31968R0259

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 056 , 04/03/1968 s. 0001 - 0007
Finsk specialutgåva Område 1 Volym 1 s. 0039
Dansk specialutgåva: Serie I Område 1968(I) s. 0030
Svensk specialutgåva Område 1 Volym 1 s. 0039
Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1968(I) s. 0030
"Grekisk specialutgåva
" Område 01 Område 1 Volym 1 s. 0108
Spansk specialutgåva: Område 01 Volym 1 s. 0129
Portugisisk specialutgåva: Område 01 Volym 1 s. 0129


RÅDETS FÖRORDNING (EEG, EURATOM, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 i detta,

med beaktande av protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 7 och artikel 12 16 i detta,

med beaktande av den uppgift som kommissionen har fått enligt bilaga 1 till slutakten från den konferens som hölls i Bryssel den 8 april 1965 för undertecknande av fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande  (1),

med beaktande av domstolens yttrande, och

med beaktande av följande:

Det är rådets sak att på förslag från kommissionen och efter att ha hört övriga berörda institutioner, med kvalificerad majoritet fastställa tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper.

Tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren bör säkerställa att gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda håller högsta standard vad gäller oavhängighet, kvalifikationer, effektivitet och integritet samt att dessa rekryteras bland medborgare i gemenskapernas medlemsstater från bredast möjliga geografiska bas. Samtidigt bör de göra det möjligt för dessa tjänstemän och övriga anställda att utföra sitt arbete under förhållanden som säkerställer maximal effektivitet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper

Artikel 1

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen samt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska kol- och stålgemenskapen skall ersättas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna enligt artikel 2 i denna förordning.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen samt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska kol- och stålgemenskapen skall ersättas av anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna enligt artikel 3 i denna förordning.

Artikel 2

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna skall utgöras av de tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen  (2) som gäller vid denna förordnings ikraftträdande, med följande ändringar:

1. Rubriken "Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen" skall ersättas med "Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna".

2. Artikel 7

I punkt 2 andra stycket skall orden "eller fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna" införas efter "fördragen om upprättandet av gemenskaperna".

3. Artikel 10

I andra stycket skall följande mening införas efter första meningen: "Kommissionen skall höra kommittén angående varje förslag till ändring av tjänsteföreskrifterna; kommittén skall avge sitt yttrande inom den tid som kommissionen fastställer."

4. Artiklarna 17 och 18

Orden "den gemenskap han tillhör" skall ersättas med "gemenskaperna" respektive "den gemenskap till vars verksamhet dessa arbeten hänför sig".

5. Artikel 23

Orden "protokollen om" skall ersättas med "protokollet om".

6. Artikel 24

I första stycket skall orden "Varje gemenskap skall bistå sina tjänstemän" ersättas med "Gemenskaperna skall bistå sina tjänstemän".

I andra stycket skall orden "Den skall ersätta" ersättas med "De skall solidariskt ersätta".

7. Artikel 63

I första stycket skall orden "i den valuta som används i det land där den gemenskap vid vilken han är verksam har sitt tillfälliga säte" ersättas med "i belgiska franc".

I tredje stycket skall orden "den som används i det land där den gemenskap vid vilken han är verksam har sitt tillfälliga säte" ersättas med "belgiska franc".

8. Artikel 64

I första stycket skall orden "i den valuta som används i det land där den gemenskap vid vilken han är verksam har sitt tillfälliga säte" ersättas med "i belgiska franc".

I andra stycket skall orden "råden i samförstånd" och "på förslag från kommissionerna" ersättas med "rådet" respektive "på förslag från kommissionen".

9. Artikel 65

I punkt 1 första stycket skall orden "råden" och "kommissionerna" ersättas med "rådet" respektive "kommissionen".

I punkt 1 andra stycket skall ordet "råden" ersättas med "rådet".

I punkt 2 skall orden "råden skall i samförstånd inom två månader besluta" ersättas med "rådet skall inom två månader besluta".

I punkt 3 skall orden "råden" och "på förslag från kommissionerna" ersättas med "rådet" respektive "på förslag från kommissionen".

10. Artikel 82

I punkt 2 skall orden "råden" och "de" ersättas med "rådet" respektive "det".

