31978L0055

Rådets direktiv 78/55/EEG av den 19 december 1977 om ändring av direktiven 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 69/208/EEG, 70/458/EEG och 70/457/EEG om saluföring av betutsäde, utsäde av foderväxter och stråsäd, material för vegetativ förökning av vinrankor och utsäde av olje- och spånadsväxter och köksväxter samt om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 016 , 20/01/1978 s. 0023 - 0029
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 19 s. 0253
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 13 s. 0185
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 13 s. 0185
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 9 s. 0158
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 9 s. 0158


RÅDETS DIREKTIV av den 19 december 1977 om ändring av direktiven 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 69/208/EEG, 70/458/EEG och 70/457/EEG om saluföring av betutsäde, utsäde av foderväxter och stråsäd, material för vegetativ förökning av vinrankor och utsäde av olje- och spånadsväxter och köksväxter samt om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (78/55/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Vissa direktiv om saluföring av utsäde och uppförökningsmaterial bör ändras, av skäl som anges nedan.

Nuvarande bestämmelser i dessa direktiv avseende märkning av utsäde och uppförökningsmaterial tar inte hänsyn till den tekniska utvecklingen i fråga om metoder för märkning. Dessa bör därför ändras.

I vissa direktiv bör bestämmelser antas om ett skyndsamt förfarande för ändring i artlistor, dels med avseende på beskrivningar och dels med hänsyn till hybrider som uppkommit genom artkorsning.

I princip måste utsäde som är avsett för certifiering som "certifikatutsäde" ha framställts från basutsäde. Ovannämnda direktiv tillåter dock, genom att undantag görs, certifiering som "certifikatutsäde" av utsäde av vissa arter, där utsädet har framställts från stamutsäde som varit föremål för officiell undersökning. Denna möjlighet är inte tillräcklig för vissa arter, särskilt arter som får certifieras som "certifikatutsäde av andra generationen". Denna möjlighet bör därför utsträckas, under förutsättning att tillräckliga garantier lämnas.

Erfarenheterna av tillgången på utsäde av spånadslin visar att det är nödvändigt att behålla kategorin "certifikatutsäde av tredje generationen" i ytterligare fyra år. Denna förlängning bör också göra det möjligt för medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa tillräckligt god tillgång på utsäde av spånadslin av kategorierna "certifikatutsäde av första generationen" och "certifikatutsäde av andra generationen" inom den närmaste framtiden.

Rådets direktiv 70/457/EEG av den 29 september 1970 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter(3), senast ändrat genom direktiv 73/438/EEG(4), och rådets direktiv 70/458/EEG av den 29 september 1970 om saluföring av utsäde av köksväxter(5), senast ändrat genom direktiv 76/307/EEG(6), innehåller bestämmelser om att likvärdighet för officiell undersökning av sorter samt kontroll av förfaranden för upprätthållande av sorter som utförs i tredje land efter den 1 juli 1977 inte längre får fastställas nationellt av medlemsstaterna. Direktiv 70/458/EEG innehåller bestämmelser om att likvärdighet hos utsäde som skördats i tredje land från och med den 1 juli 1977 inte längre får fastställas nationellt av medlemsstaterna.

Det är dock sannolikt att undersökningarna om fastställande av likvärdighet på gemenskapsnivå inte kommer att ha avslutats inom ovannämnda tidsperiod i samtliga fall där nationella likvärdigheter har fastställts. Det bör därför vara möjligt att genom ett skyndsamt förfarande besluta om en eventuell förlängning av dessa perioder i vissa fall, för att undvika att traditionella handelsmönster störs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets direktiv 66/400/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av betutsäde(7), senast ändrat genom direktiv 76/331/EEG(8), skall ändras på följande sätt:

