31990R1685

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1685/90 av den 21 juni 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 2681/83 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för oljeväxtfrö

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 157 , 22/06/1990 s. 0033 - 0033
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 32 s. 0261
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 32 s. 0261


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1685/90 av den 21 juni 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 2681/83 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för oljeväxtfrö

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av mark-naden för oljor och fetter(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1225/89(2), särskilt artikel 24 a.3 i denna, och

med beaktande av följande:

Kännetecknet för "dubbellågt" raps- och rybsfrö är en lägre halt av glukosinolat vilket underlättar dess iblandning i djur-foder. I artikel 2.4 första stycket i kommissionens förordning (EEG) nr 2681/83(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 534/90(4), fastställs en högsta tillåten halt av 20 mikromol per gram frö med denna beskrivning. I andra stycket i denna punkt anges emellertid ett temporärt undantag fram till och med slutet av regleringsåret 1990/91 för att möjliggöra för aktörerna på marknaden att anpassa sig till de nya kvalitets-kraven. Erfarenheten har visat att beslut bör fattas om ytterligare förlängning av detta undantag för att medge denna anpassning.

Det undantag som anges i artikel 32 i förordning (EEG) nr 2681/83 om användning av en gemensam metod för att bestämma halten av glukosinolat bör förlängas.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för oljor och fetter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2681/83 ändras på följande sätt:

1. I artikel 2.4 andra stycket skall "regleringsåren 1986/87 till 1990/91" ersättas med "regleringsåren 1986/87 till 1991/92".

2. I artikel 32 andra stycket skall "regleringsåren 1986/87 och 1989/90" ersättas med "regleringsåren 1986/87 till 1990/91".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 juni 1990.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(2) EGT nr L 128, 11.5.1989, s. 15.

(3) EGT nr L 266, 28.9.1983, s. 1.

(4) EGT nr L 55, 2.3.1990, s. 8.