wales södra kust till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion VII g (Keltiska sjöns norra del)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Wales västra kust vid lat. 52°00' N; sedan rakt åt väster till Irlands sydöstra kust; sedan åt sydväst längs Irlands kust till en punkt vid long. 9°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 50°00' N; sedan rakt åt öster till long. 7°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 50°30' N; sedan rakt åt öster till long. 6°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 51°00' N; sedan rakt åt öster till long. 5°00' V; sedan rakt åt norr till Wales södra kust; sedan åt nordväst längs Wales kust till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion VII h (Keltiska sjöns södra del)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt vid lat. 50°00' N, long. 7°00' V; sedan rakt åt väster till long. 9°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 48°00' N; sedan rakt åt öster till long. 5°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 49°30' N; sedan rakt åt väster till long. 7°00' V; sedan rakt åt norr till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion VII i (Farvattnen sydväst om Irland - östra delen)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Irlands västra kust vid lat. 52°30' N; sedan rakt åt väster till long. 12°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 48°00' N; sedan rakt åt öster till long. 9°00' V; sedan rakt åt norr till Irlands kust; sedan åt norr längs Irlands kust till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion VII k (Farvattnen sydväst om Irland - västra delen)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt vid lat. 52°30' N, long. 12°00' V; sedan rakt åt väster till long. 18°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 48°00' N; sedan rakt åt öster till long. 12°00' V; sedan rakt åt norr till utgångspunkten.

ICES statistiska delområde VIII (Biscayabukten)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Frankrikes kust vid lat. 48°00' N; sedan rakt åt väster till long. 18°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 43°00' N; sedan rakt åt öster till Spaniens västra kust; sedan åt norr längs Spaniens och Frankrikes kuster till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion VIII a (Biscayabuktens norra del)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Frankrikes västra kust vid lat. 48°00' N; sedan rakt åt väster till long. 8°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 47°30' N; sedan rakt åt öster till long. 6°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 47°00' N; sedan rakt åt öster till long. 5°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 46°00' N; sedan rakt åt öster till Frankrikes kust; sedan åt nordväst längs Frankrikes kust till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion VIII b (Biscayabuktens mellersta del)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Frankrikes västra kust vid lat. 46°00' N; sedan rakt åt väster till long. 4°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 45°30' N; sedan rakt åt öster till long. 3°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 44°30' N; sedan rakt åt öster till long. 2°00' V; sedan rakt åt söder till Spaniens kust; sedan längs Spaniens norra kust och Frankrikes västra kust till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion VIII c (Biscayabuktens södra del)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Spaniens norra kust vid long. 2°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 44°30' N; sedan rakt åt väster till long. 11°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 43°00' N; sedan rakt åt öster till Spaniens västkust; sedan åt norr och öster längs Spaniens kust till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion VIII d (Biscayabuktens anslutning mot havet)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt vid lat. 48°00' N, long. 8°00' V; sedan rakt åt väster till long. 11°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 44°30' N; sedan rakt åt öster till long. 3°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 45°30' N; sedan rakt åt väster till long. 4°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 46°00' N; sedan rakt åt väster till long. 5°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 47°00' N; sedan rakt åt väster till long. 6°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 47°30' N; sedan rakt åt väster till long. 8°00' V; sedan rakt åt norr till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion VIII e (Biscayabuktens västra del)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt vid lat. 48°00' N, long. 11°00' V; sedan rakt åt väster till long. 18°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 43°00' N; sedan rakt åt öster till long. 11°00' V; sedan rakt åt norr till utgångspunkten.