1. Artikel 11 skall ersättas med följande:

"Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med basutsäde och certifikatutsäde, förutom då utsäde av den senare kategorin är förpackat i små EEG-förpackningar

a) märks på utsidan med en officiell etikett som inte tidigare använts, som uppfyller villkoren i bilaga 3 A och som innehåller uppgifter på ett av de officiella språken i gemenskapen. Etikettens färg skall vara vit för basutsäde och blå för certifikatutsäde. När en etikett med hål för snöre används skall dess anbringande alltid säkras med officiell plomb. Om basutsädet, i fall enligt artikel 4.a, inte uppfyller villkoren i bilaga 1 med avseende på grobarhet, skall detta anges på etiketten. Officiell, självhäftande etikett får användas. I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 21 kan det godkännas att de föreskrivna uppgifterna på etiketten enligt förebild för detta trycks på förpackningen med outplånlig skrift under officiell övervakning,

b) innehåller ett officiellt dokument i etikettens färg med minst de uppgifter som skall finnas på etiketten enligt bestämmelser i bilaga 3 A. I punkterna 3, 4, 5, 10 och 11. Detta dokument skall vara utformat så att det inte kan förväxlas med den officiella etikett som avses under a. Detta dokument är inte nödvändigt om uppgifterna är outplånligt tryckta på förpackningen eller om en självhäftande etikett eller etikett av rivbeständigt material används, enligt bestämmelserna under a.

2. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om undantag från punkt 1 för småförpackningar, om dessa är märkta med "endast godkänt för saluföring i ..." (berörd medlemsstat)."

2. I artikel 11b skall orden "plomberas och märkas officiellt" ersättas med "officiellt eller under officiell övervakning märkas och förslutas".

3. I artikel 14.1 första strecksatsen skall orden "märkts och plomberats officiellt" ersättas med "officiellt eller under officiell övervakning märkts och förslutits".

4. Följande skall läggas till bilaga 3 A I:

"12. Om åtminstone grobarheten har analyserats på nytt, får uppgiften "Förnyad analys ..." (månad och år) samt ansvarig myndighet för omprovtagning anges. Dessa uppgifter får anges på officiellt klistermärke som fästs vid den officiella etiketten."

Artikel 2

Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter(9), senast ändrat genom direktiv 75/444/EEG(10), skall ändras på följande sätt:

1. Följande punkter skall läggas till i artikel 2:

"1a. Ändringar i den artlista som avses i punkt 1 A, som motiveras av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, avseende dels beskrivningar och dels med hänsyn till hybrider som uppkommit genom artkorsning och som omfattas av detta direktiv skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21.

1b. Medlemsstaterna får tillåta, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21 och genom undantag från punkt 1 C a, certifiering som certifikatutsäde av utsäden av självpollinerande eller apomiktiska arter för vilka ansökan om certifiering som basutsäde lämnats in och som har framställts direkt från en generation som föregår basutsäde men som inte undersökts officiellt. Denna bestämmelse skall inte gälla för utsäde av hybrider. Certifiering som certifikatutsäde får endast ske om så begärs och om den som ansöker om certifiering erhållit förädlarens medgivande, samt om en officiell efterkontrollodling av officiellt uttagna prov som senast utförs under den odlingssäsong då det utsäde som ansökan avser används, visar att utsäde av tidigare generation uppfyllde villkoren för basutsäde med avseende på sortäkthet och sortrenhet. I sådant fall skall förädlaren i samband med provtagning uppge den totalareal som använts för produktion av utsäde av den föregående generationen. Dessa bestämmelser får ändras mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen enligt det förfarande som fastställs i artikel 21.

Medlemsstaterna skall kräva att de officiella etiketterna för utsäde som saluförs i enlighet med sådant tillstånd som avses i första stycket märks på följande sätt: "endast godkänt för saluföring i ... (den berörda medlemsstaten)". Vidare får medlemsstaterna i detta fall kräva att den officiella etiketten också märks med följande: "endast avsett för förökning"."

2. Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med basutsäde, certifikatutsäde och handelsutsäde, förutom då utsäde av av de två senare kategorierna är förpackat som små EEG-förpackningar av typ B:

a) märks på utsidan med en officiell etikett som inte tidigare använts, som uppfyller villkoren i bilaga 4 A och som innehåller uppgifter på ett av de officiella språken inom gemenskapen. Etikettens färg skall vara vit för basutsäde, blå för certifikatutsäde av första generationen efter basutsäde, röd för certifikatutsäde av därpå följande generationer och brun för handelsutsäde. När en etikett med hål för snöre används skall dess anbringande alltid säkras med officiell plomb. Om basutsädet eller certifikatutsädet, i fall enligt artikel 4 a, inte uppfyller villkoren i bilaga 2 med avseende på grobarhet, skall detta anges på etiketten. Officiell, självhäftande etikett får användas. I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 21 kan det godkännas att de föreskrivna uppgifterna på etiketten enligt förebild för detta trycks på förpackningen med outplånlig skrift under officiell övervakning,

b) innehåller ett officiellt dokument i etikettens färg med minst de uppgifter som skall finnas på etiketten enligt bestämmelser i bilaga 4 A I a punkterna 3, 4 och 5 samt, för handelsutsäde, i b punkterna 2 samt 4 och 5. Detta dokument skall vara utformat så att det inte kan förväxlas med den officiella etikett som avses under a. Detta dokument är inte nödvändigt om uppgifterna är outplånligt tryckta på förpackningen eller om en självhäftande etikett eller etikett av rivbeständigt material används, enligt bestämmelserna under a.

