31988R3719

Kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88 av den 16 november 1988 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 331 , 02/12/1988 s. 0001 - 0039
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 27 s. 0226
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 27 s. 0226


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3719/88 av den 16 november 1988 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2727/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2221/88(2), särskilt artiklarna 12.2, 15.5, 16.6 och 24 i denna, samt motsvarande bestämmelser i de andra förordningar som rör upprättandet av en gemensam organisation av marknaden för jordbruksprodukter, och

med beaktande av följande:

Kommissionens förordning (EEG) nr 3183/80(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2082/87(4) som ersatte förordning (EEG) nr 193/75(5) vilken i sin tur ersatte förordning (EEG) nr 1373/70(6), fastställer gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter. Då bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3183/80 har ändrats ett flertal gånger, och ibland på ett genomgripande sätt, bör det, av tydlighetsskäl och för att underlätta en effektiv förvaltning, göras en sammanställning av de på området gällande reglerna i en och samma text och samtidigt sådana justeringar som erfarenhetsmässigt har visat sig vara önskvärda.

De gemenskapsförordningar som införde import- och exportlicenser föreskriver att en sådan licens skall visas upp vid all import till gemenskapen och vid all export därifrån. Följaktligen bör det uttryckligen klargöras att licens inte behövs för verksamhet som inte i egentlig mening innebär export eller import.

Om produkterna omfattas av bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 1999/85 av den 16 juli 1985 om förenklad behandling vid aktiv förädling(7), får de behöriga myndigheterna i vissa fall tillåta att produkterna övergår till fri omsättning, antingen i oförändrat tillstånd eller efter bearbetning, men för att säkerställa att marknaden hanteras på ett riktigt sätt bör en importlicens krävas för produkter som faktiskt övergår till fri omsättning. När sådana produkter har framställts ur basprodukter som dels har importerats från icke-medlemsländer, dels har köpts inom gemenskapen, berörs emellertid bara de basprodukter som har importerats från icke-medlemsländer.

De avgifter som är tillämpliga när varor omfattade av förfarandet med aktiv förädling övergår till fri omsättning regleras av förordning (EEG) nr 1999/85. Det innebär att importlicenser, som uppvisas när varorna övergår till fri omsättning, inte får innehålla förutfastställelse av avgiften. Denna kan dock bestämmas genom anbudsförfarande, vilket för närvarande är fallet med olivolja. I sådana fall finns den tillämpliga avgiften angiven i importlicensen.

Eftersom syftet med import- och exportlicenser är att organisationen av marknaden skall hanteras tillfredsställande, och då en del transaktioner rör små kvantiteter, vore det önskvärt att i sådana fall tillåta undantag från kravet på import- eller exportlicens för att underlätta förvaltningen.

Då det inte krävs någon exportlicens för proviantering till fartyg och luftfartyg inom gemenskapen, om inte förutfastställelse av avgift eller bidrag begärs, bör detta på liknande grunder även gälla för leveranser till plattformar och örlogsfartyg, samt leveranser av proviant till tredje land. Av samma skäl vore det önskvärt att tillåta undantag från kravet att visa upp licens när det gäller de transaktioner som avses i rådets förordning (EEG) nr 918/83(8), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1315/88(9).

Med hänsyn till praxis i internationell handel med de berörda produkterna eller varorna bör en viss tolerans tillåtas i fråga om kvantiteten importerade eller exporterade produkter jämfört med den kvantitet som anges i licensen.

För att samtidigt kunna utföra flera transaktioner som grundar sig på en och samma licens, bör det vara möjligt att utfärda dellicenser som har samma giltighet som originalhandlingen.

Gemenskapsregler för de olika sektorer som omfattas av den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna föreskriver att import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser gäller för import och export inom gemenskapen. En sådan regel kräver dels att gemensamma bestämmelser antas som fastställer villkoren för utfärdande och användande av sådana licenser, dels att gemensamma blanketter och metoder för administrativt samarbete mellan medlemsstater införs.

De gemenskapsförordningar genom vilka dessa licenser infördes föreskriver att de får utfärdas under förutsättning att en säkerhet ställs som garanterar att import- eller exportuppdraget kommer att fullföljas under den period då licensen är giltig. Det är därför nödvändigt att tydligt ange när uppdraget skall anses vara slutfört.

Förutfastställelse av bidrag och avgifter i de licenser som skall användas avgörs av produktens klassificering enligt tulltaxan. När det gäller vissa blandningar avgörs bidrags- eller avgiftssats inte av produktens klassificering enligt tulltaxan utan av specialregler. Det bör därför fastställas att den förutbestämda satsen inte gäller importerade eller exporterade blandningar, där den del som beräkningen av bidraget eller importavgiften för blandningen baseras på inte motsvarar blandningens klassificering enligt tulltaxan.

Importlicens används ibland för att förvalta kvantitativa importåtgärder. Detta är möjligt endast när det inom en relativt kort tidsperiod går att få kännedom om import som gjorts enligt de utfärdade licenserna. Kravet på att styrka att licensen används är då inte bara en fråga om en god förvaltning utan blir även en viktig del i förvaltningen av de kvantitativa åtgärderna. Bestyrkande sker genom att exemplar 1 av licensen och i tillämpliga fall utdrag ur den visas upp. Detta bestyrkande kan tillhandahållas inom en förhållandevis kort tidsperiod. Därför bör en tidsgräns fastställas för de fall som det hänvisas till i de gemenskapsregler angående licenser som används för att förvalta kvantitativa åtgärder.

I vissa fall kan den summa som skall betalas som säkerhet för en licens vara mycket liten. För att underlätta förvaltningen bör ingen säkerhet utkrävas i dessa fall.

En import- eller exportlicens ger rätt att importera eller exportera, och måste följaktligen visas upp när import- eller exportdeklarationen antas.

När ett förenklat export-eller importförfarande används, får licensen visas upp för tullmyndigheten i efterhand. Trots det måste importören eller exportören både inneha licensen den dag som räknas som dag för antagande av import- eller exportdeklarationen och kunna ställa licensen till tullmyndighetens förfogande.

När det gäller export för vilken det krävs licens bara för att få ut ett förutfastställt belopp kan de nuvarande reglerna göras mer flexibla för att låta medlemsstaterna förenkla handläggningen av detta dokument. I de fall då en myndighet är ansvarig både för utfärdandet av licensen och för utbetalningen av exportbidrag kan denna myndighet behålla licensen.

Av administrativa skäl får licenser och utdrag ur dem inte ändras efter utfärdandet. Om det uppkommer tveksamma fall i samband med fel som gjorts av den utfärdande myndigheten eller i samband med uppenbara felaktigheter, vilka rör uppgifterna i sådana dokument, bör det dock införas ett förfarande som gör det möjligt att dra in felaktiga dokument och utfärda rättade.

När en produkt omfattas av någon av de ordningar som avses i avdelning IV, kapitel I i kommissionens förordning (EEG) nr 1062/87 av den 27 mars 1987 om bestämmelser för genomförande och vissa förenklingar av gemenskapens transiteringsprocedur(10), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1469/88(11), behövs inga tullformaliteter vid gränsstationen, om ett fraktuppdrag börjar inom gemenskapen och slutar utanför den. När en av dessa ordningar tillämpas är det önskvärt att förenkla förvaltningen genom att vidta särskilda åtgärder för att frisläppa säkerheten.

På grund av omständigheter utanför den berörda partens kontroll kan det hända att det dokument som utgör bevis för utförsel från gemenskapens tullområde inte kan visas upp fastän produkten har lämnat detta område eller har nått sin bestämmelseort, som i de fall som specificeras i artikel 34 i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87(12), ändrad genom förordning (EEG) nr 3494/88(13). En sådan situation kan störa handeln. Under sådana omständigheter bör andra dokument godkännas som likvärdiga.

I de gemenskapsförordningar genom vilka dessa licenser infördes, föreskrivs att säkerheten skall förverkas helt eller delvis om importen eller exporten inte utförs, eller bara utförs till en del, inom licensens giltighetsperiod. De åtgärder som skall vidtas i sådana fall bör noga anges, särskilt när det gäller fall som inte slutförts på grund avforce majeure. I dessa fall får import- eller exportkravet betraktas som upphävt eller också får licensens giltighetsperiod förlängas. För att förhindra möjliga störningar på marknaden bör dock en sådan förlängning under alla omständigheter begränsas till maximalt sex månader, räknat från utgången av den ursprungliga giltighetstiden.

För att förenkla handläggningen bör det tillåtas att hela säkerheten återställs när den totala summan som förverkas är försumbar.

Den ordning som tillämpas från och med den 1 mars 1986 i handeln mellan gemenskapen och Portugal skall under den första etappen vara den som var i kraft före anslutningen.

För att frisläppa säkerheten som ställdes då licensen utfärdades måste den behöriga myndigheten förses med bevis på att varorna har lämnat gemenskapens tullområde inom 60 dagar från den dag då exportdeklarationen antogs.

Med hänsyn till de speciella förhållanden som gäller vid etappvis övergång bör det bestämmas att säkerheten skall frisläppas så snart produkten som licensen är utfärdad för har släppts för fri konsumtion i Portugal.

Om utjämningsavgift tillämpas, måste tidpunkten för uppvisande av importlicensen tydligt föreskrivas.

Artikel 3.4 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och tidsfrister(14), fastställer att om sista dagen av en tidsfrist infaller på en helgdag, söndag eller lördag, skall tidsfristen upphöra vid utgången av påföljande arbetsdag. Detta leder i vissa fall till att tiden för användandet av en licens förlängs. En sådan bestämmelse, vars syfte är att underlätta handeln, får inte leda till att de ekonomiska villkoren för import- eller exportverksamheten förändras.

Inom vissa sektorer i den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaden får exportlicenser utfärdas först efter en viss betänketid. Syftet med detta är att göra det möjligt att utvärdera marknadsläget, och att i lämpliga fall, särskilt då svårigheter uppkommit, tillfälligt upphäva ansökningar som är under beslut, vilket medför att de avslås. Det bör särskilt anges att denna möjlighet till tillfälligt upphävande även gäller ansökningar som görs enligt artikel 44 i denna förordning, samt att när betänketiden en gång har gått ut kan ansökan inte upphävas igen.

Artikel 14 i rådets förordning (EEG) nr 754/76 av den 25 mars 1976 om tullbehandling av varor som återinförts till gemenskapens tullområde(15), fastställer att denna förordning inte skall omfatta jordbruksprodukter som exporterats med en exportlicens med eller utan förutfastställelse om inte gemenskapsbestämmelserna om licenser har följts. Specialregler för tillämpningen av ordningen med licenser måste fastställas för produkter som omfattas av förordning (EEG) nr 754/76.

