31979D0639

79/639/EEG: Kommissionens beslut av den 15 juni 1979 om fastställandet av närmare bestämmelser för genomförandet av rådets beslut 77/706/EEG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 183 , 19/07/1979 s. 0001 - 0010
Finsk specialutgåva Område 12 Volym 2 s. 0019
"Grekisk specialutgåva
" Område 12 Volym 2 s. 0013
Svensk specialutgåva Område 12 Volym 2 s. 0019
Spansk specialutgåva: Område 12 Volym 3 s. 0162
Portugisisk specialutgåva: Område 12 Volym 3 s. 0162


KOMMISSIONENS BESLUT av den 15 juni 1979 om fastställandet av närmare bestämmelser för genomförandet av rådets beslut 77/706/EEG (79/639/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 77/706/EEG av den 7 november 1977 om införandet av ett gemenskapsmål för minskning av förbrukningen av primära energikällor i händelse av svårigheter med försörjningen med råolja och petroleumprodukter (), särskilt artikel 5 i detta,

efter samråd med medlemsstaterna enligt artikel 5 i detta beslut, och

med beaktande av följande:

Rådet har antagit förordning (EEG) nr 1729/76 av den 21 juni 1976 om överlämnandet av upplysningar i fråga om energitillgångarna i gemenskapen ().

Kommissionen har antagit beslut 78/890/EEG av den 28 september 1978 om tillämpning av rådets beslut 77/186/EEG om export av råolja och petroleumprodukter från en medlemsstat till en annan i händelse av försörjningssvårigheter ().

Artikel 1.1 i beslut 77/706/EEG föreskriver att om svårigheter uppstår i fråga om försörjningen av råolja eller petroleum-produkter i en eller flera medlemsstater får kommissionen, på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ och efter samråd med den grupp som föreskrivs i direktiv 73/238/EEG, fastställa ett mål för minskning av förbrukningen av petroleumprodukter i hela gemenskapen med upp till 10 % av den normala förbrukningen.

Artikel 1.2 i beslut 77/706/EEG föreskriver att kommissionen, för att säkerställa en enhetlig marknad och se till att alla som använder energi i gemenskapen får bära en skälig del av de svårigheter som uppstår vid en kris, efter en tid av två månader efter tillämpningen av artikel 1.1 skall föreslå rådet ett nytt mål för minskningen av förbrukningen med upp till 10 % av den normala förbrukningen, och denna minskning skall vara differentierad beroende på medlemsstat. De sparade kvantiteterna skall därefter fördelas mellan medlemsstaterna.

Artikel 1.2 i beslut 77/706/EEG föreskriver att kommissionen i händelse av en större brist får föreslå rådet att målet för minskning av förbrukningen skall överstiga 10 % och utsträckas till andra energislag.

Fördelningen bland medlemsstaterna av de kvantiteter som sparats vid tillämpningen av artikel 1.3 i beslut 77/706/EEG kan innebära ytterligare kostnader, vilka de berörda parterna har behörighet att bedöma och betala. På begäran av en medlemsstat skall dock kommissionen kunna lämna rekommendationer och yttranden till de berörda medlemsstaterna för att se till att en överenskommelse kan nås mellan medlemsstaterna beträffande extrakostnaderna.

För att kunna utföra dessa uppgifter måste kommissionen ha noggrann kännedom om energiläget i medlemsstaterna, deras försörjning med råolja och petroleumprodukter, möjligheterna till substitution mellan de olika energiformerna samt de nationella åtgärder som vidtagits för att minska energiförbrukningen i medlemsstaterna. Medlemsstaterna skall därför förse kommissionen med den information som behövs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I detta beslut skall de beteckningar som anges i artiklarna 1 a P1 d i kommissionens beslut 78/890/EEG användas i fråga om

a) "normal förbrukning av råolja och petroleumprodukter",

b) "basperiod",

c) "tillförselbortfall",

a) och

d) "normal tillförsel".

2. I detta beslut används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)

normal energiförbrukning: den dagliga genomsnittliga förbrukning som registrerats under en basperiod, t.ex.

P inhemsk produktion av primära bränslen,

P plus import,

P plus leveranser från länder i gemenskapen,

P minus export,

P minus leveranser till länder i gemenskapen,

P plus eller minus förändringar i lagren.