2. Medlemsstaterna får anta bestämmelser om undantag från punkt 1 för småförpackningar med basutsäde, om dessa är märkta på följande sätt: "endast godkänt för saluföring i ..." (berörd medlemsstat)."

3. I artikel 10 b skall orden "plomberas och märks officiellt" ersättas med följande: "officiellt eller under officiell övervakning märkas och förslutas".

4. I första och andra strecksatsen i artikel 14.1 skall orden "märkts och plomberats officiellt" ersättas med "officiellt eller under officiell övervakning förslutits och märkts".

5. Följande skall läggas till under a i bilaga 4 A I:

"12. Om åtminstone grobarheten har analyserats pa nytt, får uppgiften "Förnyad analys ..." (månad och år) samt ansvarig myndighet för omprovtagning anges. Dessa uppgifter får anges på officiellt klistermärke som fästs vid den officiella etiketten."

6. Följande skall läggas till under b i bilaga 4 A I:

"9. Om åtminstone grobarheten har analyserats på nytt, får uppgiften "Förnyad analys ..." (månad och år) samt ansvarig myndighet för omprovtagning anges. Dessa uppgifter får anges på officiellt klistermärke som fästs vid den officiella etiketten."

7. Följande skall läggas till under c i bilaga 4 A I:

"7. Om åtminstone grobarheten hos samtliga komponenter i blandningen har analyserats på nytt, får uppgiften "Förnyad analys ..." (månad och år) samt ansvarig myndighet för omprovtagning anges. Dessa uppgifter får anges på officiellt klistermärke som fästs vid den officiella etiketten."

Artikel 3

Rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd(11), senast ändrat genom direktiv 75/444/EEG, skall ändras på följande sätt:

1. Följande punkter skall läggas till i artikel 2:

"1a. Ändringar i den artlista som avses i punkt 1 A, som motiveras av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, avseende dels beskrivningar och dels med hänsyn till hybrider som uppkommit genom artkorsning och som omfattas av detta direktiv skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21.

1b. Medlemsstaterna får tillåta, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21 och utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 F a eller G a, certifiering som certifikatutsäde av första generationen eller som certifikatutsäde av andra generationen utsäde av självpollinerande arter för vilka ansökan om certifiering som basutsäde lämnats in och som har framställts direkt från en generation som föregår basutsäde men som inte undersökts officiellt. Denna bestämmelse skall inte gälla för utsäde av hybrider. Certifiering som certifikatutsäde får endast ske om så begärs och om den som ansöker om certifiering erhållit förädlarens medgivande, samt om officiell efterkontrollodling av officiellt uttagna prov som senast utförs under den odlingssäsong då det utsäde som ansökan avser används, visar att utsäde av tidigare generation uppfyllde villkoren för basutsäde med avseende på sortäkthet och sortrenhet. I sådant fall skall förädlaren i samband med provtagning uppge den totalareal som använts för produktion av utsäde av den föregående generationen. Dessa bestämmelser får ändras mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen enligt det förfarande som fastställs i artikel 21.

Medlemsstaterna skall kräva att de officiella etiketterna för utsäde som saluförs i enlighet med sådant tillstånd som avses i första stycket märks på följande sätt: "endast godkänt för saluföring i ... (den berörda medlemsstaten)". Vidare får medlemsstaterna i detta fall kräva att den officiella etiketten också märks med "endast avsett för förökning"."2. Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med basutsäde och med samtliga slag av certifikatutsäde:

a) märks på utsidan med en officiell etikett som inte tidigare använts, som uppfyller villkoren i bilaga 4 och som innehåller uppgifter på ett av de officiella språken inom gemenskapen. Etikettens färg skall vara vit för basutsäde, blå för certifikatutsäde och för certifikatutsäde av första generationen samt röd för certifikatutsäde av andra generationen. När en etikett med hål för snöre används skall dess anbringande alltid säkras med officiell plomb. Om basutsädet eller majsutsädet, i fall enligt artikel 4.1.a och 2, inte uppfyller villkoren i bilaga 2 med avseende på grobarhet, skall detta anges på etiketten. Officiell, självhäftande etikett får användas. I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 21 kan det godkännas att de föreskrivna uppgifterna på etiketten enligt förebild för detta trycks på förpackningen med outplånlig skrift under officiell övervakning,

b) innehåller ett officiellt dokument i etikettens färg med minst de uppgifter som skall finnas på etiketten enligt bestämmelser i bilaga 4 A a 3, 4 och 5. Detta dokument skall vara utformat så att det inte kan förväxlas med den officiella etikett som avses under a. Detta dokument är inte nödvändigt om uppgifterna är outplånligt tryckta på förpackningen eller om en självhäftande etikett eller etikett av rivbeständigt material används, enligt bestämmelserna under a.

2. Medlemsstaterna får anta bestämmelser om undantag från punkt 1 för små förpackningar, om dessa är märkta med "endast godkänt för saluföring i ... (berörd medlemsstat)".

3. I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21 får medlemsstaterna fram till den 30 juni 1980 behålla bestämmelser som tillåter saluföring av utsäde av stråsäd vars förpackningar är försedda med de föreskrivna uppgifterna, dock i annan utformning än den som föreskrivs i sjätte meningen i punkt 1.a."

3. I artikel 14.1 skall orden "märkts och plomberats officiellt" ersättas med "officiellt eller under officiell övervakning märkts och förslutits".

4. Följande skall läggas till under a i bilaga 4 A:

"10. Om åtminstone grobarheten har analyserats på nytt, får uppgiften "Förnyad analys ..." (månad och år) samt ansvarig myndighet för omprovtagning anges. Dessa uppgifter får anges på officiellt klistermärke som fästs vid den officiella etiketten."

5. Följande skall läggas till under b i bilaga 4 A:

"7. Om åtminstone grobarheten hos samtliga komponenter i blandningen har analyserats på nytt, får uppgiften "Förnyad analys ..." (månad och år) samt ansvarig myndighet för omprovtagning anges. Dessa uppgifter får anges på officiellt klistermärke som fästs vid den officiella etiketten."

Artikel 4

Följande punkt 1a skall läggas till i artikel 10 i rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om saluföring av material för vegetativ förökning av vinrankor(12), senast ändrat genom direktiv 74/648/EEG(13).

"1a. Medlemsstaterna får ändock tillåta att 10 förpackningar eller buntar av rotade ympkvistar med samma egenskaper, eller fem förpackningar eller buntar med rotade sticklingar med samma egenskaper saluförs med endast en etikett som uppfyller specifikationerna i bilaga 4. I sådana fall skall förpackningarna eller buntarna bindas ihop på sådant sätt att snöret skadas och inte kan användas på nytt när buntarna delas. Etiketten skall fästas med snöret. Återförslutning skall inte tillåtas."

Artikel 5

Rådets direktiv 69/208/EEG av den 30 juni 1969 om saluföring av olje- och spånadsväxter(14), senast ändrat genom direktiv 75/444/EEG, skall ändras på följande sätt:

1. Följande punkter skall läggas till i artikel 2:

"1a. Ändringar i den artlista som avses i punkt 1 A, som motiveras av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, avseende dels beskrivningar och dels med hänsyn till hybrider som uppkommit genom artkorsning och som omfattas av detta direktiv, skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 20.

1b. Medlemsstaterna får tillåta, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 20 och genom undantag från punkt 1 D a eller E a, certifiering som certifikatutsäde av första generationen eller som certifikatutsäde av andra generationen av utsäden av självpollinerande arter för vilka ansökan om certifiering som basutsäde lämnats in och som har framställts direkt från en generation som föregår basutsäde men som inte undersökts officiellt. Denna bestämmelse skall inte gälla för utsäde av hybrider. Certifiering som certifikatutsäde får endast ske om så begärs och om den som ansöker om certifiering erhållit förädlarens medgivande, samt om officiell efterkontrollodling av officiellt uttagna prov som senast utförs under den odlingssäsong då det utsäde som ansökan avser används, visar att utsäde av tidigare generation uppfyllde villkoren för basutsäde med avseende på sortäkthet och sortrenhet. I sådant fall skall förädlaren i samband med provtagning uppge den totalareal som använts för produktion av utsäde av den föregående generationen. Dessa bestämmelser får ändras mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen enligt det förfarande som fastställs i artikel 20.