Vissa bestämmelser angående tillämpningen av förordning (EEG) nr 754/76 fastställs av kommissionens förordning (EEG) nr 2945/76(16).

Artikel 22 i rådets förordning (EEG) nr 1430/79 av den 2 juli 1979 om återbetalning av import- eller exportavgifter(17), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3069/86(18), fastställer att varor som övergår till fri omsättning i enlighet med en importlicens med eller utan förutfastställelse, skall omfattas av systemet för återbetalning av eller befrielse från importavgifter endast under förutsättning att det kan påvisas att de behöriga myndigheterna har vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka effekterna av att varorna övergår till fri omsättning vad gäller licensen.

Artikel 3.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 1574/80(19) fastställer vissa allmänna genomförandebestämmelser med avseende på artikel 22 i förordning (EEG) nr 1430/79, och i synnerhet att de myndigheter som är ansvariga för utfärdandet av licenserna måste lämna ett intyg.

I denna förordning måste alla regler som är nödvändiga för att tillämpa artikel 22 i förordning (EEG) nr 1430/79 fastställas. I vissa fall är det möjligt att uppfylla kraven fastställda i förordning (EEG) nr 1430/79 utan att använda sig av det intyg som åsyftas i artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 1574/80.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttranden från alla berörda förvaltningskommittéer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I FÖRORDNINGENS RÄCKVIDD

Artikel 1

Om inte annat följer av vissa undantag fastställda i särskilda gemenskapsregler för vissa produkter, fastställer denna förordning gemensamma regler för genomförandet av det system med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser (här nedan kallade licenser) som införs eller föreskrivs genom

- artikel 19 i förordning nr 136/66/EEG (oljor och fetter),

- artikel 4a i förordning nr 142/67/EEG (raps, ryps och solrosfrön),

- artikel 13 i förordning (EEG) nr 804/68 (mjölk och mjölkprodukter),

- artikel 15 i förordning (EEG) nr 805/68 och artikel 5a i förordning (EEG) nr 885/68 (nötkött),

- artikel 4 i förordning (EEG) nr 2358/71 (fröer),

- artikel 12 i förordning (EEG) nr 2727/75 (spannmål),

- artikel 14 i förordning (EEG) nr 2759/75 och artikel 6 i förordning (EEG) nr 2768/75 (griskött),

- artikel 6 i förordning (EEG) nr 2774/75 (ägg),

- artikel 6 i förordning (EEG) nr 2779/75 (fjäderfäkött),

- artikel 10 i förordning (EEG) nr 1418/76 (ris),

- artikel 16 i förordning (EEG) nr 1837/80 (får- och getkött),

- artikel 6 i förordning (EEG) nr 3035/80 (jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga 2 i fördraget),

- artikel 13 i förordning (EEG) nr 1785/81 (socker och isoglukos),

- artiklarna 14 och 15 i förordning (EEG) nr 426/86 (bearbetade produkter av frukt och grönsaker),

- artikel 52 i förordning (EEG) nr 822/87 (vin).

AVDELNING II LICENSERNAS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 2

1. Licens skall inte krävas och behöver inte uppvisas för produkter

a) som inte har övergått till fri omsättning inom gemenskapen, eller

b) som exporteras

- enligt en tullbestämmelse som tillåter införsel utan gällande tull, avgifter med motsvarande verkan eller jordbruksavgifter, eller

- enligt den särskilda ordning som avses i artikel 28 i förordning (EEG) nr 1999/85 som tillåter export utan exportavgifter.

2. Bestämmelserna i punkt 1 angående export skall tillämpas om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna i artikel 3.4.

Artikel 3

1. Om produkter som omfattas av aktiv förädling och som inte innehåller sådana basprodukter som avses i punkt 2 a övergår till fri omsättning, måste en importlicens uppvisas, om en sådan krävs för de produkter som faktiskt övergår till fri omsättning.

2. Om produkter som övergår till fri omsättning omfattas av någon av åtgärderna i punkt 1 och innehåller både

a) en eller flera basprodukter som har omfattats av villkoren i artikel 9.2 i fördraget men inte längre gör det, som en följd av inarbetning i de produkter som övergått till fri omsättning, och

b) en eller flera basprodukter som inte har omfattats av villkoren i artikel 9.2 i fördraget,

måste en importlicens, utan hinder av artikel 8.1, uppvisas för varje sådan basprodukt som avses i b och som faktiskt används och är en produkt som kräver en sådan licens.

En importlicens skall dock inte krävas om den normalt inte krävs för den produkt som faktiskt övergår till fri omsättning.

3. Om inte annat följer av särskilda bestämmelser om vissa jordbruksprodukter, får importlicenser som uppvisas när en produkt enligt punkt 1 och 2 övergår till fri omsättning, inte omfatta en förutfastställelse.

4. Enligt vad som gäller sedan den 31 december 1985 för handeln mellan Spanien, Portugal och gemenskapen, måste den importlicens som avses i punkterna 1 och 2 uppvisas när utjämningsavgift tillämpas. Bestämmelserna i denna artikel skall inte gälla de produkter som avses i artikel 259 i anslutningsakten.

5. Vid export av en produkt som omfattas av någon av de bestämmelser som avses i punkt 1, och som innehåller en eller flera av de basprodukter som avses i punkt 2 a, skall en exportlicens uppvisas för varje sådan basprodukt för vilken licens krävs.

Om inte annat följer av bestämmelserna i nästa stycke om förutfastställelse av bidrag, skall dock exportlicens inte krävas om den inte krävs för den produkt som faktiskt exporteras.

Vid export av sammansatta produkter som berättigar till ett förutfastställt bidrag för en eller flera av sina delar, skall varje sådan dels tullstatus vara det enda kriteriet som beaktas när systemet med licenser tillämpas.

6. Bestämmelserna i punkt 4 skall i tillämpliga delar gälla för de produkter som avses i artikel 259 i anslutningsakten för Spanien och Portugal, och under den tid som anges i artikel 260 i samma akt.

Artikel 4

1. Om den ordning som avses i artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 565/80(20) tillämpas, skall den exportlicens med eller utan förutfastställelse uppvisas som gäller för de bearbetade produkter som skall exporteras eller för de basprodukter enligt rådets förordning (EEG) nr 3035/80(21) som skall exporteras i form av varor.

2. Om ordningen i artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80 tillämpas, skall den exportlicens med eller utan förutfastställelse uppvisas som gäller den produkt som omfattas av en sådan ordning eller den basprodukt enligt förordning (EEG) nr 3035/80 som finns i de varor som omfattas av en sådan ordning.

Artikel 5

1. Licens skall inte krävas och behöver inte uppvisas för verksamheter som

- omfattas av artiklarna 34, 38, 42, 43 och 44 i förordning (EEG) nr 3665/87,

- är helt utan handelskaraktär,

- avses i förordning (EEG) nr 918/83,

- gäller kvantiteter för vilka säkerheten för motsvarande licens skulle vara 5 ecu eller mindre. Om kvantiteten i kg som motsvarar 5 ecu inte är 50 eller en multipel av 50, skall dock säkerhetens maximigräns anses motsvara 50 kg eller närmast följande multipel av 50. Därutöver gäller att om licensen är utfärdad per styck och 5 ecu inte exakt motsvarar ett helt stycketal, skall säkerhetens maximigräns anses motsvara närmast följande hela tal.

Trots bestämmelserna i första stycket måste licens visas fram när förutfastställelse av avgiften eller bidraget begärs eller när importen eller exporten utförs enligt förmånsavtal som det ges tillgång till genom utfärdande av en licens.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 innebär "verksamheter helt utan handelskaraktär" följande:

a) Import som utförs av eller är anförtrodd åt fysiska personer, förutsatt att verksamheten uppfyller kraven i de inledande bestämmelserna i avsnitt II C 2 i den kombinerade nomenklaturen.

b) Export som utförs av fysiska personer, förutsatt att verksamheten i tillämpliga delar uppfyller kraven som nämns i a.

Artikel 6

En importlicens skall inte krävas och behöver inte uppvisas när produkter övergår till fri omsättning enligt bestämmelserna i artikel 3 i förordning (EEG) nr 754/76 om behandling av returvaror.

Artikel 7

1. En exportlicens skall inte krävas och får inte företes vid mottagandet av en återutförselsdeklaration gällande produkter för vilka exportören visar att det har beslutats om återbetalning av eller befrielse från importavgifter i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1430/79.

2. Om det vid exporten av produkter krävs en exportlicens, och de behöriga myndigheterna mottar återutförselsdeklarationen innan de fattar beslut om ansökan om återbetalning av eller befrielse från importavgifter skall beviljas, måste en exportlicens uppvisas. Förutfastställelse av exportbidrag eller -avgift skall inte tillåtas.

AVDELNING III ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Avsnitt 1 Licensers och dellicensers giltighet

Artikel 8

1. Import- eller exportlicensen ger rättighet och skyldighet att under licensens giltighetstid importera eller exportera den angivna kvantiteten av den berörda produkten, om inte force majeure föreligger. Licensen förses med eller får, efter omständigheterna, förutfastställelse av avgiften eller bidraget, det monetära utjämningsbeloppet och anslutningsutjämningsbeloppet enligt de villkor som fastställts för varje berörd sektor.

Skyldigheterna som anges här skall vara huvudkrav enligt betydelsen i artikel 20 i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85(22).

2. Den förutfastställelselicens som avses i artikel 6 i förordning (EEG) nr 3035/80 skall medföra skyldighet att under dess giltighetstid, med undantag för force majeure, exportera den i licensen angivna kvantitet av basprodukter som räknas upp i bilaga A till samma förordning, i form av en eller flera av de varor som räknas upp i bilaga B eller C till förordningen och som likaledes anges i licensen.

Skyldigheterna som anges här skall vara huvudkrav enligt betydelsen i artikel 20 i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85.

3. I de fall som avses i artikel 44 i denna förordning och i de fall där ett sådant krav ställs i särskilda gemenskapsregler för den berörda sektorn, skall utfärdandet av en licens medföra skyldighet att importera från eller exportera till det land eller den grupp av länder som anges i licensen.

4. Om den importerade eller exporterade kvantiteten är högst 5 % större än den kvantitet som anges i licensen, skall den anses ha importerats eller exporterats i enlighet med licensen.

5. Om den importerade eller exporterade kvantiteten är högst 5 % mindre än den kvantitet som anges i licensen, skall skyldigheten att importera eller exportera anses fullgjord.

6. Då punkt 4 och 5 tillämpas på licenser som är utfärdade per styck, skall resultatet av beräkningen av 5 % avrundas till närmast följande heltal.