ICES statistiska delområde IX (Portugals farvatten)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Spaniens nordvästra kust vid lat. 43°00' N; sedan rakt åt väster till long. 18°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 36°00' N; sedan rakt åt öster till en punkt på Spaniens södra kust (näset vid Punta Marroqui) vid long. 5°36' V; sedan åt nordväst längs Spaniens sydvästra kust, Portugals kust och Spaniens nordvästra kust till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion IX a (Portugals farvatten - östra delen)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Spaniens nordvästra kust vid lat. 43°00' N; sedan rakt åt väster till long. 11°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 36°00' N; sedan rakt åt öster till en punkt på Spaniens södra kust (näset vid Punta Marroqui) vid long. 5°36' V; sedan åt nordväst längs Spaniens sydvästra kust, Portugals kust och Spaniens nordvästra kust till utgångspunkten.

ICES statistiska sektion IX b (Portugals farvatten - västra delen)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt vid lat. 43°00' N, long. 11°00' V; sedan rakt åt väster till long. 18°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 36°00' N; sedan rakt åt öster till long. 11°00' V; sedan rakt åt norr till utgångspunkten.

ICES statistiska delområde X (Azorernas sockel)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt vid lat. 48°00' N, long. 18°00' V; sedan rakt åt väster till long. 42°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 36°00' N; sedan rakt åt öster till long. 18°00' V; sedan rakt åt norr till utgångspunkten.

ICES statistiska delområde XII (Farvattnen norr om Azorerna)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt vid lat. 62°00' N, long. 15°00' V; sedan rakt åt väster till long. 27°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 59°00' N; sedan rakt åt väster till long. 42°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 48°00' N; sedan rakt åt öster till long. 18°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 60°00' N; sedan rakt åt öster till long. 15°00' V; sedan rakt åt norr till utgångspunkten.

ICES statistiska delområde XIV (Grönländska sjön och farvattnen sydost om Grönland)

De vatten som begränsas av en linje från den geografiska nordpolen längs meridianen long. 40°00' V till Grönlands norra kust; sedan åt öster och söder längs Grönlands kust till en punkt vid long. 44°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 59°00' N; sedan rakt åt öster till long. 27°00' V; sedan rakt åt norr till lat. 68°00' N; sedan rakt åt öster till long. 11°00' V; sedan rakt åt norr till den geografiska nordpolen.

ICES statistiska sektion XIV a (Grönländska sjön)

De vatten som begränsas av en linje från den geografiska nordpolen längs meridianen long. 40°00' V till Grönlands norra kust; sedan åt öster och söder längs Grönlands kust till en punkt vid Kap Savary på lat. 68°30' N; sedan rakt åt söder längs meridianen long. 27°00' V till lat. 68°00' N; sedan rakt åt öster till long. 11°00' V; sedan rakt åt norr till den geografiska nordpolen.

ICES statistiska sektion XIV b (Farvattnen sydost om Grönland)

De vatten som begränsas av en linje från en punkt på Grönlands södra kust vid long. 44°00' V; sedan rakt åt söder till lat. 59°00' N; sedan rakt åt öster till long. 27°00' V; sedan rakt åt norr till en punkt vid Kap Savary på lat. 68°30' N; sedan åt sydväst längs Grönlands kust till utgångspunkten.

BILAGA 4

FORMAT FÖR FÅNGSTUPPGIFTER FÖR NORDATLANTENS ÖSTRA DEL

Magnetiska databärare

Magnetband: Nio spår med densitet 1 600 eller 6 250 BPI och EBCDIC eller ASCII-kodning, helst utan etiketter för dataposterna. Om posterna har etiketter skall filslutsmarkering göras.

Disketter: Disketter formaterade för MS-DOS 3,5'' 720 KB eller 1,4 MB eller 5,25'' 360 KB eller 1,2 MB.

Tietueen rakenne

>Plats för tabell>

Anmärkningar:

a) Alla numeriska fält skall vara högerjusterade med inledande blanksteg. Alla alfanumeriska fält skall vara vänsterjusterade med avslutande blanksteg.

b) Fångsten skall anges motsvarande hel färskvikt av det som landas avrundat till närmaste ton.

c) Fångst (byte 19 till 26) som är mindre än en halv enhet skall anges som "-1".

d) Saknas uppgift om fångstens storlek skall "-2" anges.