Medlemsstaterna skall kräva att de officiella etiketterna för utsäde som saluförs i enlighet med sådant tillstånd som avses i första stycket ovan märks med "endast godkänt för saluföring i ... (den berörda medlemsstaten)". Vidare får medlemsstaterna i detta fall kräva att den officiella etiketten också märks med "endast avsett för förökning"."2. I artikel 2.2 c skall "30 juni 1978" ersättas med "30 juni 1982".

3. I artikel 10 skall punkt 1 och 2 ersättas med följande:

"1. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med basutsäde, certifikatutsäde av samtliga slag och handelsutsäde

a) märks på utsidan med en officiell etikett som inte tidigare använts, som uppfyller villkoren i bilaga 4 och som innehåller uppgifter på ett av de officiella språken inom gemenskapen. Etikettens färg skall vara vit för basutsäde, blå för certifikatutsäde av första generationen efter basutsäde, röd för certifikatutsäde av därpå följande generationer och brun för handelsutsäde. När en etikett med hål för snöre används skall dess anbringande alltid säkras med officiell plomb. Om basutsädet, i fall enligt artikel 4.a, inte uppfyller villkoren i bilaga 2 med avseende på grobarhet, skall detta anges på etiketten. Officiell, självhäftande etikett får användas. I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 20 kan det godkännas att de föreskrivna uppgifterna på etiketten enligt förebild för detta trycks på förpackningen med outplånlig skrift under officiell övervakning,

b) innehåller ett officiellt dokument i etikettens färg med minst de uppgifter som skall finnas på etiketten enligt bestämmelser i bilaga 4 A a punkterna 4, 5 och 6 samt, för handelsutsäde, i b punkterna 2, 5 och 6. Detta dokument skall vara utformat så att det inte kan förväxlas med den officiella etikett som avses under a. Detta dokument är inte nödvändigt om uppgifterna är outplånligt tryckta på förpackningen eller om en självhäftande etikett eller etikett av rivbeständigt material används, enligt bestämmelserna under a.

2. Medlemsstaterna får anta bestämmelser om undantag från punkt 1 för små förpackningar, om dessa är märkta med "endast godkänt för saluföring i ... (berörd medlemsstat)".

4. I artikel 13.1 skall "märkts och plomberats officiellt" ersättas med "officiellt eller under officiell övervakning märkts och förslutits".

5. Följande skall läggas till under a i bilaga 4 A:

"11. Om åtminstone grobarheten har analyserats på nytt, får uppgiften "Förnyad analys ... (månad och år)" samt ansvarig myndighet för omprovtagning anges. Dessa uppgifter får anges på officiellt klistermärke som fästs vid den officiella etiketten."

6. Följande skall läggas till under b i bilaga 4 A:

"10. Om åtminstone grobarheten har analyserats på nytt, får uppgiften "Förnyad analys ..." (månad och år) samt ansvarig myndighet för omprovtagning anges. Dessa uppgifter får anges på officiellt klistermärke som fästs vid den officiella etiketten.""

Artikel 6

Följande mening skall läggas till i artikel 21.2 i direktiv 70/457/EEG:

"I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 23 får denna period förlängas för länder utanför gemenskapen om den information som finns tillgänglig förhindrar att beslut enligt punkt 1 fattas. Detta gäller tills sådant beslut kan fattas på grundval av tillgänglig information."

Artikel 7

Rådets direktiv 70/458/EEG skall ändras på följande sätt:

1. Följande punkter skall läggas till i artikel 2:

"1a. Ändringar i den artlista som avses i punkt A, som motiveras av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, avseende dels beskrivningar och dels med hänsyn till hybrider som uppkommit genom artkorsning och som omfattas av detta direktiv skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 40.

