31989D0466

89/466/EEG: Rådets beslut av den 18 juli 1989 om rätt för Storbritannien att vidta en åtgärd som avviker från artikel 11 A 1 b i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagar om omsättningsskatter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 226 , 03/08/1989 s. 0023 - 0024
Finsk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0016
Svensk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0016


RÅDETS BESLUT av den 18 juli 1989 om rätt för Storbritannien att vidta en åtgärd som avviker från artikel 11 A 1 b i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagar om omsättningsskatter (89/466/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagar rörande omsättningsskatter Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund () ändrat genom Spaniens och Portugals anslutningsakt, särskilt artikel 27 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 27.1 i rådets sjätte direktiv kan rådet enhälligt på kommissionens förslag ge en medlemsstat rätt att genomföra särskilda åtgärder som innebär undantag från det direktivet för att förenkla förfarandet för påförande av skatt eller för att förhindra vissa typer av skatteflykt eller skatteundandragande.

Storbritannien har i ett brev riktat till kommissionen och registrerat den 9 januari 1989 begärt rätt att genomföra en särskild åtgärd som avviker från artikel 11 i nämnda direktiv.

De övriga medlemsstaterna underrättades om Storbritanniens begäran den 9 februari 1989.

Genom ett brev daterat den 10 april 1989 begärde kommissionen, efter att ha konstaterat att den hade grundläggande invändningar mot Storbritanniens regerings begäran, i överensstämmelse med artikel 27.4 i rådets sjätte direktiv, att saken skulle tas upp av rådet.

I ett meddelande daterat den 10 maj 1989 underrättade Storbritannien rådet om att man modifierade och begränsade räckvidden av det undantag som kommissionen underrättats om den 9 januari 1989.

Storbritannien undantar för närvarande från skatt all tomtmark enligt artikel 28.3 b läst mot bakgrund av punkt 16 i bilaga F till rådets sjätte direktiv.

För att följa andemeningen i domstolens utslag i mål 416/85 önskar Storbritannien beskatta inköp av byggnader och den mark de står på då dessa används för kommersiella eller industriella ändamål men bibehålla nollskatt för bostadsbyggnader och skattebefrielse för tomtmark.

För att förenkla förfarandet för påförande av skatt och för att förhindra vissa typer av skatteflykt eller skatteundandragande önskar Storbritannien tillämpa skatten på transaktioner som avser kommersiella eller industriella byggnader och den mark de står på före första inflyttning på grundval av gängse marknadspris vid den tidpunkt då de tas i bruk. Vid leverans eller uthyrning med valfrihet beträffande beskattningen för exploatören enligt artikel 13 C a i rådets sjätte direktiv uppnås detta syfte emedan priset eller hyran nödvändigvis inkluderar värdet av marken vid tidpunkten för leveransen eller uthyrningen.

För att uppnå syftet i fråga när byggnaden kommer att tas i bruk av en skattskyldig person som har byggt den och som inte har rätt till fullt skatteavdrag eller när samma skattskyldiga person hyr ut byggnaden med skattebefrielse enligt artikel 13 B b i rådets sjätte direktiv avser Storbritannien att använda den möjlighet som föreskrivs i artiklarna 5.7 a och b i nämnda direktiv att beskatta sådant bruk eller uthyrning av egendomen på grundval av dess gängse marknadspris.

Som en följd av att det beskattningsbara beloppet på detta sätt bestäms med hänvisning till gängse marknadspris avviker den ändrade begäran från artikel 11 A 1 b i rådets sjätte direktiv som föreskriver att vid sådana inköp som avses i artiklarna 5.6 och 5.7 det beskattningsbara beloppet skall vara varans inköpspris eller inköpspriset för liknande varor eller, i avsaknad av inköpspris självkostnadspriset, bestämt vid inköpstidpunkten.

Det är lämpligt att biträda Storbritanniens begäran, i avvaktan på att punkt 16 i bilaga F till rådets sjätte direktiv utgår, vilken tillåter medlemsstater att tillfälligt undanta inköp av nya byggnader och tomtmark.

Nämnda specialåtgärd kommer inte att ha någon negativ verkan på Europeiska gemenskapernas egna medel härrörande från mervärdesskatt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med avsteg från artikel 11 A 1 b i rådets sjätte direktiv ges härmed Storbritannien rätt att använda gängse marknadspris som beskattningsunderlag vid tillhandahållande i den mening som avses i artikel 5.7 a och b i nämnda direktiv av byggnader eller delar av byggnader före första inflyttning liksom av den mark de står på.

Artikel 2

Denna rätt beviljas i avvaktan på att punkt 16 i bilaga F till rådets sjätte direktiv utgår.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till Storbritannien.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 1989.

På rådets vägnar R. DUMAS Ordförande

() EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1.