31988R3858

Kommissionens förordning (EEG) nr 3858/88 av den 12 december 1988 om ändring av förordning (EEG) nr 1432/88 om tillämpningsföreskrifter för medansvarsavgiften inom spannmålssektorn och om vissa bestämmelser för regleringsåret 1988/89

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 343 , 13/12/1988 s. 0021 - 0022
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 27 s. 0269
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 27 s. 0269


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3858/88 av den 12 december 1988 om ändring av förordning (EEG) nr 1432/88 om tillämpningsföreskrifter för medansvarsavgiften inom spannmålssektorn och om vissa bestämmelser för regleringsåret 1988/89

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2727/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2221/88(2), särskilt artiklarna 4.5 och 4b.5 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1676/85 av den 11 juni 1985 om beräkningsenhetens värde och de omräkningskurser som skall tillämpas i den gemensamma jordbrukspolitiken(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1636/87(4), särskilt artikel 5.3 i denna, och

med beaktande av följande:

Av hänsyn till producenterna och för att förenkla medlemsstaternas administrativa arbete, bör det fastställas att sedan spannmålsproduktionen under regleringsåret har konstaterats, skall den slutgiltiga tilläggsavgiften tillämpas och de överstigande tilläggsavgifter som uppburits skall återbetalas snarast möjligt till producenterna. Av samma skäl bör medlemsstaterna även ha möjlighet att föreskriva att de överstigande extra medansvarsavgifter som uppburits skall betalas direkt av aktörerna. När medlemsstater utnyttjar denna möjlighet, skall de aktuella beloppen inte betalas till dem och aktörerna bör följaktligen göra sin första betalning efter det att den extra medansvarsavgift som faktiskt gäller under regleringsåret har fastställts.

För att säkerställa att samma tidsfrister tillämpas inom hela gemenskapen och att samtliga inbetalningar motsvarar de belopp som uppburits under samma regleringsår bör kommissionens förordning (EEG) nr 1432/88(5), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2869/88(6), ändras vad beträffar tidsfristerna för erläggandet av medansvarsavgifterna till medlemsstater.

Det är även nödvändigt att anta bestämmelser om åtgärder som skall vidtas under innevarande regleringsår.

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1432/88 ändras på följande sätt:

1. Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

1. När produktionsvolymen har konstaterats enligt artikel 4b.4 i förordning (EEG) nr 2727/75, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 26 i nämnda förordning, skall skillnaden fastställas mellan den extra medansvarsavgift som har inbetalats och den medansvarsavgift som följer av ovan nämnda konstaterade produktionsvolym samt skall beloppet fastställas för den extra medansvarsavgiften som därefter skall betalas.

2. De av medlemsstaterna utsedda behöriga myndigheterna skall återbetala överstigande belopp till producenter i enlighet med de nationella bestämmelser som fastställts om den skillnad som avses i punkt 1, förutsatt att bevis framläggs på att den preliminära tilläggsavgiften har betalats. Sådan återbetalning skall ske senast i slutet av juni efter det fastställande som avses i punkt 1.

Innan regleringsåret börjar löpa får medlemsstaterna emellertid föreskriva att återbetalningen skall göras direkt av aktörer som har mottagit den extra medansvarsavgift som gäller före det fastställande som avses i punkt 1. Sådan återbetalning skall ske inom en månad efter sådant fastställande.

I sådant fall

- skall aktörer tillhandahålla de myndigheter som avses i första stycket en förteckning över personer till vilka sådan återbetalning gjorts,

- skall medlemsstater vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att producenterna under alla omständigheter erhåller den återbetalning som avses i första stycket inom den tidsfrist som fastställs i nämnda stycke.

3. När medlemsstater gör återbetalningen får de fastställa ett lägsta belopp per ton och/eller producent under vilket ingen återbetalning skall göras. Ett sådant lägsta belopp får inte överstiga 0,5 ecu per ton eller 25 ecu per producent.

4. De återbetalningar som avses i punkt 2 skall göras på grundval av den jordbruksomräkningskurs som gäller vid den tidpunkt då den extra medansvarsavgiften uppbärs."

2. Artikel 4.1 andra stycket skall ersättas med följande:

"De medansvarsavgifter som avses i artikel 4 i förordning (EEG) nr 2727/75 för sådana transaktioner som avses i artikel 2.1 i denna förordning skall betalas till de myndigheter som av varje medlemsstat utsetts för detta ändamål enligt följande tidtabell:

- Senast den 31 oktober när det gäller avgifter som uppburits för transaktioner som ägt rum från och med regleringsårets början till och med den 30 september.

- Senast den 31 januari när det gäller avgifter som uppburits för transaktioner som ägt rum från och med den 1 oktober till och med den 31 december.

- Senast den 30 april när det gäller avgifter som uppburits för transaktioner som ägt rum från och med den 1 januari till och med den 31 mars.

- Senast den 31 juli när det gäller avgifter som uppburits för transaktioner som ägt rum under det föregående regleringsåret.

De extra medansvarsavgifter som avses i artikel 4b i förordning (EEG) nr 2727/75 skall betalas inom de tidsfrister som fastställs i föregående stycke. I medlemsstater som använder sig av bestämmelserna i artikel 3.2 andra stycket i denna förordning skall den första betalningen göras senast den femtonde dagen efter offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning av de åtgärder som föreskrivs i punkt 1 i den artikeln."

Artikel 2

Om inte annat följer av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1432/88 skall följande bestämmelser gälla under regleringsåret 1988/89:

1. Medlemsstaterna får besluta att använda sig av bestämmelserna i artikel 3.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 1432/88 inom åtta dagar efter det att den åtgärd som avses i artikel 3.1 i nämnda förordning har offentliggjorts. De skall emellertid göra återbetalningen i enlighet med artikel 3.2 första stycket i nämnda förordning om beloppen för tilläggsavgiften har betalats till dem.

2. Medansvarsavgifter som uppburits för transaktioner som ägt rum mellan den 1 september och den 31 december 1989 skall betalas senast den 31 januari 1989.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 1988.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 1.

(2) EGT nr L 197, 26.7.1988, s. 16.

(3) EGT nr L 164, 24.6.1985, s. 1.

(4) EGT nr L 153, 13.6.1987, s. 1.

(5) EGT nr L 131, 27.5.1988, s. 37.

(6) EGT nr L 257, 17.9.1988, s. 22.