31991R1134

Rådets förordning (EEG) nr 1134/91 av den 29 april 1991 om ett tullsystem för import till gemenskapen av produkter med ursprung i de ockuperade områdena och om upphävande av förordning (EEG) nr 3363/86

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 112 , 04/05/1991 s. 0001 - 0005
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 17 s. 0003
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 17 s. 0003


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1134/91 av den 29 april 1991 om ett tullsystem för import till gemenskapen av produkter med ursprung i de ockuperade områdena och om upphävande av förordning (EEG) nr 3363/86

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Produkter med ursprung i Västbanken eller Gazaområdet (nedan kallade "de ockuperade områdena"), vilka båda ockuperas av Israel, omfattas av förmånsbehandling för tillgång till gemenskapens marknad enligt rådets förordning (EEG) nr 3363/86 av den 27 oktober 1986 om ett tullsystem för import till gemenskapen av produkter med ursprung i de ockuperade områdena(1).

Bestämmelserna om förmånsbehandling föreskriver fri tillgång till gemenskapens marknad för industrivaror och förmånsbehandling i tullhänseende för vissa jordbruksprodukter.

Det bör införas åtgärder som främjar en snabb förbättring av villkoren för tillgång till gemenskapens marknad för jordbruksprodukter med ursprung i de ockuperade områdena. För att detta mål skall uppnås bör förordning (EEG) nr 3363/86 ersättas av en ny förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Med undantag för de produkter som återfinns i bilaga 2 till fördraget skall varor som har sitt ursprung i de ockuperade områdena importeras till gemenskapen utan kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan och vara befriade från tullar och avgifter med motsvarande verkan.

2. För de varor som återfinns i bilagan till rådets förordning (EEG) nr 3033/80 av den 11 november 1980 om en ordning för handeln med vissa varor framställda av jordbruksprodukter(2) och som återfinns i förteckningen i bilaga 1 till denna förordning, skall punkt 1 gälla endast för den fasta delen av den avgift som åläggs sådana varor vid import till gemenskapen.

Artikel 2

Tullarna för import till gemenskapen av de jordbruksprodukter med ursprung i de ockuperade områdena vilka återfinns i bilaga 2 skall avvecklas i två lika stora delar, den 1 januari 1992 och den 1 januari 1993, och inom den tid som anges för varje produkt.

Artikel 3

1. Artikel 2 skall gälla för jordgubbar som omfattas av KN-nummer 0810 10 90 inom gränserna för en gemenskapstullkvot av 1 200 ton.

2. För vissa produkter föreskrivs en referensmängd i bilaga 2.

Om importen av någon av dessa produkter överstiger referensmängden och den mängd som importeras riskerar att vålla svårigheter på gemenskapens marknad, får en gemenskapstullkvot med lika stor volym som referensmängden fastställas för produkten i fråga.

3. För de produkter som återfinns i bilaga 2, utom dem som avses i punkterna 1 och 2, får referensmängder fastställas om den mängd som importeras riskerar att vålla svårigheter på gemenskapens marknad.

För dessa produkter får senare tullkvoter fastställas under samma villkor som de som föreskrivs i punkt 2.

4. De reduktionssatser av tullavgifterna som föreskrivs i bilaga 2 skall gälla för de mängder som importeras utöver kvoterna.

5. Från och med den tidpunkt när, tullarna till följd av tillämpningen av artikel 2, har nått en nivå på 2 % eller mindre skall de inte längre uppbäras.

Artikel 4

De ursprungsregler som ska tillämpas skall vara de som fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 4129/86(3).

Artikel 5

Förordning (EEG) nr 3363/86 skall upphöra att gälla.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 29 april 1991.

På rådets vägnar

R. GOEBBELS

Ordförande

(1) EGT nr L 306, 1.11.1986, s. 103.

(2) EGT nr L 323, 29.11.1980, s. 1.

(3) EGT nr L 381, 31.12.1986, s. 1.

BILAGA 1

>Plats för tabell>

BILAGA 2

>Plats för tabell>