7. Om en licens med förutfastställelse av avgift eller bidrag, med stöd av artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71, används den första arbetsdagen som följer på den sista dagen i dess normala giltighetstid, skall licensen anses ha använts den sista dagen i dess normala giltighetstid, när det gäller förutfastställda belopp.

Artikel 9

1. Skyldigheter som följer av licenser kan inte överlåtas. Rättigheter som följer med licenser kan överlåtas av licensinnehavaren under giltighetstiden. En sådan överlåtelse kan bara göras till förmån för en enda mottagare för varje licens eller dellicens. Den skall gälla kvantiteter som ännu inte avskrivits från licensen eller dellicensen.

2. Om en licensinnehavare begär överlåtelse skall den utfärdande myndigheten eller den eller de myndigheter som varje medlemsstat utser, uppge följande på licensen eller dellicensen:

- Mottagarens namn och adress.

- Datum för noteringen, bestyrkt genom myndighetens stämpel.

3. Överlåtelsen gäller från den dag då noteringen görs.

4. Mottagaren får varken överlåta sina rättigheter eller låta dem gå tillbaka till licensinnehavaren.

Artikel 10

Dellicenser skall, inom de kvantitetsgränser som de är utfärdade för, ha samma rättsverkan som de licenser på grundval av vilka de är utställda.

Artikel 11

Licenser och dellicenser som utfärdats, liksom noteringar och påskrifter i dem som gjorts av myndigheterna i en medlemsstat skall ha samma rättsverkan i varje annan medlemsstat som motsvarande handlingar, utfärdade av myndigheterna där.

Artikel 12

1. När licens med förutfastställelse av exportbidrag eller importavgift används för att importera eller exportera en blandning, skall det förutfastställda beloppet inte gälla blandningen, om klassificeringen av tulltaxan av den del som beräkningen av bidraget eller avgiften baseras på inte motsvarar blandningens klassificering.

2. När licens med förutfastställelse av exportbidrag används för att exportera varor i satser, skall det förutfastställda beloppet endast gälla den del som klassificeras på samma sätt som varusatsen.

Avsnitt 2 Ansökan om och utfärdande av licens

Artikel 13

1. För att en ansökan om licens skall godtas, skall den skickas till eller lämnas in hos den berörda myndigheten på tryckt blankett eller i annan form i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 16.

Den behöriga myndigheten får dock godta en ansökan via skriftlig telekommunikation, förutsatt att den innehåller alla upplysningar som skulle ha funnits med på blanketten om den hade använts. Medlemsstaten får begära att denna sedan skall följas av en ansökan på en tryckt blankett eller i annan form som överensstämmer med artikel 16 och som skickas till eller lämnas in till den behöriga myndigheten, varvid datumet för den skriftliga telekommunikationen gäller som ansökans ankomstdag. Detta krav skall inte påverka giltigheten av ansökan som lämnats in via skriftlig telekommunikation.

2. Återkallande av en ansökan kan bara göras per brev eller via skriftlig telekommunikation och skall vara den behöriga myndigheten till handa senast klockan 13.00 på ansökningens inlämningsdag, förutom i händelse avforce majeure.

Artikel 14

1. Ansökningar som innehåller förutsättningar som inte täcks av gemenskapsregler skall avvisas.

2. Ansökningar om licenser skall avvisas om inte en tillräckligt stor säkerhet har ställts hos den behöriga myndigheten senast kl. 13.00 den dag då ansökan lämnas in.

3. Om det totala säkerhetsbeloppet för en licens skulle vara 5 ecu eller mindre, eller om licensen har utfärdats i ett interventionsorgans namn, skall ingen säkerhet krävas.

Medlemsstater får utfärda licenser utan säkerhet om storleken på den aktuella säkerheten är 25 ecu eller mindre, förutsatt att ansökan lämnas in till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den sökande är bosatt. Sådana licenser skall sändas tillbaka till den utfärdande myndigheten så snart som möjligt och senast då giltighetstiden går ut.

4. Säkerhet skall inte krävas när det gäller exportlicenser utan förutfastställelse, som utfärdas för export av livsmedel till tredje land i samband med hjälpaktioner, som inte är gemenskapsaktioner, och som utförs av humanitära organisationer, godkända i enlighet med förfarandet i artikel 26 i förordning (EEG) nr 2727/75 eller, i förekommande fall, i motsvarande artiklar i andra förordningar som upprättar en gemensam organisation av en marknad. Dessa licenser måste återsändas till den myndighet som utfärdat dem så snart som möjligt och senast då giltighetstiden går ut.

Artikel 15

1. Med inlämningsdag för ansökan om licens avses den dag då den behöriga myndigheten tar emot ansökan, förutsatt att den tas emot senast kl. 13.00, oavsett om ansökan lämnas direkt eller skickas till den behöriga myndigheten per brev eller via skriftlig telekommunikation.

2. En ansökan om licens som tas emot antingen på en dag som inte är arbetsdag för den behöriga myndigheten, eller på en arbetsdag men efter klockan 13.00, skall anses ha inkommit på den första arbetsdag för myndigheten som närmast följer på den dag då den faktiskt togs emot.

3. Tidsangivelserna i denna förordning avser lokal belgisk tid.

Artikel 16

1. Bortsett från vad som fastställs i artikel 13.1 andra stycket, skall ansökningar om licenser eller dellicenser upprättas på blanketter som överensstämmer med förebilderna i bilaga 1. Dessa blanketter skall fyllas i enligt de anvisningar som ges i dem och i enlighet med de särskilda gemenskapsbestämmelser som gäller den berörda produktsektorn.

2. Blanketter för licenser skall framställas i set bestående av exemplar 1, exemplar 2, ansökan samt eventuella extra exemplar av licensen.

Medlemsstaten får dock föreskriva att de sökande endast skall fylla i ansökningsblanketten i stället för hela setet.

Om en gemenskapsåtgärd resulterar i att den kvantitet för vilken licensen utfärdas kan bli mindre än den som ansökan ursprungligen gällde, skall den kvantitet ansökan gäller och motsvarande säkerhets storlek bara föras in på ansökningsblanketten.

Blanketter för dellicenser skall framställas i set bestående av exemplar 1 och exemplar 2.

3. Blanketter, inklusive fortsättningsblad, skall tryckas på vitt, träfritt, bestruket papper med en vikt på mellan 55 och 65 gram per kvadratmeter. Storleken skall vara 210 × 297 mm, radavståndet 4,24 mm (en sjättedels engelsk tum) och blanketternas uppställning skall följas exakt. Båda sidorna av exemplar 1 och den sida på fortsättningsbladen på vilken avskrivningarna skall föras in, skall dessutom vara tryckt på guillocherad botten för att göra förfalskningar med mekaniska eller kemiska medel synliga. Guillochtrycket skall vara grönt för importblanketter och sepiabrunt för exportblanketter.

4. Det åligger medlemsstaterna att låta trycka blanketter. Dessa kan också tryckas av tryckerier som har avtal med de medlemsstater där de är belägna. I det senare fallet måste hänvisning till avtalet med medlemsstaten framgå på varje blankett. Varje blankett skall vara försedd med tryckeriets namn och adress eller ett märke som gör det möjligt att identifiera det, samt, med undantag av ansökningsblanketter och fortsättningsblad, ett individuellt serienummer. Numret skall föregås av någon av följande bokstavskombinationer, beroende på vilken medlemsstat som utfärdar dokumentet: BE för Belgien, DK för Danmark, DE för Tyskland, EL för Grekland, ES för Spanien, FR för Frankrike, IE för Irland, IT för Italien, LU för Luxemburg, NL för Nederländerna, PT för Portugal och UK för Förenade Kungariket.

När licenserna och dellicenserna ges ut kan de förses med utfärdandenummer av den utfärdande myndigheten.

5. Ansökningar, licenser och dellicenser skall fyllas i med maskinskrift. De skall tryckas och fyllas i på något av gemenskapens officiella språk som bestäms av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som utfärdar dem. Medlemsstaten får dock tillåta att ansökningar fylls i för hand med bläck och med tryckbokstäver.

6. De myndigheter som utfärdar licenser och som gör avskrivningar skall vid stämpling använda en metallstämpel, helst av stål. Den utfärdande myndighetens stämpel får dock ersättas av en reliefstämpel kombinerad med perforerade bokstäver och siffror.

7. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna får vid behov kräva att licenser och dellicenser översätts till det officiella språket eller något av de officiella språken i landet.

Artikel 17

1. Om en ansökan om förutfastställelse av importavgiften har lämnats och om tröskelpriset för en eller flera månader av licensens giltighetstid inte är känt när licensen utfärdas, skall det preliminära avgiftsbeloppet för de aktuella månaderna framgå i fält 23 i licensen. Vid beräkning av detta belopp skall hänsyn tas till kända förhållanden och till tröskelpriset som tillämpas för det pågående regleringsårets senaste månad. I fält 24 i licensen skall det anges att beloppet kan bli föremål för justering.

2. Om en licens eller en dellicens används för import till Tyskland eller Italien, kan de ansvariga organen i dessa medlemsstater kräva att sådana dokument skall innehålla det justerade avgiftsbeloppet eller avgiftsbeloppen. I så fall skall detta eller dessa, på begäran av innehavaren eller den som licensen överlåtits till, föras in av den utfärdande myndigheten i fält 23, så snart tröskelpriset är känt. Myndigheten skall datera och stämpla dokumentet.

Artikel 18

1. Om de belopp som skall föras in i licenser vid omvandlingen från ecu till nationell valuta får tre eller flera decimaler, skall bara de två första anges. När den tredje decimalen är fem eller mer skall den andra avrundas uppåt till nästa heltal, och när den tredje decimalen är mindre än fem skall den andra decimalen förbli oförändrad.

2. Om belopp som uttrycks i ecu omvandlas till pund sterling eller irländska pund, skall dock det som sägs i punkt 1 om de två första decimalerna gälla de fyra första decimalerna. När den femte decimalen är fem eller mer skall alltså den fjärde decimalen avrundas uppåt till nästa heltal, och när den femte decimalen är mindre än fem skall den fjärde decimalen förbli oförändrad.

Artikel 19

1. Licenserna skall utfärdas i minst två exemplar. Det första exemplaret, kallat "innehavarens exemplar" och märkt "nr 1", skall genast sändas till den sökande, och det andra, kallat "utfärdande myndighets exemplar" och märkt "nr 2", skall behållas av myndigheten.

2. När licens utfärdas för en kvantitet som är mindre än den som ansökan gällde, skall den utfärdande myndigheten ange

- den kvantitet som licensen är utställd för i fält 17 och 18 i licensen,

- den motsvarande säkerhetens storlek i fält 11 i licensen.

Säkerhet som har ställts avseende den kvantitet för vilken licens inte har utfärdats, skall omedelbart frisläppas.