Fartygsbunkrar för utrikes sjöfart skall räknas som export.

b)

substituerbara petroleumprodukter: all eldningsolja som förbrukas vid produktion av elektricitet och, beroende på omständigheterna, i andra sektorer av industrin inklusive industriföretag med egen elproduktion, enligt beräkningen i artikel 2.2.

c)

substituerbar energi: all energi som används vid produktion av elektricitet och, beroende på omständigheterna, i andra sektorer inom industrin inklusive industriföretag med egen elproduktion, enligt beräkningen i artikel 2.2.

Artikel 2

1. Storleken på varje differentierad nedskärning av substituerbara petroleumprodukter enligt artikel 1.2 a i beslut 77/706/EEG skall inte överstiga den verkliga kapacitet för substitution, vars nivå fastställs enligt punkt 2 nedan, som föreligger när försörjningssvårigheterna uppstår.

2. Den enligt direktiv 73/238/EEG upprättade gruppen skall årligen och, i händelse av försörjningssvårigheter på grundval av den information som medlemsstaterna överlämnat till kommissionen, undersöka kapaciteten i medlemsstaterna, beräknad enligt kapitel 10, att ersätta de petroleumprodukter som är avsedda att täcka främst behovet av eldningsoljor för framställning av elektricitet, men även med beaktande av alla möjligheter att ersätta eldningsoljor inom industrin, inklusive industriföretag med egen elproduktion. Efter denna undersökning skall kommissionen beakta de möjligheter till substitution som påvisats.

Artikel 3

1. Om kommissionen enligt artikel 1.1 i beslut 77/706/EEG fastställer ett mål för minskning av förbrukningen av petroleumprodukter med upp till 10 % av den normala förbrukningen, skall den framför allt ta hänsyn till följande:

P Det totala försörjningsläget på petroleumprodukter.

P Försörjningsläget i varje medlemsstat.

P Åtgärder som varje medlemsstat vidtagit för att minska förbrukningen.

P Internationella förpliktelser som medlemsstaterna har åtagit sig.

2. Om kommissionen enligt artikel 1.2 a i beslut 77/706/EEG föreslår rådet olika mål för minskning av förbrukningen av icke substituerbara petroleumprodukter och substituerbara petroleumprodukter, skall den ta hänsyn till de faktorer som anges i punkt 1 och framför allt de begränsningar som gäller för varje medlemsstat på grund av de verkliga möjligheterna till substitution vid framställning av elektricitet och, om så är tillämpligt, inom andra industrisektorer inklusive industriföretag med egen elproduktion, såsom påvisats enligt artikel 2.

3. Om kommissionen enligt artikel 1.2 b i beslut 77/706/EEG föreslår rådet att målet för minskningen av förbrukningen bör överstiga 10 % och även gälla andra energislag, skall den framför allt ta hänsyn till de faktorer som anges i punkt 1 samt till följande faktorer:

P Det totala energiförsörjningsläget.

P Den väntade varaktigheten av svårigheterna med försörjningen med råolja och petroleumprodukter.

P I vilken utsträckning de obligatoriska reservlager av råolja eller petroleumprodukter som medlemsstaterna innehar redan har utnytttjats.

Artikel 4

Vid tillämpningen av artikel 1 i beslut 77/706/EEG får en medlemsstat i stället för att minska förbrukningen använda den delen av sina lager av råolja eller petroleumprodukter som överstiger medlemsstatens åligganden enligt direktiv 68/414/EEG och 72/425/EEG.

Artikel 5

1. De kvantiteter som har sparats och som skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt artikel 1.3 i beslut 77/706/EEG skall beräknas genom tillämpning av de olika tal för minskning av förbrukningen av petroleumprodukter för varje medlemsstat enligt vad som föreskrivs i artikel 1.2 i det beslutet.

2. En medlemsstat som har ett tal för minskning av förbrukningen som överstiger genomsnittet i gemenskapen skall vara skyldig att återföra en kvantitet som är lika med skillnaden mellan den förbrukningsnivå som denna stat kunde ha upprätthållit om ett enhetligt minskningstal hade tillämpats för gemenskapen i dess helhet och dess minskade förbrukning enligt artikel 1.2 i beslut 77/706/EEG.

