31990R3821

Kommissionens förordning (EEG) nr 3821/90 av den 19 december 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 1385/88 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med importlicenser för färska surkörsbär med ursprung i Jugoslavien

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 366 , 29/12/1990 s. 0045 - 0045
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 36 s. 0055
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 36 s. 0055


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3821/90 av den 19 december 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 1385/88 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med importlicenser för färska surkörsbär med ursprung i Jugoslavien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1200/88 av den 28 april 1988 om införande av en övervakningsmekanism för importen av färska surkörsbär med ursprung i Jugoslavien(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1656/90(2), särskilt artikel 3 i denna, och

med beaktande av följande:

Från och med etapp två av övergångsperioden skall det system med importlicenser som fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 1385/88(3), ändrad genom förordning (EEG) nr 1663/90(4), gälla för Portugal. Den förordningen bör därför ändras.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2.2 i förordning (EEG) nr 1385/88 skall upphävas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 1990.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 115, 3.5.1988, s. 7.

(2) EGT nr L 155, 21.6.1990, s. 5.

(3) EGT nr L 128, 21.5.1988, s. 19.

(4) EGT nr L 155, 21.6.1990, s. 20.