11. Artikel 83

I punkt 1 skall ett andra stycke införas med följande lydelse:

"Användandet av medlen för det pensionssystem som avses i artikel 83.1 i de tidigare tjänsteföreskrifterna för personal vid Europeiska kol- och stålgemenskapen skall bestämmas av rådet med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen efter samråd med kommittén för tjänsteföreskrifter."

I punkt 4 skall ordet "råden" ersättas med "rådet".

12. Artikel 91

I punkt 1 skall orden "en av gemenskaperna" ersättas med "gemenskaperna".

13. Avdelning VIII

I rubriken skall orden "Europeiska atomenergigemenskapen" ersättas med "gemenskaperna".

14. Artikel 92

I första stycket skall orden "Europeiska atomenergigemenskapen" ersättas med "gemenskaperna".

15. Artiklarna 93, 95, 99 och 100

I dessa artiklar skall orden "Europeiska atomenergigemenskapens råd" och "Europeiska atomenergigemenskapens kommission" ersättas med "rådet" respektive "kommissionen".

16. Artikel 95

I första stycket skall orden "Under en period av sex år från och med den dag dessa tjänsteföreskrifter träder i kraft" ersättas med "Fram till och med den 31 december 1968".

I andra stycket skall orden "Efter utgången av denna period" ersättas med "Under den tid som följer efter den dagen".

17. Artikel 107

I punkt 3 skall orden "till den gemenskap vid vilken han är verksam" och "av gemenskapen" ersättas med "till gemenskaperna" respektive "av gemenskaperna".

18. Bilaga 1 B

I rubriken skall orden "Europeiska atomenergigemenskapen" ersättas med "gemenskaperna".

19. Bilaga 3 artikel 1

I punkt 1 a skall orden "uttagningsprov som är interna för en gemenskap eller alla tre gemenskaperna" ersättas med "uttagningsprov som är interna för gemenskaperna".

20. Bilaga 7 artiklarna 4a, 14a och 14b

Ordet "råden" skall ersättas med "rådet".

21. Bilaga 7 artikel 13 och bilaga 8 artiklarna 11, 12 och 13

Orden "den gemenskap vid vilken han är verksam" skall ersättas med "gemenskaperna".

22. Bilaga 8 artiklarna 11 och 46

Orden "en av gemenskaperna" i artikel 11 och "någon av gemenskaperna" i artikel 46 skall ersättas med "gemenskaperna".

23. Bilaga 8 artikel 12a

Efter artikel 12 skall en artikel 12a införas med följande lydelse:

"Artikel 12a

En tjänsteman som lämnar sin tjänst före den 1 juli 1969 efter att ha tjänstgjort mindre än elva år och som har rätt till avgångspension kan välja mellan att få pensionen eller ett avgångsvederlag som beräknas i enlighet med bestämmelserna i artikel 12 a d."

24. Bilaga 8 artikel 45

I andra stycket skall orden "på den gemenskaps vägnar vid vilken tjänstemannen varit verksam" ersättas med "på gemenskapernas vägnar".

I fjärde stycket skall orden "gemenskapen" ersättas med "gemenskaperna".

25. Bilaga 8 artikel 47

Texten i artikel 47 skall ersättas med följande:

"Om en tredje man är ansvarig för en tjänstemans invaliditet eller död, skall tjänstemannens eller hans rättsinnehavares rättigheter vid en talan mot den ansvarige tredje mannen övergå till gemenskaperna inom gränserna för de förpliktelser dessa har i enlighet med pensionssystemet."

26. Bilaga 8 artikel 51

Orden "den gemenskap vid vilken han varit verksam" skall ersättas med "gemenskaperna".

Tjänsteföreskrifterna så som de definieras i första stycket samt sådana genomförandebestämmelser som antagits av Europeiska ekonomiska gemenskapens råd och Europeiska atomenergigemenskapens råd eller Europeiska gemenskapernas råd och som skall tillämpas vid denna förordnings ikraftträdande, skall automatiskt tillämpas beträffande tjänstemän, tidigare tjänstemän och dessas rättsinnehavare beträffande vilka tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen eller tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska kol- och stålgemenskapen tillämpades före denna förordnings ikraftträdande.

Artikel 93 105 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska kol- och stålgemenskapen skall fortsätta att tillämpas beträffande de tjänstemän beträffande vilka artikel 92 i de tjänsteföreskrifterna skall fortsätta att tillämpas vid denna förordnings ikraftträdande.