1b. Medlemsstaterna får tillåta, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 40 och genom undantag från punkt 1 C a, certifiering som certifikatutsäde av utsäden av självpollinerande arter för vilka ansökan om certifiering som basutsäde lämnats in och som har framställts direkt från en generation som föregår basutsäde men som inte undersökts officiellt. Denna bestämmelse skall inte gälla för utsäde av hybrider. Certifiering som certifikatutsäde får endast ske om så begärs och om den som ansöker om certifiering erhållit förädlarens medgivande, samt om officiell efterkontrollodling av officiellt uttagna prov som senast utförs under den odlingssäsong då det utsäde som ansökan avser används, visar att utsäde av föregående generation uppfyllde villkoren för basutsäde med avseende på sortäkthet och sortrenhet. I sådant fall skall förädlaren i samband med provtagning uppge den totalareal som använts för produktion av utsäde av den föregående generationen. Dessa bestämmelser får ändras mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen enligt det förfarande som fastställs i artikel 40.

Medlemsstaterna skall kräva att de officiella etiketterna för utsäde som saluförs i enlighet med sådant tillstånd som avses i första stycket märks med "endast godkänt för saluföring i ... (den berörda medlemsstaten)". Vidare får medlemsstaterna i detta fall kräva att den officiella etiketten också märks med "endast avsett för förökning"."

2. Artikel 26.1 skall ersättas med följande:

"1. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med basutsäde och certifikatutsäde, förutom då utsädet av den senare kategorin är förpackat som små förpackningar:

a) märks på utsidan med en officiell etikett som inte tidigare använts, som uppfyller villkoren i bilaga 4 A och som innehåller uppgifter på ett av de officiella språken inom gemenskapen. Etiketten får placeras inuti genomskinliga förpackningar, under förutsättning att det då kan läsas. Etikettens färg skall vara vit för basutsäde och blå för certifikatutsäde. När en etikett med hål för snöre används skall dess anbringande alltid säkras med officiell plomb. Om basutsädet, i fall enligt artikel 21, inte uppfyller villkoren i bilaga 2 med avseende på grobarhet, skall detta anges på etiketten. Officiella, självhäftande etiketter får användas. I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 40 kan det godkännas att de föreskrivna uppgifterna på etiketten enligt förebild för detta trycks på förpackningen med outplånlig skrift under officiell kontroll,

b) innehåller ett officiellt dokument i etikettens färg med minst de uppgifter som skall finnas på etiketten enligt bestämmelser i bilaga 4 A a punkterna 4, 5, 6 och 7. Detta dokument skall vara utformat så att det inte kan förväxlas med den officiella etikett som avses under a. Detta dokument är inte nödvändigt om uppgifterna är outplånligt tryckta på förpackningen eller om etiketten är placerad inuti en genomskinlig förpackning eller om en självhäftande etikett eller etikett av rivbeständigt material används, enligt bestämmelserna under a."

3. Följande punkt skall läggas till i artikel 26:

"1a. Medlemsstaterna får anta bestämmelser om undantag från punkt 1 för små förpackningar med basutsäde om dessa är märkta med "endast godkänt för saluföring i ... (den berörda medlemsstaten)"."

4. I artikel 30.1 skall "märkts och plomberats officiellt" ersättas med "officiellt eller under officiell övervakning märkts och förslutits".

5. Följande mening skall läggas till i artikel 32.2:

"I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 40 får denna period förlängas för länder utanför gemenskapen om den information som finns tillgänglig förhindrar att beslut enligt punkt 1 fattas. Detta gäller tills sådant beslut kan fattas på grundval av tillgänglig information."

Artikel 8

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att följa bestämmelserna i

- artikel 6 och artikel 7.5, den 1 juli 1977,

- artikel 5.2, den 1 juli 1978,

- övriga bestämmelser i detta direktiv, senast den 1 juli 1979.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1977.

På rådets vägnar

H. SIMONET

Ordförande

(1) EGT nr L 183, 1.8.1977, s. 64.

(2) EGT nr C 180, 28.7.1977, s. 29.

(3) EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 1.

(4) EGT nr L 356, 27.12.1973, s. 79.

(5) EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 7.

(6) EGT nr 72, 18.3.1976, s. 16.

(7) EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2290/66.

(8) EGT nr L 83, 30.3.1976, s. 34.

(9) EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(10) EGT nr L 196, 26.7.1975, s. 6.

(11) EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

(12) EGT nr L 93, 17.4.1968, s. 15.

(13) EGT nr L 352, 28.12.1974, s. 43.

(14) EGT nr L 169, 10.7.1969, s. 3.