31976L0580

Rådets direktiv 76/580/EEG av den 29 juni 1976 om ändring av direktiv 73/239/EEG om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 189 , 13/07/1976 s. 0013 - 0014
Finsk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0188
"Grekisk specialutgåva
" Område 06 Volym 1 s. 0227
Svensk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0188
Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0217
Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0217


RÅDETS DIREKTIV av den 29 juni 1976 om ändring av direktiv 73/239/EEG om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (76/580/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 57.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

med beaktande av följande:

Genom rådets direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (3), har vissa skillnader mellan nationella regler undanröjts för att göra det lättare att etablera och driva sådan verksamhet. Samtidigt som de försäkrade och tredje man i samtliga medlemsstater härigenom tillförsäkrats ett tillräckligt skydd har en samordning skett av de bestämmelser som avser finansiella krav på försäkringsföretag.

Enligt nämnda direktiv får den minsta garantifond som varje medlemsstat kräver av alla försäkringsföretag med huvudkontor inom dess territorium inte underskrida vissa belopp som i direktivet uttrycks i beräkningsenheter.

Beräkningsenheten används också för att bestämma den gräns för premieinkomster, under vilken direktivet inte är tillämpligt på vissa ömsesidiga institut.

I nämnda direktiv avses med "beräkningsenhet" den enhet som definieras i artikel 4 i protokollet med stadgar för Europeiska investeringsbanken. Vid tillämpning av denna definition skulle omräkning av de i direktivet angivna beloppen till nationella valutor medföra konkurrensstörningar mellan företag vars huvudkontor är belägna i de olika medlemsstaterna.

I sitt beslut 75/250/EEG (4) definierade rådet den 21 april 1975 en europeisk beräkningsenhet som motsvarar ett genomsnitt av alla värdeförändringar i medlemsstaternas valutor. Omräkningskursen för varje valuta mot denna beräkningsenhet fastställs automatiskt på grundval av de kurser som dagligen noteras på valutamarknaderna. Användningen av denna europeiska beräkningsenhet ger försäkringsföretagen lika konkurrensvillkor.

Artikel 4 i ovannämnda protokoll är för närvarande föremål för översyn. I enlighet med ett av styrelsen för Europeiska investeringsbanken (EIB) fattat beslut den 18 mars 1975 använder banken den europeiska beräkningsenheten definierad i rådets beslut 75/250/EEG.

Kommissionen har därefter, den 18 december 1975, i beslut nr 3289/75/EKSG (5) med rådets enhälliga instämmande bestämt att denna europeiska beräkningsenhet skall användas vid tillämpning av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen.

Värdet av den europeiska beräkningsenheten, uttryckt i varje medlemsstats valuta, fastställs dagligen och användningen av värdet vid tillämpning av detta direktiv kräver att också en referensdag fastställs.

Emellertid skulle ett införande av den europeiska beräkningsenheten i vissa medlemsstater kunna medföra en nedsättning av värdet i nationell valuta för de belopp som i direktivet uttrycks i beräkningsenheter. En sådan nedsättning skulle leda till en motsvarande minskning av det skydd som den minsta garantifonden nu ger de försäkrade. De nämnda beloppen bör omprövas vartannat år. Denna prövning kommer sannolikt att medföra ändring av de ifrågavarande beloppen. En nedsättning av värdena av de i den nationella valutan uttryckta beloppen skulle i vissa medlemsstater under sådana förhållanden kunna komma att snabbt leda till en ytterligare anpassning. Sådana stegvisa åtgärder skulle kunna förorsaka svårigheter för företag och tillsynsmyndigheter. Dessa belopp bör därför bibehållas på den nivå de skulle ha uppnått på grundval av den omräkningskurs som gäller före införandet av den europeiska beräkningsenheten, om denna nivå är högre än den som gäller för den europeiska beräkningsenheten, tills de i direktiv 73/239/EEG fastställda beloppen har omprövats.

Förändringarna i den ekonomiska och monetära situationen i gemenskapen gör en regelbundet återkommande granskning av dessa belopp befogad.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Artikel 5 a i direktiv 73/239/EEG skall ersättas med följande:

"a) beräkningsenhet: den europeiska beräkningsenheten så som definierad i kommissionens beslut 3289/75/EKSG (1); varje gång hänvisning görs i detta direktiv till beräkningsenheten, skall värdet i den nationella valutan från och med den 31 december varje år vara det värde som gällde sista dagen i närmast föregående oktober månad för vilken dag värden för europeiska beräkningsenheter finns noterade i samtliga valutor inom gemenskapen;"

2. På den sida där artikel 5 i direktiv 73/239/EEG återges skall följande fotnot läggas till:

"(1) EGT nr L 327, 19.12.1975, s. 4."

Artikel 2

Övergångsvis, tills beloppen i direktiv 73/239/EEG, uttryckta i beräkningsenheter, har ändrats första gången, får de i nationell valuta uttryckta beloppen, beräknade på grundval av den beräkningsenhet som definierats i artikel 5 a, inte underskrida de belopp som beräknats efter den omräkningskurs för beräkningsenhet som gällde före antagandet av detta direktiv.

Artikel 3

Vartannat år skall rådet, på förslag från kommissionen, se över och vid behov ändra de belopp som i direktiv 73/239/EEG är uttryckta i beräkningsenheter, varvid hänsyn skall tas till förändringar i den ekonomiska och monetära situationen inom gemenskapen.

Artikel 4

De nationella bestämmelser som ändrats i enlighet med detta direktiv skall tillämpas från den 31 december 1976.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 29 juni 1976.

På rådets vägnar

G. THORN

Ordförande

(1) EGT nr C 28, 9.2.1976, s. 16.

(2) EGT nr C 35, 16.2.1976, s. 17.

(3) EGT nr L 228, 16.8.1973, s. 3.

(4) EGT nr L 104, 24.4.1975, s. 35.

(5) EGT nr L 327, 19.12.1975, s. 4.