Artikel 3

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna skall fastställas enligt de bestämmelser i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen  (3) och Europeiska atomenergigemenskapen 1 som är tillämpliga vid denna förordnings ikraftträdande, om inte annat följer av nedanstående ändringar:

1. Artikel 1

Orden "någon av gemenskaperna" skall ersättas med "gemenskaperna".

2. Artikel 2

Under c skall orden "eller fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna" införas efter "fördragen om upprättandet av gemenskaperna".

3. Artikel 5

Orden "en av gemenskaperna" skall ersättas med "en av gemenskapsinstitutionerna".

4. Artiklarna 10, 94 och 95

Orden "Europeiska atomenergigemenskapens kommission" skall ersättas med "kommissionen".

5. Artiklarna 33 och 40

Orden "någon av de tre Europeiska gemenskaperna" skall ersättas med "gemenskaperna".

6. Artikel 42

I andra stycket skall orden "den gemenskaps budget ur vilken hans lön betalas" ersättas med "gemenskapernas budget".

7. Artiklarna 43, 48 och 75

Orden "den gemenskap som anställt den anställde" och "den gemenskap vid vilken han är verksam" skall ersättas med "gemenskaperna".

8. Artiklarna 70 och 98

Orden "en av de tre Europeiska gemenskaperna" skall ersättas med "gemenskaperna".

9. Artikel 87

I andra stycket skall ordet "gemenskapen" ersättas med "gemenskaperna".

10. Artiklarna 94 och 95

Orden "Europeiska atomenergigemenskapens råd" skall ersättas med "rådet".

Anställningsvillkoren så som de definieras i första stycket, samt sådana genomförandebestämmelser som antagits av Europeiska ekonomiska gemenskapens råd och Europeiska atomenergigemenskapens råd eller av Europeiska gemenskapernas råd och som skall tillämpas vid denna förordnings ikraftträdande, skall automatiskt tillämpas beträffande övriga anställda, tidigare övriga anställda och dessas rättsinnehavare beträffande vilka anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen tillämpades före denna förordnings ikraftträdande.

KAPITEL II Särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän

Artikel 4

1. I tjänstens intresse och i syfte antingen att rationalisera sin administration eller att uppfylla krav som uppstår på grund av minskningen av antalet tjänster, har kommissionen fram till och med den 30 juni 1968 rätt att vidta åtgärder för att avsluta tjänstemäns anställning i enlighet med artikel 47 i tjänsteföreskrifterna, på de villkor som föreskrivs nedan.

2. Om kommissionen avser att vidta de åtgärder som avses i punkt 1 beträffande tjänstemän i andra lönegrader än A 1 och A 2, skall den efter att ha hört Gemensamma kommittén och med hänsyn tagen till tjänstemännens kvalifikationer, effektivitet, uppförande i tjänsten, familjeförhållanden och antal tjänsteår göra upp en lista på de tjänstemän som kommer att beröras av dessa åtgärder i varje lönegrad.

En tjänsteman vars namn förekommer på en sådan lista kan välja mellan att definitivt lämna sin tjänst enligt punkt 1 eller att bli permitterad. I det senare fallet skall artikel 41.3 5 i tjänsteföreskrifterna tillämpas.

En tjänsteman som väljer att bli permitterad skall tillkännage sitt val inom en månad från och med den dag han informerats om att hans namn finns med på den lista som avses i första stycket; efter tidsfristens utgång förlorar tjänstemannen sin rätt att välja.

>Plats för tabell>

3. Om det är i tjänstens intresse får kommissionen ta hänsyn till en tjänstemans önskemål att lämna sin tjänst enligt punkt 1.

4. De åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 skall inte på något sätt utgöra disciplinåtgärder.

5. Fram till och med den 30 juni 1968, men utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2, skall kommissionen inte fatta några beslut om att permittera en tjänsteman eller pensionera en tjänsteman i tjänstens intresse.

Artikel 5

1. En tjänsteman som omfattas av åtgärderna enligt artikel 4.1 skall ha rätt till följande:

a) Under en sexmånadersperiod, ett månatligt bidrag som är lika med hans sista lön.

b) Under en period som fastställs i enlighet med tabellen i punkt 2, ett månatligt bidrag som är lika med

- 85 % av hans grundlön från och med den sjunde till och med den tolfte månaden,

- 70 % av hans grundlön från och med den trettonde till och med den sextiosjätte månaden,

- därefter 60 % av hans grundlön.

