31964R0087

Kommissionens förordning nr 87/64/EEG av den 15 juli 1964 om ändring av de gemensamma kvalitetsnormerna för lök

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr 116 , 21/07/1964 s. 1850 - 1851
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 1 s. 0063
Dansk specialutgåva: Serie I Område 1963-1964 s. 0137
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 1 s. 0063
Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1963-1964 s. 0146
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 1 s. 0106
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 1 s. 0075
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 1 s. 0075


KOMMISSIONENS FÖRORDNING nr 87/64/EEG av den 15 juli 1964 om ändring av de gemensamma kvalitetsnormerna för lök

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av förordning nr 23 om det gradvisa upprättandet av den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker(1), särskilt artikel 4.3 i denna, och

med beaktande av följande:

Det har skett en betydande utveckling av avsättningsmetoderna för lök.

Med hänsyn till dessa nya metoder, som delvis står i samband med konsumenternas och grossisternas krav, måste de gemensamma kvalitetsnormerna för lök ändras för att anpassa dem till de nya kraven.

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Från och med den 1 augusti 1964 skall avsnitten I, III, IV B och VI D i bilaga 2/6 till förordning nr 23 ändras på det sätt som framgår av bilagan till denna förordning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juli 1964.

På kommissionens vägnar

Walter HALLSTEIN

Ordförande

(1) EGT nr 30, 20.4.1962, s. 965/62.

BILAGA

ÄNDRINGAR AV DE GEMENSAMMA KVALITETSNORMERNA FÖR LÖK

I. Avsnitt I "Definition av produkten" skall ändras på följande sätt:

"Dessa normer gäller för lök av sorten Allium Cepa L., som är avsedd att levereras till konsumenten i naturligt tillstånd, med undantag av knipplök och lök avsedd för industriell beredning."

II. Avsnitt III "Storlekssortering" skall ändras på följande sätt:

"Löken skall sorteras efter storlek. Storleken bestäms av den största diametern.

Skillnaden i diameter mellan den största och den minsta löken i samma förpackning får inte överstiga

- 5 mm, om den minsta löken har en diameter på mellan 10 mm och 20 mm

- 15 mm om den minsta löken har en diameter på mellan 20 mm och 40 mm

- 20 mm om den minsta löken har en diameter på minst 40 mm.

Den minsta diametern skall vara 10 mm."

III. Avsnitt IV B "Storlekstoleranser" skall ändras på följande sätt:

"10 viktprocent per förpackning av lökar som inte motsvarar den angivna storleken, men vars diameter avviker med högst 20 % från den angivna diametern."

IV. I avsnitt VI D "Handelsuppgifter" skall följande läggas till efter ordet "storlek":

"angiven med den minsta och den största diametern".