Artikel 20

1. På begäran av licensinnehavaren eller den som licensen överlåtits till, och när exemplar nr 1 av dokumentet har lämnatsin, kan en eller flera dellicenser utfärdas av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Dellicens utfärdas i minst två exemplar, varav det första exemplaret, kallat "innehavarens exemplar" och märkt "nr 1", genast sänds till den sökande, och det andra, kallat "utfärdande myndighets exemplar" och märkt "nr 2", behålls av myndigheten.

Den myndighet som utfärdar dellicenser skall på exemplar nr 1 av licensen skriva av den kvantitet för vilken dellicensen är utfärdad, ökad med lämplig tolerans. Ordet "dellicenser" skall föras in vid den avskrivna kvantiteten i exemplar nr 1 av licensen.

2. En dellicens kan inte ligga till grund för ytterligare en dellicens.

3. Innehavaren skall återlämna exemplar nr 1 av en dellicens som har använts eller som har upphört att gälla till den behöriga myndighet som utfärdade det, tillsammans med exemplar nr 1 av den ursprungliga licensen, så att myndigheten kan justera de avskrivningar som gjorts i licensen utifrån dem som gjorts i exemplar nr 1 av dellicensen.

Artikel 21

1. För att kunna bestämma licensers giltighetstid, skall de anses ha utfärdats den dag då ansökan om dem kom in, vilket innebär att den dagen tas med vid beräkningen av giltighetstiden.

2. Det kan dock särskilt anges att en licens skall börja gälla den dag då den faktiskt utfärdas, vilket innebär att den dagen skall tas med vid beräkningen av dess giltighetstid.

Avsnitt 3 Användning av licenser

Artikel 22

1. Exemplar nr 1 av licensen skall uppvisas enligt följande:

a) När det gäller en importlicens eller en licens med förutfastställelse av avgiften, vid den tullmyndighet där importdeklarationen tas emot.

b) När det gäller en exportlicens eller en licens med förutfastställelse av bidrag, vid den tullmyndighet som tar emot deklarationer för

- export till länder utanför gemenskapen,

- någon av de leveranser som anges i artiklarna 34 och 42 i förordning (EEG) nr 3665/87,

- produkter som omfattas av bestämmelserna i artikel 38 i förordning (EEG) nr 3665/87,

- produkter som omfattas av någon av bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 i förordning (EEG) nr 565/80.

2. Exemplar nr 1 av licensen skall uppvisas eller stå till tullens förfogande när den deklaration som avses i punkt 1 tas emot.

3. Efter avskrivning och påskrift av respektive tullmyndighet enligt punkt 1 skall exemplar nr 1 av licensen lämnas tillbaka till den berörda parten. Medlemsstaterna får dock begära eller tillåta att den berörda parten gör avskrivning i licensen, varvid avskrivningen alltid skall kontrolleras och undertecknas av den berörda tullmyndigheten.

Artikel 23

1. När exportlicens inte krävs för de exporterade produkterna, men exportbidraget har förutfastställts, får en medlemsstat utan hinder av artikel 22 tillåta att licensen med förutfastställelse endast lämnas till den myndighet som är ansvarig för utbetalning av bidraget i den medlemsstaten.

2. Den berörda medlemsstaten skall avgöra i vilka fall punkt 1 skall gälla och vilka villkor den berörda parten skall uppfylla för att få använda förfarandet i punkt 1. Dessutom måste de bestämmelser som antagits av medlemsstaten vara sådana att de säkerställer lika behandling av alla licenser med förutfastställelse utfärdade inom gemenskapen.

3. Medlemsstaten skall avgöra vilken myndighet som skall sköta avskrivning och stämpling av licensen med förutfastställelse. Avskrivningsdatum skall vara det datum då den deklaration som avses i artikel 22.1 b tas emot.

4. När deklarationen tas emot, måste den berörda parten i det dokument som berättigar till exportbidrag uppge att bestämmelserna i denna artikel tillämpas och påteckna referensnumret på den licens med förutfastställelse som skall användas för att beräkna exportbidraget.

Artikel 24

1. Anteckningar som gjorts i licenser får inte ändras efter det att de har utfärdats.

2. Om det uppstår tvivel om riktigheten i det som förts in i en licens eller dellicens, skall dessa återlämnas till den utfärdande myndigheten på begäran av den berörda parten eller de behöriga myndigheterna i berörda medlemsstater.

Om den utfärdande myndigheten anser att en rättelse behöver göras, skall den återkalla dellicensen eller licensen samt alla tidigare utfärdade dellicenser, och skall snarast utfärda antingen en rättad licens jämte motsvarande rättade dellicens. På varje exemplar av dessa nya dokument, som skall förses med texten "licens, rättad den......" eller "dellicens, rättad den......", skall eventuella tidigare avskrivningar föras in.

Om den utfärdande myndigheten inte anser det nödvändigt att rätta licensen eller dellicensen skall den förse handlingen med påskriften "kontrollerad den...... enligt artikel 24 i förordning (EEG) nr 3719/88" och stämpla den.

Artikel 25

1. Innehavaren måste på den utfärdande myndighetens begäran återlämna licensen eller dellicensen till myndigheten.

2. Om ett omtvistat dokument återlämnas eller hålls inne i enlighet med bestämmelserna i denna artikel eller i artikel 24, skall den behöriga nationella myndigheten på begäran ge den berörda parten ett kvitto.

Artikel 26

Om det utrymme på licenserna eller dellicenserna som har reserverats för avskrivningar är otillräckligt, får den myndighet som gör avskrivningarna lägga till ett eller flera fortsättningsblad med samma fält för avskrivningar som på baksidan av exemplar 1 av dessa licenser eller dellicenser. Den myndighet som gör avskrivningarna skall anbringa sin stämpel med ena halvan på licensen eller dellicensen och den andra på fortsättningsbladet, och för varje ytterligare fortsättningsblad som utfärdas skall en ny stämpel anbringas på samma sätt på detta blad och det föregående.

Artikel 27

1. Om det uppstår tvivel om en licens eller en dellicens äkthet, eller däri införda avskrivningar eller påskrifter, skall den behöriga nationella myndigheten återlämna det bestridda dokumentet, eller en fotostatkopia av det, till berörd myndighet för kontroll.

Dokument kan också lämnas tillbaka för slumpvis kontroll, varvid endast en fotostatkopia skall återlämnas.

2. Om ett dokument som bestrids återlämnas i enlighet med punkt 1, skall den behöriga nationella myndigheten på begäran ge ett kvitto till den berörda parten.

Artikel 28

1. I den omfattning det är nödvändigt för en riktig tillämpning av denna förordning, skall medlemsstaternas behöriga myndigheter utbyta information om licenser och dellicenser, samt om oegentligheter och överträdelser i samband med dem.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen så snart de fått kännedom om oegentligheter och överträdelser i samband med denna förordning.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen meddela namn och adress på de myndigheter som utfärdar licenser och dellicenser, kräver in avgifter och betalar ut exportbidrag. Kommissionen skall publicera dessa uppgifter i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

4. Medlemsstaterna skall också till kommissionen skicka avtryck av de behöriga myndigheternas stämplar eller, om sådana används, relieftryck. Kommissionen skall omedelbart informera de andra medlemsstaterna.

Avsnitt 4 Frisläppande av säkerhet

Artikel 29

Vad avser licensers giltighetstid gäller följande:

a) Skyldigheten att importera skall anses fullgjord och rättigheten att importera enligt licensen skall anses förverkad den dag då en sådan deklaration som avses i artikel 22.1 a tas emot, dock alltid under förutsättning att den aktuella produkten faktiskt övergår till fri omsättning.

b) Skyldigheten att exportera skall anses fullgjord och rättigheten att exportera enligt licensen skall anses förverkad den dag då en sådan deklaration som avses i artikel 22.1 b tas emot.

Artikel 30

1. Att ett huvudkrav har uppfyllts skall visas genom att,

a) vid import lämna bevis för att en sådan deklaration som avses i artikel 22.1 a mottagits avseende den aktuella produkten,

b) vid export lämna bevis för att en sådan deklaration som avses i artikel 22.1 b mottagits avseende den aktuella produkten, och dessutom,

i) skall det, när det gäller antingen export från gemenskapens tullområde eller leveranser som likställs med export enligt artikel 34 i förordning (EEG) nr 3665/87, krävas att det styrks att produkten antingen har nått sin bestämmelseort, vilket gäller leveranser som likställs med export, eller, i andra fall, har lämnat gemenskapens tullområde inom 60 dagar från den dag då exportdeklarationen togs emot, om inte hinder har uppkommit genom force majeure; vid tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning skall leveranser av produkter som endast är avsedda för konsumtion ombord på borr- eller utvinningsplattformar, inklusive arbetsställen som betjänar sådana anläggningar, anses ha lämnat gemenskapens tullområde, om anläggningarna är belägna inom den europeiska kontinentalsockelns område eller inom den del av kontinentalsockelns område som ligger i den icke-europeiska delen av gemenskapen, men utanför en tre sjömil bred zon, mätt från den baslinje som används för att bestämma gränsen för en medlemsstats territorialvatten,

ii) skall det i de fall produkterna omfattas av förfarandet för lagring av livsmedel i artikel 38 i förordning (EEG) nr 3665/87, krävas att det styrks att produkten har placerats i ett proviantlager inom 30 dagar från det att anmälan om att den skall omfattas av det förfarandet har tagits emot, om inte hinder har uppstått genom force majeure.

Trots vad som sägs under i skall, under första etappen, produkter som omfattas av artikel 259 i anslutningsakten för Spanien och Portugal, och som exporteras till Portugal från och med den 1 mars 1986, anses ha lämnat gemenskapens tullområde, förutsatt att relevanta dokument i vilka det framgår att produkterna har frisläppts för konsumtion i Portugal kan uppvisas inom 12 månader från den dag då exportdeklarationen togs emot.

Att produkten har släppts för konsumtion skall styrkas i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EEG) nr 3665/87.

2. Om produkten omfattas av något av förfarandena i artiklarna 4 och 5 i förordning (EEG) nr 565/80, skall huvudkravet anses uppfyllt genom att det styrks att den betalningsdeklaration som krävs för att tillämpa förfarandet i fråga om dessa produkter har tagits emot. Den säkerhet som frisläpps i och med detta skall dock förnyas i enlighet med kraven i artikel 43 i den här förordningen.

Artikel 31

1. Kraven i artikel 30 skall styrkas på följande sätt:

a) I de fall som åsyftas i artikel 30.1 a genom att visa upp exemplar 1 av licensen, och i tillämpliga fall exemplar 1 av dellicensen, med påskrift enligt artikel 22.

b) I de fall som åsyftas i artikel 30.1 b och 30.2, och om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 2, genom att visa upp exemplar 1 av licensen, och i tillämpliga fall, exemplar 1 av dellicensen, med påskrift enligt artikel 22 eller artikel 23.

