31989L0393

Rådets direktiv 89/393/EEG av den 14 juni 1989 om den femte ändringen av direktiv 74/329/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 186 , 30/06/1989 s. 0013 - 0013
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0046
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0046


RÅDETS DIREKTIV av den 14 juni 1989 om den femte ändringen av direktiv 74/329/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livsmedel (89/393/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I direktiv 74/329/EEG(4), senast ändrat genom direktiv 86/102/EEG(5), finns en förteckning över emulgerings-, stabiliserings- förtjocknings- och geleringsmedel som medlemsstaterna får tillåta i livsmedel.

Bilaga 2 till direktiv 74/329/EEG anger benämningarna på de ämnen som tillfälligt får godkännas av medlemsstaterna för användning i livsmedel; detta undantag upphörde att gälla den 31 december 1988.

Rådet antog den 21 december 1988 direktiv 89/107/EEG(6) om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel.

Enligt artikel 3 i det nämnda direktivet skall rådet i enlighet med det förfarande som är fastställt i artikel 100a i fördraget, anta ett uttömmande direktiv som vid behov skall omfatta både förteckningen över godkända ämnen och användningsvillkoren för dessa.

Det är dock inte möjligt att omedelbart anta samtliga regler för de aktuella ämnena; bilaga 2 till direktiv 74/329/EEG bör därför fortsätta att gälla tills vidare.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 3.1 i direktiv 74/329/EEG skall första stycket ersättas med följande:

"1. Trots bestämmelserna i artikel 2.1 får medlemsstaterna tillåta att de ämnen som räknas upp i bilaga 2 används i livsmedel fram till den 31 december 1991".

Artikel 2

Artikel 1 skall börja tillämpas den 1 januari 1989.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 14 juni 1989.

På rådets vägnar

P. SOLBES

Ordförande

(1) EGT nr C 214, 16.8.1988, s. 14.

(2) EGT nr C 47, 20.2.1989, s. 80 och EGT nr C 158, 26.6.1989.

(3) EGT nr C 337, 31.12.1988, s. 5.

(4) EGT nr L 189, 12.7.1974, s. 1.

(5) EGT nr L 88, 3.4.1986, s. 40.

(6) EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 27.