Rätten till detta bidrag skall upphöra senast den dag då tjänstemannen fyller 65 år.

2. För att på grundval av tjänstemannens ålder avgöra under vilken period han skall få det bidrag som föreskrivs i punkt 1 b skall den koefficient som fastställs i tabellen nedan tillämpas beträffande hans tjänstetid. Perioden avrundas vid behov nedåt till närmaste hela månad.

3. Det bidrag som föreskrivs i punkt 1 skall korrigeras med den koefficient som i enlighet med artikel 82.1 andra stycket i tjänsteföreskrifterna fastställs för den medlemsstat där mottagaren kan styrka att han är bosatt.

Om mottagaren är bosatt utanför gemenskapens medlemsstater skall korrigeringskoefficienten för Bryssel tillämpas på bidraget.

4. Den inkomst den berörda tjänstemannen får från varje ny anställning under denna period skall dras av från det bidrag som föreskrivs i punkt 1, i den mån denna inkomst plus bidraget överskrider den totala ersättning tjänstemannen senast fick medan han tjänstgjorde. Denna ersättning skall korrigeras enligt punkt 3.

5. Alla familjetillägg skall fortsätta att betalas ut under den tid tjänstemannen får bidraget i enlighet med punkt 1.

6. Under den tid tjänstemannen har rätt till bidraget skall han ha rätt att för egen del och för sina medförsäkrade åtnjuta förmåner enligt Europeiska gemenskapernas institutioners gemensamma sjukförsäkringssystem, förutsatt att han betalar den avgift som beräknats på grundval av den grundlön som tillkommer hans lönegrad och löneklass, och att han inte är försäkrad mot sjukdom genom något annat system.

7. Under den tid tjänstemannen har rätt till bidraget skall han under högst fem år fortsätta att förvärva ytterligare pensionsrättigheter på grundval av den lön som tillkommer hans lönegrad och löneklass, förutsatt att han betalar den avgift som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna under den tiden. Vid tillämpningen av artikel 5 i bilaga 8 till tjänsteföreskrifterna skall denna tid betraktas som tjänstetid.

Om tjänstemannen återanställs vid någon av Europeiska gemenskapernas institutioner och sålunda får ytterligare pensionsrättigheter, skall han under denna nya tjänsteperiod upphöra att dra fördel av bestämmelserna i första stycket. För den del av den tid som avses i första stycket som ännu inte avslutats vid återanställningen kan tjänstemannen dock begära att såväl hans avgift till pensionssystemet som hans pensionsrättigheter beräknas på grundval av den grundlön som tillkommer den lönegrad och löneklass han var placerad i på den föregående tjänsten.

Vid tillämpningen av artikel 77 i tjänsteföreskrifterna skall en tjänsteman som får bidraget enligt punkt 1 betraktas som en tjänsteman som i tjänstens intresse lämnat sin tjänst.

Vid utgången av denna tid skall tjänstemannen ha rätt till pension utan tillämpning av det avdrag som föreskrivs i artikel 9 i bilaga 8 till tjänsteföreskrifterna, förutsatt att han har fyllt 55 år.

Vid fastställandet av efterlevandepension som tillkommer änkan efter en tjänsteman som dör under denna tid skall bestämmelserna i artikel 79 andra stycket i tjänsteföreskrifterna tillämpas.

8. Om tjänstemannen enligt dessa bestämmelser har rätt till pension före 60 års ålder skall han ha rätt till barntillägg för varje underhållsberättigat barn enligt artikel 2 i bilaga 7 till tjänsteföreskrifterna.

9. För att få flyttningsbidrag behöver inte tjänstemannen uppfylla kraven på tjänstetid som anges i artikel 6.1 första stycket i bilaga 7 till tjänsteföreskrifterna.

10. Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 107 i tjänsteföreskrifterna och i artikel 102.2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska kol- och stålgemenskapen skall en tjänsteman som omfattas av de åtgärder som avses i artikel 4.1 likställas med en tjänsteman beträffande vilken bestämmelserna i artikel 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna har tillämpats.