2. Dessutom krävs kompletterande bevis när det gäller export från gemenskapen eller leveranser till någon av de bestämmelseorter som närmare anges i artikel 34 i förordning (EEG) nr 3665/87 eller när produkterna omfattas av förfarandet enligt artikel 38 i samma förordning.

För dessa kompletteringar gäller följande:

a) De bestäms av den berörda medlemsstaten när följande äger rum i denna stat:

i) Licensen utfärdas.

ii) Den deklaration som åsyftas i artikel 22.1 b tas emot.

iii) Produkten

- lämnar gemenskapens tullområde; vid tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning skall leveranser av varor som endast är avsedda för konsumtion ombord på borr- eller utvinningsplattformar, inklusive arbetsställen som betjänar sådana anläggningar, anses ha lämnat gemenskapens tullområde, om anläggningarna är belägna inom den europeiska kontinentalsockelns område eller inom den del av kontinentalsockelns område som ligger i den icke-europeiska delen av gemenskapen, men utanför en tre sjömil bred zon, mätt från den baslinje som används för att bestämma gränsen för en medlemsstats territorialvatten,

- levereras till en destination som omnämns i artikel 34 i förordning (EEG) nr 3665/87, eller

- placeras i ett proviantlager enligt artikel 38 i förordning (EEG) nr 3665/87.

b) De skall i alla andra fall visas upp genom

- uppvisande av det eller de kontrollexemplar T5 som avses i artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2823/87(23), eller en bestyrkt kopia eller fotostatkopia av kontrollexemplaret eller kontrollexemplaren T5, eller

- ett intyg från den myndighet som är ansvarig för utbetalning av exportbidraget om att villkoren i artikel 30.1 b har uppfyllts, eller

- motsvarande bevis enligt punkt 4.

Om det enda syftet med kontrollexemplaret T5 är att frisläppa säkerheten, skall fält 106 i T5 innehålla en av följande texter:

- se utilizará para liberar la garantía

- til brug ved frigivelse af sikkerhed

- zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

- Ðñïò ÷ñçóéìïðïßçóç ãéá ôçí áðïäÝóìåõóç ôçò áóöÜëåéáò

- to be used to release the security

- à utiliser pour la libération de la garantie

- da utilizzare per lo svincolo della cauzione

- te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

- a utilizar para liberar la garantia

Om det dokument som används är en dellicens, eller en ersättning för en licens eller en dellicens, skall dock ovannämnda text kompletteras med originallicensens nummer samt den utfärdande myndighetens namn och adress.

De dokument som avses i punkt 2 b första och andra strecksatsen, skall skickas tjänstevägen till den utfärdande myndigheten.

3. Om en produkt, efter mottagandet av exportdeklarationen enligt artikel 22.1 b första strecksatsen, omfattas av något av de förfaranden som fastställs i avdelning IV, kapitel 1 i förordning (EEG) nr 1062/87 för att fraktas till en bestämmelsestation eller levereras till en mottagare utanför gemenskapens tullområde, skall kontrollexemplar T5 som krävs enligt punkt 2 b skickas tjänstevägen till den utfärdande myndigheten. En av följande ordalydelser skall föras in i fält J i kontrollexemplar T5 under rubriken "Anmärkningar":

- Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de transito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

- Udgang fra Fælleskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

- Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

- 'Åõïäïò áðü ôï ôåëùíåéáêü Ýäáöïò ôçò êïéíüôçôáò õðü ôï áðëïðïéçìÝíï êáèåóôþò ôçò êïéíïôéêÞò äéáìåôáêüìéóçò ìå óéäçñüäñïìï Þ ìåãÜëá åìðïñåõìáôïêéâþôéá

- Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

- Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

- Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

- Vertrek uti het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

- Saída do território aduaneiro da Comunidado ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contenores.

I det fall som avses i ovanstående stycke kan avgångstullmyndigheten endast godkänna en ändring i fraktkontraktet som medför att frakten avslutas inom gemenskapen om det kan fastställas

- att en ny säkerhet har ställts om den som tidigare ställts för detta fraktföretag har frisläppts, eller

- att de berörda myndigheterna har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att säkerheten inte frisläpps.

Om säkerheten har frisläppts och det senare visar sig att produkten inte har exporterats skall medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder.

4. Om kontrollexemplar T5 som avses i punkt 2 b inte kan visas upp inom tre månader från utfärdandet på grund av omständigheter som den berörda parten inte rår över, får den senare lämna en ansökan till den behöriga myndigheten om att få andra dokument godkända som likvärdiga, och samtidigt ange orsakerna till ansökan och lämna in bestyrkande handlingar.

De bestyrkande handlingar som skall bifogas ansökan anges i artikel 47.3 andra stycket i förordning (EEG) nr 3665/87.

Artikel 32

Vid tillämpning av artikel 35 i förordning (EEG) nr 3665/87 skall månadens sista dag anses vara mottagningsdag för den deklaration som avses i artikel 22.1 b andra strecksatsen.

Artikel 33

1. På begäran av licensinnehavaren får medlemsstaten frisläppa säkerheten i delbelopp i proportion till de kvantiteter produkter för vilka det bevis som avses i artikel 30 uppvisas, under förutsättning att det har styrkts att minst 5 % av den kvantitet som anges i licensen har importerats eller exporterats.

2. När skyldigheten att importera eller exportera inte har fullgjorts skall, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 36, 37 eller 44, säkerheten förverkas med ett belopp som är lika med skillnaden mellan

a) 95 % av den kvantitet som anges i licensen, och

b) den kvantitet som faktiskt har importerats eller exporterats.

Om licensen är utfärdad med angivande av antal skall resultatet av beräkningen av 95 % i tillämpliga fall rundas av till närmaste lägre heltal.

Om den importerade eller exporterade kvantiteten uppgår till mindre än 5 % av den kvantitet som anges i licensen skall dock hela säkerheten förverkas.

Dessutom gäller att om den säkerhet som skulle förverkas är på 5 ecu eller mindre för en viss licens, skall den berörda medlemsstaten frisläppa hela säkerheten.

3. a) Det bevis som avses i artikel 30 måste visas upp inom sex månader från det att licensen har upphört att gälla, om inte hinder uppkommer på grund av force majeure.

b) Om detta bevis företes mellan 6 och 24 månader från den dag då licensen upphörde att gälla, skall dock en del av det förverkade beloppet hållas kvar och resten betalas tillbaka.

Det belopp som skall hållas kvar avseende de kvantiteter för vilka bevis inte har uppvisats inom den i a fastställda tidsfristen, skall utgöra 15 % av det belopp som skulle ha varit definitivt förverkat om produkterna inte hade importerats eller exporterats. Om det för en viss produkt fanns licenser med olika satser för beräkning av säkerheten skall den lägsta satsen för importen eller exporten användas för att beräkna det belopp som skall förverkas.

Om det totala belopp som skulle förverkas är 5 ecu eller mindre, skall hela beloppet betalas tillbaka.

4. Om det föreskrivs att en skyldighet skall fullgöras genom styrkande av att produkten har nått en angiven bestämmelseort, skall detta ske i enlighet med artikel 18 i förordning (EEG) nr 3665/87.

Detta bestyrkande skall också ske inom sex månader från det att licensen har upphört att gälla. Om de dokument som krävs enligt artikel 18 i förordning (EEG) nr 3665/87 inte kan lämnas in inom den föreskrivna tiden, trots att exportören ägnat vederbörlig möda åt att få fram dem i tid, kan denne beviljas uppskov för inlämnandet av dessa dokument.

5. När detta stycke skall tillämpas på importlicenser i enlighet med gemenskapsbestämmelser måste, som undantag från punkt 3, det bevis som avses i artikel 30 lämnas in inom 60 dagar från den dag då licensen upphör att gälla, om inte hinder uppkommer på grund av force majeure.

Avsnitt 5 Förlust av licens

Artikel 34

1. Om en licens eller dellicens med förutfastställelse av exportbidraget till ett belopp större än noll förkommer, skall den myndighet som utfärdat licensen utfärda en ersättningslicens på begäran av innehavaren eller den som licensen överlåtits till, om inte annat följer av andra stycket.

De behöriga myndigheterna får vägra att utfärda en ersättningslicens om

- den sökandes förhållanden är sådana att denne inte kan garantera att denna artikels syften uppfylls. Denna befogenhet skall i varje medlemsstat utövas i enlighet med där gällande principer mot diskriminering av de sökande och för näringsfriheten,

- den sökande inte har kunnat visa att han har vidtagit lämpliga försiktighetsåtgärder för att förhindra förlusten av licensen eller dellicensen.

2. Ett exportbidrag som bestäms i samband med anbudsförfarande skall betraktas som ett förutfastställt exportbidrag.

3. Den behöriga myndigheten skall vägra att utfärda en ersättningslicens om utfärdandet av licenser för den aktuella produkten är upphävt tillvidare eller om det görs inom ramen för ett kvotsystem.

4. En ersättningslicens skall innehålla de uppgifter och noteringar som fanns på den licens den ersätter. Den skall utfärdas för en kvantitet varor som utökad med den tillåtna avvikelsen, är lika stor som den tillgängliga kvantiteten i den förlorade licensen. Den sökande skall skriftligt ange denna kvantitet. Om uppgifter som finns hos den utfärdande myndigheten visar att den kvantitet som uppgivits av den sökande är för stor, skall den minskas därefter utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 andra stycket.

En av följande påskrifter, understruken med rött, skall föras in i fält 22 i ersättningslicensen:

- Certificado (o extracto) de sustiticion de un certificado (o extracto) perdido número del certificado inicial...

- Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens). Oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr...

- Ersatzlizenz (oder Ersatzteillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz)/Nummer der ursprünglichen Lizenz...

- Ðéóôïðïéçôéêü (Þ áðüóðáóìá) áíôéêáôáóôÜóåùò ôïõ áðïëåóèÝíôïò ðéóôïðïéçôéêïý (Þ áðïóðáóìáôïò ðéóôïðïéçôéêïý) áñéè...

- Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract). Number of original licence (certificate)...

- Certificat (ou extrait) de remplacement d'un certificat (ou extrait) perdu numéro du certificat initial...

- Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito - numero del titolo originale...

- Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) nummer van het oorspronkelijke certificaat...

- Certificado (ou extracto) de substituicão de um certificado (ou extracto) perdido número do certificado inicial...

Om ersättningslicensen kommer bort skall det inte utfärdas någon ny ersättningslicens.

