31982L0712

Rådets direktiv 82/712/EEG av den 18 oktober 1982 om ändring av direktiv 78/664/EEG om särskilda renhetskriterier för antioxidationsmedel som får användas i livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 297 , 23/10/1982 s. 0031 - 0032
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 12 s. 0137
Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 12 s. 0283
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 12 s. 0137
Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 12 s. 0283


RÅDETS DIREKTIV av den 18 oktober 1982 om ändring av direktiv 78/664/EEG om särskilda renhetskriterier för antioxidationsmedel som får användas i livsmedel (82/712/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Enligt rådets direktiv 78/664/EEG(1) får medlemsstaterna av ekonomiska och tekniska skäl behålla nu gällande nationella bestämmelser om särskilda renhetskriterier för DL-vinsyra och dess salter, hydrolyserade lecitiner och aldehydhalten i propylenglykol.

Det är för närvarande inte möjligt att inom gemenskapen fatta slutligt beslut om de särskilda renhetskriterierna för DL-vinsyra och dess salter.

Hydrolyserade lecitiner har i vissa fall tekniska fördelar gentemot icke-hydrolyserade lecitiner och praktisk vetenskaplig forskning visar att deras användning är godtagbar med hänsyn till folkhälsan.

Bestämmelsen om aldehydhalten i propylenglykol är inte längre nödvändig.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 78/664/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

1. Detta direktiv påverkar inte nationella bestämmelser som gäller när direktivet anmäls och som fastställer särskilda renhetskriterier för DL-vinsyra och dess salter.

2. Rådet skall på kommissionens förslag före den 1 januari 1985 enhälligt besluta om de renhetskriterier som avses i punkt 1."

2. I bilagan skall avsnittet om E 322 ersättas med följande:

"E 322 - Lecitiner

>Plats för tabell>

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 30 juni 1984 sätta i kraft de lagar och författningar som behövs för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 18 oktober 1982.

På rådets vägnar

N. A. KOFOED

Ordförande

(1) EGT nr L 223, 14.8.1978. s. 30.