31980R1992

Rådets förordning (EEG) nr 1992/80 av den 22 juli 1980 om ändring av förordning (EEG) nr 357/79 om statistiska undersökningar av vinodlingsområden

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 195 , 29/07/1980 s. 0010 - 0011
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 12 s. 0071
"Grekisk specialutgåva
" Område 16 Volym 1 s. 0142
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 12 s. 0071
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 18 s. 0234
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 18 s. 0234


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1992/80 av den 22 juli 1980 om ändring av förordning (EEG) nr 357/79 om statistiska undersökningar av vinodlingsområden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(), och

med beaktande av följande:

I artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 357/79() föreskrivs att de berörda medlemsstaterna vart tionde år skall utföra grundundersökningar av vinodlingsområden samt varje år utföra mellanundersökningar. På grund av svårigheter, som inte har kunnat förutses, kommer den första grundundersökningen om vinodlingsområden i Italien inte att kunna slutföras inom den föreskrivna tiden. Det är därför tillrådligt att medge att denna medlemsstat uppskjuter tidpunkten för slutförandet av undersökningen och inlämnandet av resultaten till kommissionen med ett år.

I artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 357/79 föreskrivs att de berörda medlemsstaterna under de mellanundersökningar av vinodlingsområden där druvsorter för vinframställning odlas endast skall sammanställa allmänna uppgifter om områden som har planterats eller omplanterats. Rådet har sedermera antagit bestämmelser om rätten att omplantera, varigenom det blir nödvändigt att skilja mellan nyplanteringar och omplanteringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 357/79 ändras på följande sätt:

1. Följande stycke skall läggas till i artikel 1.1:

"Den första grundundersökningen i Italien får emellertid slutföras senast den 31 oktober 1981 och skall avse situationen efter uppgrävning och plantering under vinodlingsåret 1980/81. Den första mellanundersökningen i denna medlemsstat skall utföras 1983 och skall avse förändringar under de två vinodlingsåren 1981/82 och 1982/83."

2. Artikel 1.2 skall ersättas med följande:

"2. Vinodlingsåret skall vara det år som fastställs på grundval av artikel 5.4 i rådets förordning (EEG) nr 337/79 av den 5 februari 1979 om den gemensamma organisationen av vinmarknaden () senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1990/80 ().

() EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 1.

() EGT nr L 195, 29.7.1980, s. 6."

3. I artikel 5.2 skall andra strecksatsen ersättas med följande:

" P har omplanterats i enlighet med bilaga 4a d till förordning (EEG) nr 337/79 och, separat, de som har nyplanterats i enlighet med bilaga 4a e till den förordningen."

4. Följande skall läggas till i slutet av artikel 5.4:

"Italien får emellertid lämna in denna närmare beskrivning senast den 30 juni 1982 eller tidigare."

5. Artikel 6.1 skall ersättas med följande:

"1. De berörda medlemsstaterna skall för varje vinodlingsår lämna in uppgifter till kommissionen om den genomsnittliga avkastningen/ha, angivet i hektoliter druvmust eller vin/ha eller i deciton producerade druvor/ha i områden där druvsorter för vinframställning odlas indelat i de avkastningsklasser som avses i punkt 2, med början vinodlingsåret 1979/80 och för Italien med början vinodlingsåret 1981/82."

6. Artikel 6.5 skall ersättas med följande:

"5. För varje vinodlingsår och indelat efter geografisk enhet skall de berörda medlemsstaterna underrätta kommissionen om den beräknade genomsnittliga naturliga alkoholhalten, uttryckt i volymprocent eller °Oechsle, i de färska druvor, druvmuster eller viner som framställs fr.o.m. vinodlingsåret 1979/80 och för Italien från och med vinodlingsåret 1981/82, i de vinodlingsområdena som normalt är avsedda för framställning av

P kvalitetsviner fso,

P övriga viner:

P inklusive viner som ovillkorligen skall användas för framställning av vissa spritdrycker som erhålls av vin med en registrerad ursprungsbeteckning."

7. Artikel 6.6 skall ersättas med följande:

"6. De årliga uppgifter som avses i punkterna 1 och 5 skall lämnas in före den 1 april året efter varje vinodlingsår. De uppgifter om avkastningsklasser som avses i punkt 2 skall lämnas in inom den tid som fastställs i artikel 4.1. Beräkningar angående utvecklingen av den genomsnittliga avkastningen/ha som avses i punkt 3 skall lämnas in

P första gången före den 1 oktober 1981, och för Italien före den 1 oktober 1983,

P därefter vart femte år före den 1 april, utom vad gäller den andra beräkningen för Italien, som skall inlämnas efter tre år."

8. Artikel 7.3 skall ersättas med följande:

"3. Kommissionen skall offentliggöra resultaten av mellanundersökningarna och de årliga uppgifter som avses i artikel 6 som en del av de årsrapporter som föreskrivs i artikel 30c.2 i förordning (EEG) nr 337/79."

9. Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

De nödvändiga utgifterna för grundundersökningen om situationen efter vinodlingsåret 1978/79, och för Italien efter vinodlingsåret 1980/81 skall täckas upp till ett fast belopp som skall fastställas i Europeiska gemenskapernas budget."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 april 1980.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 22 juli 1980.

På rådets vägnar

C. NEY

Ordförande

() EGT nr C 108, 2.5.1980, s. 5.

() Yttrande avgett den 11 juli 1980.

() EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 124.