5. En ersättningslicens utfärdas under förutsättning att säkerhet ställs. Säkerhetens storlek skall räknas ut genom att multiplicera

- det förutfastställda exportbidraget eller i tillämpliga fall den högsta bidragssatsen för de avsedda bestämmelseorterna, plus 20 %, med

- den kvantitet som ersättningslicensen är utfärdad för, förhöjd med den tillåtna avvikelsen.

Det belopp med vilket säkerheten höjs får inte vara lägre än 3 ecu per 100 kg nettovikt. Säkerheten skall ställas hos den myndighet som utfärdade originallicensen.

6. Om den kvantitet varor som exporteras med en licens eller en dellicens samt ersättningslicens, är större än den som skulle ha kunnat exporteras med originallicensen skall den i punkt 5 nämnda säkerheten för den överskjutande kvantiteten förverkas som återbetalning av exportbidraget.

7. I de fall när punkt 6 tillämpas och en exportavgift tillämpas den dag då den deklaration som avses i artikel 22.1 b tas emot för den överskjutande kvantiteten, måste den exportavgift som gäller denna dag indrivas.

Den överskjutande kvantiteten

- skall fastställas i enlighet med punkt 6,

- skall vara den för vilken deklaration senast har mottagits med stöd av den ursprungliga licensen eller dellicensen, eller av en ersättningslicens. I de fall den kvantitet som senast exporterats är mindre än den överskjutande kvantiteten, skall omedelbart föregående exportsändning eller -sändningar tas med i beräkningen till dess den överskjutande kvantiteten är täckt.

Artikel 3.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 645/75(24)skall inte tillämpas på de fall som beskrivs i denna punkt.

8. I den mån den säkerhet som avses i punkt 5 inte har förverkats i kraft av punkt 6, skall den frisläppas 15 månader efter det att licensen har upphört att gälla.

9. Om en licens eller dellicens som har kommit bort upphittas, får den inte användas och måste lämnas tillbaka till den myndighet som utfärdade ersättningslicensen. Om då den tillgängliga kvantiteten som anges i originallicensen är lika stor som eller större än den kvantitet som ersättningslicensen utfärdats för, skall den säkerhet som avses i punkt 5 frisläppas omedelbart.

Om den tillgängliga kvantiteten är större, skall dock den berörda parten kunna begära att en dellicens utfärdas för en kvantitet som utökad med den tillåtna avvikelsen, är lika stor som den som fortfarande kan utnyttjas.

10. Om innehavaren eller den som licensen överlåtits till av en import- eller exportlicens med eller utan förutfastställelse, kan bevisa på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt både att licensen eller dellicensen inte alls eller bara delvis har utnyttjats och inte längre kan användas, särskilt som en följd av att licensen helt eller delvis förstörts, skall en ersättningslicens utfärdas av den myndighet som utfärdat originallicensen för en kvantitet varor som utökad med den tillåtna avvikelsen är lika stor som den återstående tillgängliga kvantiteten. I dessa fall skall bestämmelserna i föregående punkter inte tillämpas, med undantag av första meningen i punkt 4.

11. Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall lämna varandra de upplysningar som är nödvändiga för tillämpningen av denna artikel.

Om myndigheterna ger dessa upplysningar via ett sådant kontrollexemplar T5 som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2823/87 och som har utfärdats i syfte att styrka utförsel ur gemenskapens tullområde, skall originallicensens nummer föras in i fält 105 i kontrollexemplaret T 5. Om en dellicens eller en ersättningslicens används skall originallicensens nummer föras in i fält 106 i kontrollexemplaret T 5.

12. Medlemsstaterna skall kvartalsvis informera kommissionen om

a) antalet ersättningslicenser som har utfärdats under föregående kvartal

- enligt punkt 1,

- enligt punkt 10, och

b) de aktuella varornas slag och kvantitet, och i tillämpliga fall, bidrags- eller avgiftsbelopp som har förutfastställts.

Kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna om detta.

Artikel 35

1. Om en licens eller en dellicens förkommer, och den förlorade licensen har använts helt eller delvis, får den utfärdande myndigheten i undantagsfall förse den berörda parten med en dubblett av denna licens, som skall vara utfärdad och påskriven på samma sätt som originallicensen, och tydligt märkt med "dubblett" på varje exemplar.

2. Dubbletter får inte användas vid genomförandet av import- eller exportklarering.

3. Dubbletter skall uppvisas för de tullmyndigheter där den deklaration som avses i artikel 22 togs emot med stöd av den förlorade licensen eller dellicensen, eller för någon annan behörig myndighet som anvisas av den medlemsstat i vilken dessa tullmyndigheter är belägna.

4. Den behöriga myndigheten skall företa avskrivning på dubbletten och stämplar den.

5. Dubbletten, försedd med dessa anteckningar, skall ersätta det förlorade exemplar nr 1 av licensen eller dellicensen som bevis i samband med frisläppandet av säkerheten.

Avsnitt 6 Force majeure

Artikel 36

1. Om import eller export inte kan genomföras under licensens giltighetstid till följd av en händelse som innehavaren anser vara force majeure, skall denne ansöka hos den behöriga myndigheten i medlemsstaten som utfärdade licensen om att antingen få licensens giltighetstid förlängd eller att den skall upphöra att gälla. Inom sex månader från det att licensens giltighetstid har upphört skall han bestyrka de förhållanden som han anser utgöra force majeure.

Om bestyrkande inte har kunnat framläggas inom tidsfristen, trots att licensinnehavaren har ägnat vederbörlig möda åt att anskaffa och lämna in det, får han beviljas ytterligare tid.

2. En begäran om förlängd giltighetstid för en licens måste komma in senast 30 dagar efter det att giltighetstiden har gått ut.

3. Omständigheter som anses utgöra force majeure och som vid import hänför sig till avsändningslandet eller ursprungslandet, och vid export till bestämmelselandet, får godkännas som sådana endast när den utfärdande myndigheten eller något annan officiell myndighet i samma medlemsstat i god tid har fått skriftlig anmälan om vilka länder som berörs.

Anmälan om avsändningsland, ursprungsland eller bestämmelseland skall anses ha lämnats i god tid om den sökande vid tidpunkten för anmälan inte kunde ha förutsett att force majeure skulle inträffa.

4. Den behöriga myndighet som avses i punkt 1 skall avgöra om omständigheterna utgör force majeure.

Artikel 37

1. När åberopade omständigheter utgör force majeure, skall den behöriga myndigheten i medlemsstaten där licensen utfärdades avgöra om skyldigheten att importera eller exportera skall upphävas och säkerheten frisläppas, eller om licensens giltighetstid skall förlängas med så lång tid som omständigheterna kan anses kräva. Denna förlängning skall vara högst sex månader räknat från det att den ursprungliga licensens giltighetstid upphörde. Förlängning får beviljas efter det att giltigheten har upphört.

2. Den behöriga myndigheten kan besluta annorlunda än vad innehavaren till licensen har ansökt om.

Om innehavaren begär upphävande av en licens med förutfastställelse får den behöriga myndigheten, även om ansökan lämnades in mer än 30 dagar efter det att licensen har upphört att gälla, förlänga licensens giltighetstid om det förutfastställda beloppet plus eventuella justeringar är mindre än det som gäller för dagen vad avser belopp som skall betalas ut eller större än det belopp som gäller för dagen, vad avser belopp som skall krävas in.

3. Beslutet att upphäva eller förlänga en licens skall bara gälla den kvantitet varor som inte kunde importeras eller exporteras på grund av force majeure.

4. Om en licens giltighetstid förlängs skall den utfärdande myndigheten stämpla licensen och dess dellicenser samt göra nödvändiga justeringar i den.

5. Trots artikel 9.1 skall de rättigheter som följer med en licens med förutfastställelse vars giltighetstid är förlängd inte gå att överföra. Om omständigheterna i det aktuella fallet motiverar det, skall dock överföring beviljas när begäran därom lämnas in samtidigt med begäran om förlängning.

6. Den medlemsstat som den behöriga myndigheten lyder under skall meddela kommissionen om fallet med force majeure, och kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 38

1. Om en licensinnehavare till följd av force majeure har ansökt om förlängning av giltighetstiden för en licens med förutfastställelse av avgift eller bidrag och den behöriga myndigheten ännu inte har fattat beslut om ansökan får innehavaren ansöka hos myndigheten om en andra licens. Den andra licensen skall utfärdas på de villkor som gäller vid tidpunkten för ansökan bortsett från

- att den skall utfärdas för högst den outnyttjade kvantiteten i den första licensen som ansökan om förlängning gäller,

- att fält 20 skall innehålla någon av följande texter:

- Certificado emitido en las condiciones del articolo 38 del Reglamento (CEE) no 3719/88; certificado inicial n°...

- Licens utstedt på de i artikel 38 i forordning (EØF) nr. 3719/88 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr...

- Unter den Bedingungen von Artikel 38 der Verordnung (EWG) Nr. 3719/88 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr....

- Ðéóôïðïéçôéêü ðïõ åêäßäåôáé õðü ôïõò üñïõò ôïõ áñèñïõ 38 ôïõ êáíïíéóìïý (EOK) áñéè. 3719/88, áñ÷éêü ðéóôïðïéçôéêü áñéè....

- Licence issued in accordance with Article 38 of Regulation (EEC) No 3719/88; original licence No...

- Certificat émis dans les conditions de l'article 38 du règlement (CEE) n° 3719/88; certificat initial n°...

- Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3719/88; titolo originale n....

- Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 38 van Verordening (EEG) nr. 3719/88; oorspronkelijk certificaat nr....

- Certificado emitido nas condiçoes previstas no artigo 38° do Regulamento (CEE) n° 3719/88; certificado inicial n°...

2. Om den behöriga myndigheten har beslutat att förlänga den första licensens giltighetstid

a) skall den kvantitet för vilken den andra licensen användes skrivas av i den första licensen under förutsättning att

- den som har använt den andra licensen är samma person som är berättigad att använda den första, och

- användandet har skett under den förlängda giltighetstiden,

b) skall den säkerhet som ställts för denna kvantitet i samband med den andra licensen frisläppas,

c) skall i tillämpliga fall den myndighet som utfärdade licenserna underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den andra licensen användes, så att det inkrävda eller utbetalda beloppet kan korrigeras.

Om den behöriga myndigheten kommer fram till att det inte var fråga om force majeure, eller beslutar i enlighet med artikel 37 att den första licensen skall upphöra att gälla, skall rättigheter och skyldigheter till följd av den andra licensen kvarstå.

