31987L0137

Kommissionens nionde direktiv 87/137/EEG av den 2 februari 1987 om anpassning med hänsyn till teknisk utveckling av bilagorna 2, 3, 4, 5 och 6 till rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 056 , 26/02/1987 s. 0020 - 0021
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 16 s. 0135
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 16 s. 0135


KOMMISSIONENS NIONDE DIREKTIV av den 2 februari 1987 om anpassning med hänsyn till teknisk utveckling av bilagorna 2, 3, 4, 5 och 6 till rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (87/137/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter(1), senast ändrat genom direktiv 86/199/EEG(2), särskilt artikel 8.2 i detta, och

med beaktande av följande:

På grundval av tillgänglig information kan vissa provisoriskt tillåtna ämnen, färgämnen och konserveringsmedel slutgiltigt tillåtas, medan andra måste slutgiltigt förbjudas eller tillåtas endast för en begränsad period.

För att skydda folkhälsan bör användning av Minoxidil och dess salter och derivat förbjudas i kosmetiska produkter.

Ett sista datum efter vilket metanol inte längre får användas som denatureringsmedel i etanol och isopropylalkohol bör, i avvaktan på gemenskapens skatteregler, ännu inte fastställas.

De åtgärder som fastställs i detta direktiv överensstämmer med yttrandet från Kommittén för anpassning, med hänsyn till teknisk utveckling, av direktiv som syftar till att avlägsna tekniska handelshinder inom den kosmetiska produktsektorn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 76/768/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande skall läggas till i bilaga 2:

"370. N-(Triklormetyltio)-4-cyklohexen-1,2-dikarboximid (kaptan)

371. 2,2'-Dihydroxi-3,3',5,5',6,6'-hexaklordifenylmetan (hexaklorofen)

372. 6-(1-Piperidinyl)-2,4-pyrimidindiamin-3-oxid (Minoxidil) och dess salter och derivat".

2. Bilaga 3, del 1, skall ändras på följande sätt:

>Plats för tabell>

3. Färgindexnummer 77288 och 77289 skall införas i bilaga 3, del 2, med:

- färg: grön,

- bruk: 1,

- andra begränsningar och krav: fri från kromatjoner

4. I bilaga 4, del 1, skall

- ämne nr 1, metanol, utgå,

- texten i kolumn e utgå och datum i kolumn g ersättas av 31.12.1987 för ämne nr 4, 2,2'-ditiobis,

- datum i kolumn g ersättas av 31.12.1987 för ämne nr 5, 1-fenoxipropan-2-ol.

5. I bilaga 4, del 2, skall färgindexnummer 77288 och 77289 utgå.

6. I bilaga 5 nr 2, skall hexaklorofen, utgå.

7. I bilaga 6, del 1, skall

- ämne nr 6, hexaklorofen, utgå,

- följande läggas till:

>Plats för tabell>

8. I bilaga 6, del 2, skall

ämnena nr 9, 12 och 13 utgå,

datumet i kolumn f ersättas av 31.12.1987 för ämne nr 14, 1-fenoxipropan-2-ol,

datumet i kolumn f ersättas av 31.12.1988 för ämne nr 15, bensetoniumklorid (INN) (*),

datumet i kolumn f ersättas av 31.12.1987 för ämne nr 16, bensalkoniumklorid (INN), bromid och sackarinat (+).

Artikel 2

1. Utan att detta påverkar de tillståndsdatum som anges i artikel 1.4 och 1.8, skall medlemsstaterna besluta om nödvändiga åtgärder för att se till att, från och med den 1 januari 1989, varken tillverkare eller importörer släpper ut produkter på marknaden som inte motsvarar kraven i detta direktiv.

2. Medlemsstaterna skall besluta om nödvändiga åtgärder för att se till att sådana produkter som avses i punkt 1 efter den 31 december 1990 inte längre kan säljas till eller tillhandahållas konsumenter.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1987. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 februari 1987.

På kommissionens vägnar

Grigoris VARFIS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 169.

(2) EGT nr L 149, 3.6.1986, s. 38.