31975D0438

75/438/EEG: Rådets beslut av den 3 mars 1975 om gemenskapens deltagande i den interimskommission som inrättats med utgångspunkt i resolution nr III i konventionen för förhindrande av havsföroreningar från landbaserade källor

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 194 , 25/07/1975 s. 0022 - 0022
Finsk specialutgåva Område 15 Volym 1 s. 0228
Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 1 s. 0122
Svensk specialutgåva Område 15 Volym 1 s. 0228
Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 1 s. 0122


RÅDETS BESLUT av den 3 mars 1975 om gemenskapens deltagande i den interimskommission som inrättats med utgångspunkt i resolution nr III i konventionen för förhindrande av havsföroreningar från landbaserade källor (75/438/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

I resolution nr III, som finns som bilaga till slutakten till konventionen för förhindrande av havsföroreningar från landbaserade källor av den 21 februari 1974, rekommenderas att en interimskommission bestående av företrädare för konventionens signatärer inrättas.

Denna konvention har slutits på gemenskapens vägnar genom beslut nr 75/437/EEG(2).

En företrädare för gemenskapen i denna interimskommission bör därför utses.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Fram till dess att konventionen för förhindrande av havsföroreningar från landbaserade källor träder i kraft, skall kommissionen vara bemyndigad att företräda gemenskapen i den arbetsgrupp som kallas "interimskommissionen" och som inrättats med utgångspunkt i resolution nr III, vilken utgör bilaga till konventionens slutakt.

Utfärdat i Bryssel den 3 mars 1975.

På rådets vägnar,

J. KEATING

Ordförande

(1) EGT nr C 127, 18.10.1974, s. 32.

(2) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 5.