31969L0064

Rådets direktiv 69/64/EEG av den 18 februari 1969 om ändring av rådets direktiv av den 14 juni 1966 om saluföring av skogsodlingsmaterial

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 048 , 26/02/1969 s. 0012 - 0012
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0173
Dansk specialutgåva: Serie I Område 1969(I) s. 0056
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0173
Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1969(I) s. 0061
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 4 s. 0092
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 3 s. 0074
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 3 s. 0074


RÅDETS DIREKTIV av den 18 februari 1969 om ändring av rådets direktiv av den 14 juni 1966 om saluföring av skogsodlingsmaterial (69/64/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Det är önskvärt att ändra vissa bestämmelser i rådets direktiv av den 14 juni 1966(2) om saluföring av skogsodlingsmaterial.

Vissa medlemsstater hade inte till den 1 juli 1967 lyckats uppfylla bestämmelserna i det direktivet i fråga om arterna Abies alba, Picea abies, Pinus sylvestris och Pseudotsuga taxifolia. En extra tidsfrist skall därför beviljas dem.

Tidsgränsen för släktet Populus och arten Quercus borealis kan å andra sidan flyttas fram utan svårighet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten i artikel 18.1 a c i rådets direktiv från den 14 juni 1966 om saluföring av skogsodlingsmaterial skall ersättas med följande:

"a) senast den 1 juli 1969 för frön och växtdelar av:

Abies alba Mill.

Larix decidua Mill.

Larix leptolepis (Sieb. & Zucc.) Gord.

Picea abies Karst.

Picea sitchensis Trautv. et Mey.

Pinus nigra Arn.

Pinus silvestris L.

Pinus strobus L.

Populus.

Pseudotsuga taxifolia Britt.

Quercus borealis Michx.

b) senast den 1 juli 1971 för frön och växtdelar av:

Fagus sylvatica L.

Quercus pendunculata Ehrh.

Quercus sessiliflora Sal."

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 februari 1969.

På rådets vägnar

J. P. BUCHLER

Ordförande

(1) EGT nr C 135, 14.12.1968, s. 25.

(2) EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2326/66.