AVDELNING IV SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Artikel 39

1. Produkter som underställs ett system med exportlicenser eller som kan omfattas av ett system med förutfastställelse av exportbidrag eller andra belopp som tillämpas vid export, får endast behandlas som returvaror enligt förordning (EEG) nr 754/76 om följande bestämmelser har följts:

a) Om export har utförts utan exportlicens med eller utan förutfastställelse, och om informationsbladet INF 3 som avses i förordning (EEG) nr 2945/76 används, måste fält A innehålla någon av följande påskrifter:

- Exportacion realizada sin certificado

- Udforsel uden licens/attest

- Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Verkaufsfestsetzungsbescheinigung

- ÅîáãùãÞ ðñáãìáôïðïéïõìÝíç Üíåõ áäåßáæ Þ ðéóôïðïéçôéêïý

- Exported without licence or certificate

- Exportation réalisée sans certificat

- Esportazione realizzata senza titolo

- Uitvoer zonder certificaat

- Exportacâo efectuada sem certificado.

b) Om utförsel har skett med en exportlicens med eller utan förutfastställelse och denna inte har gått ut det datum då den berörda parten anmäler sin avsikt att utnyttja bestämmelserna angående returvaror

- skall den avskrivning på licensen som gäller den aktuella utförseln annulleras,

- skall den säkerhet som är ställd för licensen inte frisläppas för den aktuella utförseln, eller om detta redan har skett, måste en ny säkerhet i proportion till de aktuella kvantiteterna ställas till den myndighet som har utfärdat licensen.

c) Om utförsel har skett med en exportlicens med eller utan förutfastställelse och denna licens har upphört att gälla det datum då den berörda parten anmäler sin avsikt att utnyttja bestämmelserna angående returvaror

- förverkas säkerheten för licensen enligt de regler som gäller för varje enskilt fall, om den inte har frisläppts för den aktuella utförseln,

- skall licensens innehavare, om säkerheten har frisläppts, ställa en ny säkerhet i proportion till de aktuella kvantiteterna till den myndighet som utfärdat licensen, och denna säkerhet förverkas enligt de regler som gäller i varje enskilt fall.

2. Om returvaror återinförs

a) via en tullmyndighet i en annan medlemsstat än utförselmedlemsstaten, skall bevis på att bestämmelserna i punkt 1 b eller c har följts läggas fram med hjälp av informationsbladet INF 3 som nämns i förordning (EEG) nr 2945/76,

b) via en tullmyndighet i samma medlemsstat, skall bevis på att bestämmelserna i punkt 1 a, b eller c läggas fram enligt det förfarande som har fastställts av de berörda myndigheterna i medlemsstaten.

3. Punkt 1 a, b och c skall inte tillämpas i de fall som avses i artikel 2 b i förordning (EEG) nr 2945/76.

4. Punkt 1 b och c skall inte tillämpas om varorna har återinförts på grund av force majeure.

Artikel 40

1. När säkerheten för licensen som används vid export av produkter som har återinförts enligt ordningen för returvaror skulle vara förverkad enligt artikel 39, skall denna frisläppas på berörda parters begäran om återinförsel följs av export av likvärdiga produkter som omfattas av samma undernummer i Kombinerade nomenklaturen.

2. För denna utförsel gäller följande:

a) Exportdeklarationen för den måste ha tagits emot

- senast inom 10 dagar räknat från det datum när deklarationen avseende återinförsel av returvarorna togs emot,

- hos en tullmyndighet, belägen i den återinförande medlemsstaten och anvisad av denna medlemsstat,

- med en ny exportlicens om den ursprungliga exportlicensen har gått ut det datum när exportdeklarationen för de likvärdiga produkterna togs emot.

b) Den måste omfatta produkter

- i samma kvantitet,

- som är adresserade till den mottagare som angavs för den ursprungliga exportförsändelsen, utom i de fall som avses i artikel 2 c och d i förordning (EEG) nr 2945/76.

3. Säkerheten skall frisläppas när myndigheten som utfärdade licensen får bevis på att de villkor som fastställs i denna artikel har uppfyllts. Beviset skall bestå av följande dokument:

a) Exportdeklarationen för de likvärdiga produkterna eller en dubblett eller en fotokopia av den, bestyrkt av den behöriga myndigheten och försedd med en av följande påskrifter:

- Condiciones previstas en el articulo 40 del Reglamento (CEE) n° 3719/88 cumplidas

- Betingelserna i artikel 40 i forordning (EØF) nr. 3719/88 er opfyldt

- Bedingungen von Artikel 40 der Verordnung (EWG) Nr. 3719/88 wurden eingehalten

- ÔçñïõìÝíùí ôùí ðñïûðïèÝóåùí ôïõ Üñèñïõ 40 ôïõ êáíïíéóìïý (EOK) áñéè. 3719/88

- Conditions laid down in Article 40 of Regulation (EEC) No 3719/88 fulfilled

- Conditions prévues à l'article 40 du règlement (CEE) n° 3719/88 respectées

- Condizioni previste dall'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 3719/88 ottemperate

- In artikel 40 van Verordening (EEG) nr. 3719/88 bedoelde voorwaarden nageleefd

- Condições previstas no artigo 40° do Regulamento (CEE) n° 3719/88 cumpridas.

Denna påskrift måste bestyrkas med den berörda tullmyndighetens stämpel direkt på det aktuella dokumentet.

b) Ett dokument som bekräftar att produkterna har lämnat gemenskapens tullområde inom 60 dagar från det att exportdeklarationen togs emot, utom när force majeure föreligger.

Artikel 41

1. Vid tillämpningen av artikel 22 i förordning (EEG) nr 1430/79 skall den myndighet som utfärdade licensen intyga att åtgärder har vidtagits som, om det blir nödvändigt, gör det möjligt att upphäva effekterna av att varorna har övergått till fri omsättning, om inte annat följer av punkt 4 i denna artikel.

Importören skall upplysa den utfärdande myndigheten om

- namn och adress på den beslutsfattande myndighet som intyget skall skickas till och som avses i artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 1574/80,

- de aktuella produkternas kvantitet och slag, importdatum samt nummer på den berörda licensen.

Om licensen inte redan har lämnats till den utfärdande myndigheten måste importören överlämna dokumentet till myndigheten.

Innan det intyg som nämns i första stycket avsänds, måste den utfärdande myndigheten förvissa sig om att

- säkerheten för de berörda kvantiteterna inte har frisläppts och inte kommer att frisläppas,

- säkerheten, om den har frisläppts, har ställts på nytt för de berörda kvantiteterna.

Det skall dock inte krävas att säkerheten ställs på nytt för kvantiteter som överskrider den gräns där skyldigheten att importera betraktas som fullgjord.

Licensen skall återsändas till den berörda parten.

2. Om återbetalning av, eller befrielse från, importavgifter inte beviljas, skall den beslutsfattande myndigheten informera den myndighet som utfärdade licensen. Säkerheten för den aktuella kvantiteten skall frisläppas.

3. Om återbetalning av, eller befrielse från, importavgifterna beviljas skall avskrivningen i licensen för den aktuella kvantiteten annulleras, även om licensen har upphört att gälla. Licensen skall omedelbart återsändas till den utfärdande myndigheten när den upphört att gälla. Säkerheten för den aktuella kvantiteten skall förverkas, om inte annat följer av gällande bestämmelser på området.

4. Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas i följande fall:

a) När produkterna måste återutföras, förstöras eller läggas på tullager eller i frizon på grund av force majeure.

b) När produkterna befinner sig i den situation som avses i artikel 10.1 h andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 1430/79.

c) När den licens där den importerade kvantiteten har skrivits av ännu inte har återsänts till den berörda parten när ansökan om återbetalning av eller befrielse från importavgift lämnas in.

5. Första meningen i punkt 3

- skall inte gälla i det fall som avses i punkt 4 b,

- skall bara gälla på den berörda partens begäran i det fall som avses i punkt 4 a.

Artikel 42

1. Om effekterna av att varorna har övergått till fri omsättning har upphävts och säkerheten som har ställts för licensen har förverkats enligt bestämmelserna i artikel 41, skall säkerheten frisläppas på begäran av den berörda parten om villkoren i punkt 2 är uppfyllda.

2. Den berörda parten måste på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt visa att samma kvantitet likvärdiga produkter som omfattas av samma undernummer i Kombinerade nomenklaturen har importerats inom två månader från det datum då import ursprungligen skedde, från samma exportland och från samma leverantör, som ersättning för produkter på vilka artikel 5 i förordning (EEG) nr 1430/79 har tillämpats.

Artikel 43

1. Skyldigheten att exportera skall inte anses fullgjord för den aktuella kvantiteten om basprodukterna omfattas av bestämmelserna i artikel 4 i förordning (EEG) nr 565/80, eller om produkterna eller varorna omfattas av bestämmelserna i artikel 5 i samma förordning, och en exportlicens med eller utan förutfastställelse har använts, och om den berörda parten helt eller delvis

- återtar basprodukterna, i oförändrat tillstånd eller som bearbetade produkter, eller varorna eller produkterna från tullkontroll,

- inte håller den totala tidsfrist som fastställs i artikel 27.5 och 28.5 i förordning (EEG) nr 3665/87 eller i andra rättsregler.

2. Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den betalningsdeklaration som avses i artikel 25.1 i förordning (EEG) nr 3665/87 togs emot, skall informera myndigheten som utfärdade licensen om sådana fall. Den skall särskilt meddela de aktuella produkternas kvantitet och slag, licensens referensnummer och datum för de aktuella avskrivningarna.

3. Den myndighet som utfärdade licensen skall tillämpa bestämmelserna i artikel 39.1 b eller c och 39.4 i tillämpliga delar.

4. Medlemsstaten skall vidta de åtgärder den anser nödvändiga för att säkerställa att bestämmelserna i punkt 3 följs.

Artikel 44

1. Denna artikel skall tillämpas på licenser med förutfastställelse av exportbidrag som har sökts i samband med en infordran av anbud, utfärdad i ett importland utanför gemenskapen.

Med uttrycket "infordran av anbud " skall förstås en öppen inbjudan utfärdad av offentliga organ i icke-medlemsstater, eller av offentligrättsliga internationella organ, att till ett givet datum lämna anbud som dessa organ skall besluta om.

I denna artikel skall de militära styrkor som avses i artikel 34.1 c i förordning (EEG) nr 3665/87 betraktas som importland.

2. Om villkoren i punkt 3 har uppfyllts får en exportör, som har lämnat eller önskar lämna anbud som svar på en infordran av anbud enligt punkt 1, ansöka om en eller flera licenser med förutfastställelse som utfärdas under förutsättning att han tilldelas ett kontrakt.

3. Bestämmelserna i denna artikel skall bara tillämpas om infordran av anbud innehåller följande upplysningar:

- Namn på importerande icke-medlemsland och det organ som utfärdat infordran till anbud.

- Sista datum för inlämnande av anbud.

- Den exakta kvantitet produkter som omfattas av anbudsförfarandet.

Berörd part skall lämna dessa upplysningar till den utfärdande myndigheten vid ansökan om licens med förutfastställelse.