Artikel 6

1. En tjänsteman som omfattas av de åtgärder som avses i artikel 4.1 och som inte fullgjort 11 tjänsteår kan avstå definitivt från sina pensionsrättigheter. I så fall skall han få en ersättning som fastställs enligt villkoren i artikel 12 i bilaga 8 till tjänsteföreskrifterna. Bestämmelserna i artikel 5.7 och 5.8 och artikel 7 i denna förordning skall inte tillämpas beträffande honom.

Vid tillämpningen av artikel 12 c i bilaga 8 till tjänsteföreskrifterna skall den faktiska tjänstetiden innefatta den tid under vilken tjänstemannen har rätt till den ersättning som föreskrivs i artikel 5, samt den ytterligare tid som i förekommande fall beviljas honom i enlighet med artikel 5.10.

2. En tjänsteman som väljer att bestämmelserna i punkt 1 skall tillämpas beträffande honom skall tillkännage sitt val inom sex månader från och med den dag då han delgivits åtgärderna som avses i artikel 4.1; efter tidsfristens utgång förlorar tjänstemannen sin rätt att välja.

Varje belopp som betalats ut som pension före tillämpningen av bestämmelserna i denna artikel skall dras från den ersättning som avses i punkt 1.

Artikel 7

1. De tjänstemän som avses i artikel 2 sista stycket och artikel 102.5 i tjänsteföreskrifterna, med undantag för de som före den 1 januari 1962 hade tjänster i lönegrad A 1 eller A 2 enligt tjänsteföreskrifterna för personal vid Europeiska kol- och stålgemenskapen, och som omfattas av åtgärder enligt artikel 4.1, kan begära att deras ersättning beräknas i enlighet med bestämmelserna i artikel 34 i tjänsteföreskrifterna för personal vid Europeiska kol- och stålgemenskapen och artikel 50 i det allmänna reglementet för Europeiska kol- och stålgemenskapen.

2. Tjänstemän som före den 1 januari 1962 hade tjänster i lönegrad A 1 eller A 2 enligt tjänsteföreskrifterna för personal vid Europeiska kol- och stålgemenskapen, och som omfattas av åtgärder enligt artikel 4.1, kan begära att deras ersättning beräknas i enlighet med bestämmelserna i artikel 42 i tjänsteföreskrifterna för personal vid Europeiska kol- och stålgemenskapen.

Artikel 8

1. Innan några åtgärder vidtas i enlighet med artikel 4.1 kan kommissionen i tjänstens intresse begära att den berörde anställde inom en månad uppger om han kommer att godta förflyttning till en tjänst som motsvarar tjänsteställningen närmast under den hans lönegrad tillhör.

Om tjänstemannen godtar detta kan han förflyttas till en sådan tjänst trots bestämmelserna i artikel 7.1 i tjänsteföreskrifterna.

2. En tjänsteman som omfattas av ett beslut som fattas i enlighet med punkt 1 andra stycket skall behålla sin lönegrad och alla rättigheter som hänför sig till den. Han skall ha företräde till förflyttning till varje tjänst som motsvarar hans lönegrad och som blir vakant eller inrättas, förutsatt att han är kvalificerad för tjänsten i fråga.

KAPITEL III Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 9

De bosättningsbidrag, flyttningsbidrag och avgångsvederlag som en tjänsteman kan ha rätt till om han under 1968 blir fast anställd, förflyttas till en annan ort eller slutgiltigt lämnar sin tjänst, skall korrigeras med en koefficient om 117,5 %.

Artikel 10

Fram till dess att en personalkommitté inrättats, vilket skall ske senast den 31 december 1968, skall den kommitténs uppgifter utföras av en kommitté bestående av medlemmar ur den eller de personalkommittéer som valts före denna förordnings ikraftträdande.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 februari 1968.

På rådets vägnar

M. COUVE de MURVILLE

Ordförande


(1) EGT nr C 10, 14.2.1968, s. 44 och 45.  

(2) Rådets förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom) av den 18 december 1961, EGT nr 45, 14.6.1962, s. 1385/62, i dess lydelse före denna förordnings ikraftträdande.  

(3) Rådets förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom) av den 18 december 1961, EGT nr 45, 14.6.1962, s. 1385/62, i dess lydelse före denna förordnings ikraftträdande.