31975R2775

Rådets förordning (EEG) nr 2775/75 av den 29 oktober 1975 om fastställande av villkor för tillämpningen av skyddsåtgärder på marknaden för ägg

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 282 , 01/11/1975 s. 0072 - 0073
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 6 s. 0211
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 14 s. 0069
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 6 s. 0211
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 9 s. 0149
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 9 s. 0149


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2775/75 av den 29 oktober 1975 om fastställande av villkor för tillämpningen av skyddsåtgärder på marknaden för ägg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75(1) av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg, särskilt artikel 12.1 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I artikel 12.1 i rådets förordning (EEG) nr 2771/75 föreskrivs att lämpliga åtgärder får vidtas om gemenskapsmarknaden för en eller flera av de produkter som anges i artikel 1 i samma förordning, till följd av import eller export är utsatt för eller hotas av allvarliga störningar som kan äventyra de mål som fastställs i artikel 39 i fördraget. Dessa åtgärder avser handeln med tredje land. När störningen eller hotet om störning har upphört skall de inte längre tillämpas.

Rådet skall fastställa närmare bestämmelser för tillämpningen av artikel 12.1 i nämnda förordning och närmare ange under vilka omständigheter och inom vilka gränser medlemsstaterna får vidta tillfälliga skyddsåtgärder.

Följaktligen bör det fastställas vilka huvudfaktorer som skall användas för att bedöma om gemenskapsmarknaden är utsatt för eller hotas av allvarliga störningar.

Eftersom tillgripande av skyddsåtgärder beror på hur handeln med tredje land påverkar gemenskapsmarknaden, måste situationen på denna marknad bedömas med avseende inte enbart på de faktorer som är karakteristiska för själva marknaden, utan även på de faktorer som har samband med utvecklingen av denna handel.

Det bör fastställas vilka åtgärder som får vidtas vid tillämpning av artikel 12 i förordning (EEG) nr 2771/75.

Dessa åtgärder måste vara av den arten att allvarliga störningar på marknaden och hotet om sådana störningar undanröjs. De måste vara anpassade efter omständigheterna så att de inte ger några andra effekter än de önskade.

En medlemsstats möjlighet att tillämpa artikel 12 i förordning (EEG) 2771/75 bör vara begränsad till ett sådant fall där marknaden i denna medlemsstat, efter en bedömning på grundval av ovannämnda faktorer, kan anses uppfylla villkoren i denna artikel. De åtgärder som får vidtas i detta fall bör vara så utformade att de förhindrar en ytterligare försämring av marknadssituationen. De bör dock vara av tillfällig karaktär. De nationella åtgärdernas tillfälliga karaktär medger endast att dessa åtgärder tillämpas till dess att ett gemenskapsbeslut på detta område träder i kraft.

Om en medlemsstat så begär är kommissionen skyldig att inom 24 timmar efter mottagande av en sådan begäran, fatta beslut om de skyddsåtgärder som skall vidtas på gemenskapsnivå. För att kommissionen på bästa sätt skall kunna bedöma situationen på marknaden bör bestämmelser fastställas som säkerställer att kommissionen snarast möjligt underrättas om de tillfälliga skyddsåtgärder som en medlemsstat vidtar. Följaktligen bör det föreskrivas att sådana åtgärder måste anmälas till kommissionen så snart de antagits och att sådana anmälningar måste behandlas som en begäran enligt artikel 12.2 i förordning (EEG) nr 2771/75.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För att kunna bedöma om gemenskapsmarknaden vad avser en eller flera av de produkter som anges i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 2771/75 till följd av import eller export, är utsatt för eller hotas av allvarliga störningar som kan äventyra de mål som fastställs i artikel 39 i fördraget, skall särskild hänsyn tas till följande:

a) Volymen av den faktiska eller förutsedda importen eller exporten.

b) De produktkvantiteter som finns tillgängliga på gemenskapsmarknaden.

c) De priser som noterats på gemenskapsmarknaden eller förväntade tendenser till utvecklingen av dessa priser, särskilt vad gäller kraftiga prisökningar eller prissänkningar.

d) Anbudspriserna fritt gemenskapens gräns om ovannämnda situation uppstår till följd av import.

Artikel 2

1. Om den situation som avses i artikel 12.1 uppstår skall de åtgärder som får vidtas i enlighet med artikel 12.2 och 12.3 i förordning (EEG) nr 2771/75 vara uppehåll i exporten eller importen eller avgiftsbeläggande av exporten.

2. Dessa åtgärder får endast vidtas i den utsträckning och under den tid som det är absolut nödvändigt. Hänsyn skall tas till den särskilda situationen för produkter som redan är på väg till gemenskapen. Åtgärderna får endast avse produkter som importeras från eller är avsedda för tredje land. De får begränsas till att endast omfatta produkter som importeras från eller har sitt ursprung i vissa länder, export till vissa länder samt vissa typer, kvaliteter eller utföranden. De får begränsas till att gälla import avsedd för vissa områden inom gemenskapen eller export från sådana områden.

Artikel 3

1. En medlemsstat får vidta en eller fler tillfälliga skyddsåtgärder om den, efter en bedömning på grundval av de faktorer som anges i artikel 1, anser att den situation som förutses i artikel 12.1 i förordning (EEG) nr 2771/75 har uppstått inom dess territorium.

Tillfälliga skyddsåtgärder får omfatta följande:

a) Uppehåll i export eller import.

b) Krav på deponering av exportavgifter eller på att en säkerhet på motsvarande belopp skall ställas.

Den åtgärd som avses i b skall inte medföra betalning av avgifter om inte detta beslutas i enlighet med artikel 12.2 eller 12.3 i förordning (EEG) nr 2771/75.

Bestämmelserna i artikel 2.2 i den här förordningen skall tillämpas.

2. Så snart beslut har fattats om tillfälliga skyddsåtgärder skall kommissionen underrättas om detta per telex. En sådan anmälan skall behandlas som en begäran enligt artikel 12.2 i förordning (EEG) nr 2771/75. Dessa åtgärder skall endast tillämpas till dess att kommissionens beslut i denna fråga träder i kraft.

Artikel 4

1. Rådets förordning (EEG) nr 2594/69(1) av den 18 december 1969 om fastställande av villkor för tillämpningen av skyddsåtgärder på marknaden för ägg, upphör att gälla.

2. Hänvisningar till den förordning som upphävs genom punkt 1 skall tolkas som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1975.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1975.

På rådets vägnar

G. MARCORA

Ordförande

(1) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 49.

(2) EGT nr L 324, 27.12.1969, s. 8.