En ansökan om licens med förutfastställelse får inte lämnas in mer än 15 dagar före sista dagen för inlämnandet av anbud, men måste lämnas senast kl. 13.00 sista dagen för inlämnande av anbud.

Den kvantitet för vilken licens söks får inte överstiga den kvantitet som anges i infordran av anbud. Ingen hänsyn skall tas till tillåten avvikelse eller valmöjligheter som nämns i infordran.

4. Som undantag till bestämmelserna i artikel 14.2 behöver säkerheten inte ställas när ansökan om licens lämnas in.

5. Inom 21 dagar efter sista dagen för inlämnande av anbud, skall den sökande, utom då force majeure föreligger, per brev eller via skriftlig telekommunikation, som skall vara den utfärdande myndigheten till handa senast den dag då 21-dagarsfristen går ut, lämna meddelande om antingen

a) att han har tilldelats ett kontrakt,

b) att han inte har tilldelats kontrakt,

c) att han inte har lämnat in något anbud, eller,

d) att han på grund av omständigheter som han inte kan lastas för, inte kan få reda på utgången av anbudsförfarandet inom den angivna tidsfristen.

6. Ansökningar om licenser med förutfastställelse skall lämnas utan åtgärd om det, under den frist som tillämpas vid utfärdandet av licenser för vissa produkter, vidtas en specialåtgärd som förhindrar utfärdandet av licens.

En specialåtgärd som vidtagits efter utgången av fristen får inte förhindra att det utfärdas en licens med förutfastställelse om ansökaren har uppfyllt de villkor som avses i tredje stycket.

En eller flera licenser skall utfärdas för det aktuella anbudsförfarandet om den sökande

- med hjälp av relevanta dokument har lämnat de upplysningar som avses i punkt 3 första stycket,

- har lagt fram bevis för att han har tilldelats ett kontrakt,

- har ställt hela den säkerhet som krävs för att licensen skall utfärdas.

Licensen eller licenserna skall utfärdas endast för det land som avses i punkt 3 första stycket första strecksatsen. Infordran av anbud skall anges på dem.

Den totala kvantitet för vilken licensen utfärdas skall vara lika stor som den kvantitet som den sökande tilldelats kontrakt för, vilken i sin tur inte får överstiga kvantiteten i ansökan.

Om ansökan om flera licenser med förutfastställelse har lämnats in, får den kvantitet som licensen eller licenserna utfärdas för inte överstiga den begärda kvantiteten för varje licens.

För att fastställa licensens giltighetstid skall artikel 21.1 tillämpas.

Licens får inte utfärdas för en kvantitet som den sökande inte har tilldelats kontrakt för.

7. I de fall som avses i punkt 5 b, c och d skall licens inte utfärdas på grundval av en sådan ansökan som avses i punkt 3.

8. Om den sökande inte följer bestämmelserna i punkt 5, skall licens inte utfärdas.

Om den sökande kan visa för utfärdande myndighet att tidsfristen för inlämning av anbud har förlängts gäller dock följande:

- Vid förlängning med högst 10 dagar skall ansökan fortfarande vara giltig och 21-dagarsfristen för att lämna de upplysningar som anges i punkt 5 skall räknas från det datum som är ny sista dag för inlämnande av anbud.

- Vid förlängning med mer än 10 dagar skall ansökan inte längre vara giltig.

9. a) Om den anbudsgivare som tilldelades kontraktet på ett tillfredsställande sätt kan visa den behöriga myndigheten att det organ som infordrade anbud har upphävt kontraktet på grunder som han inte kan lastas för och som inte anses utgöra force majeure, skall den behöriga myndigheten frisläppa säkerheten när det förutfastställda bidragsbeloppet är större än eller lika stort som det bidragsbelopp som gäller licensens sista giltighetsdag.

b) Om anbudsgivaren som tilldelades kontraktet på ett tillfredsställande sätt kan visa den behöriga myndigheten att det organ som infordrade anbud har tvingat honom att godkänna ändringar i kontraktet, på grunder som han inte kan lastas för och som inte anses utgöra force majeure, får den behöriga myndigheten

- om det förutfastställda bidragsbeloppet är större än eller lika stort som det bidragsbelopp som gäller licensens sista giltighetsdag, frisläppa säkerheten för återstoden av den kvantitet som ännu inte har exporterats,

- om det förutfastställda bidragsbeloppet är mindre än eller lika stort som det bidragsbelopp som gäller sista dagen licensen är giltig, förlänga dess giltighetstid i nödvändig mån.

Om det finns särskilda bestämmelser för vissa produkter som innebär att giltighetstiden för en licens som har utfärdats enligt denna artikel får överskrida den normala giltighetstiden för en sådan licens och den anbudsgivare som fick kontraktet befinner sig i den situation som avses i första stycket första strecksatsen, får dock den utfärdande myndigheten förlänga licensens giltighetstid, förutsatt att den inte överskrider den maximala giltighetstiden som dessa bestämmelser tillåter.

c) Om anbudsgivaren som tilldelades kontraktet visar att anbudsinfordran eller det efter tilldelning ingångna kontraktet föreskriver en negativ tillåten avvikelse eller en valmöjlighet på mer än 5 %, samt att det organ som begärde in anbud åberopar denna klausul, skall skyldigheten att exportera bedömas som fullgjord när den exporterade kvantiteten är högst 10 % mindre än den kvantitet som licensen har utfärdats för, under förutsättning att det förutfastställda bidragsbeloppet är större än eller lika stort som det bidragsbelopp som gäller sista dagen licensen är giltig. I sådana fall skall procentsatsen 95 i artikel 33.2 ersättas med procentsatsen 90.

d) Vid jämförelse mellan det förutfastställda bidragsbeloppet och det bidragsbelopp som gäller sista dagen licensen är giltig, skall i tillämpliga fall hänsyn tas till monetära utjämningsbelopp, anslutningsutjämningsbelopp och andra belopp som fastställts i gemenskapsreglerna.

10. Medlemsstaterna skall genast meddela kommissionen de uppgifter som avses i punkt 3 första stycket.

11. I särskilda fall får undantag från ovannämnda regler antas enligt det förfarande som anges i artikel 26 i förordning (EEG) nr 2727/75 eller i motsvarande artiklar i de andra förordningarna om den gemensamma organisationen av marknaderna.

Artikel 45

1. Om en medlemsstat använder den importlicens som tillämpas för en viss produkt till att förvalta en gemensam tullkvot som har fördelats mellan medlemsstaterna gäller följande:

a) Licensen gäller enbart i den medlemsstat där den har utfärdats.

b) Importerade kvantiteter, som på grund av den tillåtna avvikelsen överstiger den kvantitet som anges i importlicensen, skall inte omfattas av den förmånsbehandling som medges i den gemensamma tullkvoten.

c) Licensens giltighetstid får inte vara längre än den period som kvoten gäller för.

2. Fält 24 i licensen skall innehålla sådana uppgifter som säkerställer att bestämmelserna i punkt 1 a och b tillämpas.

3. Om den aktuella produkten inte får importeras utöver kvoten, eller om importlicenser för den produkten bara får utfärdas i särskilda fall, skall den importlicens som avses i punkt 1 inte tillåta en avvikelse som överstiger den kvantitet som anges i licensen.

AVDELNING V SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 46

1. Förordning (EEG) nr 3183/80 skall upphöra att gälla.

2. Hänvisningar till den förordning som upphävs i punkt 1, och till förordning (EEG) nr 193/75 och (EEG) nr 1373/70 som tidigare har upphävts, skall gälla som hänvisningar till denna förordning. Jämförelsetabeller finns i bilaga 2 a och b.

Påteckningar och hänvisningar som hänför sig till artiklar i de upphävda förordningarna skall läsas som framgår av jämförelsetabellerna i bilaga 2 c.

3. Hänvisningar till fält i de licenser som följer som bilagor till förordning (EEG) nr 3183/80 skall tolkas som hänvisningar till fält i licenserna i bilaga 1 till denna förordning.

Jämförelsetabell finns i bilaga 2. d.

Artikel 47

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Ansökningar om licenser som lämnas in, och licenser och dellicenser som utfärdas till den 30 juni 1989, får göras på sådana blanketter som visas i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 3183/80.

3. Säkerheter som är ställda i enlighet med artikel 43.4 i förordning (EEG) nr 3183/80 får frisläppas på de berörda parternas begäran.

Säkerheter som är förverkade i enlighet med artikel 43.8 i förordning (EEG) nr 3183/80 får återbetalas på de berörda parternas begäran.

4. Licenser som är utfärdade innan denna förordning träder i kraft får fortfarande användas i samband med förfaranden som avses i artikel 43 i förordning (EEG) nr 3665/87 och i förordning (EEG) nr 918/83.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 november 1988.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 1.

(2) EGT nr L 197, 26.7.1988, s. 16.

(3) EGT nr L 338, 13.12.1980, s. 1.

(4) EGT nr L 195, 16.7.1987, s. 11.

(5) EGT nr L 25, 31.1.1975, s. 10.

(6) EGT nr L 150, 20.7.1970, s. 1.

(7) EGT nr L 188, 20.7.1985, s. 1.

(8) EGT nr L 105, 23.4.1983, s. 1.

(9) EGT nr L 123, 17.5.1988, s. 2.

(10) EGT nr L 107, 22.4.1987, s. 1.

(11) EGT nr L 132, 28.5.1988, s. 67.

(12) EGT nr L 352, 14.12.1987, s. 1.

(13) EGT nr L 306, 11.11.1988, s. 24.

(14) EGT nr L 124, 8.6.1971, s. 1.

(15) EGT nr L 89, 2.4.1976, s. 1.

(16) EGT nr L 335, 4.12.1976, s. 1.

(17) EGT nr L 175, 12.7.1979, s. 1.

(18) EGT nr L 286, 9.10.1986, s. 1.

(19) EGT nr L 161, 26.6.1980, s. 3.

(20) EGT nr L 62, 7.3.1980, s. 5.

(21) EGT nr L 323, 29.11.1980, s. 27.

(22) EGT nr L 205, 3.8.1985, s. 5.

(23) EGT nr L 270, 23.9.1987, s. 1.

(24) EGT nr L 67, 14.3.1975, s. 16.

BILAGA 1

IMPORTLICENS MED ELLER UTAN FÖRUTFASTSTÄLLELSE EXPORTLICENS MED ELLER UTAN FÖRUTFASTSTÄLLELSE

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 2

a) Jämförelsetabell

>Plats för tabell>

b) Jämförelsetabell

>Plats för tabell>

c) Hänvisningar

>Plats för tabell>

d.) Jämförelsetabell för licenser

>Plats för tabell>

Fältnumreringen på blankettens baksida är oförändrad.