3. En medlemsstat som har ett förbrukningstal som understiger genomsnittet i gemenskapen skall vara berättigad till en återföring av en kvantitet som är lika med skillnaden mellan dess minskade förbrukning enligt artikel 1.2 i beslut 77/706/EEG och den förbrukningsnivå medlemsstaten kunde ha upprätthållit om ett enhetligt minskningstal för hela gemenskapen hade tillämpats.

Artikel 6

1. Varje extra kostnad som kan uppstå på grund av fördelningen bland medlemsstaterna av de sparade kvantiteterna till följd av tillämpningen av artikel 1.3 i beslut 77/706/EEG skall bäras av de parter som drar nytta av denna fördelning. De berörda parterna skall ha behörighet att bedöma dessa extra kostnader.

2. Om parterna inte kan enas om dessa extra kostnader, får kommissionen på begäran av en medlemsstat lämna förslag eller yttranden till de berörda medlemsstaterna.

Artikel 7

1. Kommissionen får rådfråga de företag som levererar råolja och petroleumprodukter till gemenskapen för att få en allmän information och vid behov lämpligt tekniskt bistånd, framför allt vid genomförandet av artikel 1.3 i beslut 77/706/EEG enligt vad som föreskrivs i artikel 4 i beslut 78/890/EEG.

2. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om de rättigheter och förpliktelser i fråga om fördelning som gäller för dem enligt artikel 1.3 i beslut 77/706/EEG, och medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder.

Artikel 8

Uppgifter om energiförbrukningen, uppdelad på viktiga produkter och förbrukningsssektorer, erhålls från de svar som överlämnas till kommissionen av medlemsstaterna enligt förordning (EEG) nr 1729/76.

Artikel 9

1. Upplysningar om normal förbrukning av råolja och petroleumprodukter skall erhållas från de svar som medlemsstaterna överlämnar till kommissionen enligt artikel 5 i beslut 78/890/EEG.

2. När försörjningssvårigheter uppstår i fråga om råolja och petroleumprodukter, får kommissionen begära att denna information lämnas i form av uppskattningar, enligt ett förfarande som den skall upprätta på grundval av de formulär som visas i bilagan.

3. För att få en bättre överblick över försörjningsläget, särskilt med hänsyn till tillämpningen av artikel 1.3 i beslut 77/706/EEG, får kommissionen, efter samråd med den genom direktiv 73/238/EEG inrättade gruppen, anmoda medlemsstaterna att lämna de uppgifter som krävs i punkt 1 och 2 uppdelade per företag.

Artikel 10

1. Enligt artikel 2 skall medlemsstaterna senast den 31 december varje år på grundval av en gemensam förlagasom fastställs av kommissionen överlämna den information som kommissionen behöver för att bestämma de befintliga ersättningsmöjligheterna den 1 oktober det året.

2. För tillämpning av artikel 1 i beslut 77/706/EEG skall medlemsstaterna omedelbart överlämna de uppgifter till kommissionen som behövs för att bestämma de faktiska substitutionsmöjligheter som finns vid den tidpunkten.

Artikel 11

Om artikel 1 i rådets beslut 77/706/EEG tillämpas skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om alla åtgärder som vidtagits för att minska förbrukningen av petroleumprodukter, så snart som dessa åtgärder vidtas.

Artikel 12

Kommissionen skall vid mottagandet av de uppgifter som insamlats enligt artikel 9 11 överlämna en sammanställning av dessa uppgifter till den grupp som inrättats enligt artikel 3 i direktiv 73/238/EEG.

Artikel 13

De uppgifter som lämnas enligt detta beslut skall vara konfidentiella. Denna bestämmelse skall inte förhindra spridande av allmän information eller av sammanställningar som inte innehåller uppgifter om enskilda företag.

Artikel 14

Kommissionen skall på begäran av en medlemsstat efter samråd med den enligt direktiv 73/238/EEG inrättade gruppen undersöka problem som kan uppstå vid genomförandet av detta beslut, för att införa de ändringar i texten som behövs på grundval av erfarenheter som gjorts eller mot bakgrund av betydelsefulla ändringar i energiförsörjningens struktur, framförallt i fråga om kraftstationer i en eller flera medlemsstater.

Artikel 15

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 juni 1979.

På kommissionens vägnar

Guido BRUNNER

Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 292, 16.11.1977, s. 9.

() EGT nr L 198, 23.7.1976, s. 1.

() EGT nr L 311, 4.11.1978, s. 13.