16.2.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/16


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 6/2020

av den 7 februari 2020

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2023/284]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2074 av den 23 september 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av sändningar av vissa djur och varor med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2090 av den 19 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller misstänkt eller konstaterad bristande efterlevnad av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av farmakologiskt aktiva substanser som är godkända i veterinärmedicinska läkemedel eller som fodertillsatser eller av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av förbjudna eller otillåtna farmakologiskt aktiva substanser (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2123 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor identitetskontroll och fysisk kontroll av vissa varor får utföras vid kontrollställen och dokumentkontroll får utföras någon annanstans än vid gränskontrollstationer (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2124 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport genom unionen samt om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 798/2008, (EG) nr 1251/2008, (EG) nr 119/2009, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010, (EU) nr 142/2011 och (EU) nr 28/2012, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 och kommissionens beslut 2007/777/EG (4) bör införlivas med EES-avtalet.

(5)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2126 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av vissa kategorier av djur och varor, om åtgärder som ska vidtas efter att sådan kontroll har utförts samt om vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer (5) bör införlivas med EES-avtalet.

(6)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2127 av den 10 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller datum för tillämpning av vissa bestämmelser i rådets direktiv 91/496/EEG, 97/78/EG och 2000/29/EG (6) bör införlivas med EES-avtalet.

(7)

Genom delegerad förordning (EU) 2019/2124 upphävdes kommissionens beslut 2000/208/EG (7) och 2000/571/EG (8) samt kommissionens genomförandebeslut 2011/215/EU, som är införlivade med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(8)

Genom delegerad förordning (EU) 2019/2126 upphävdes kommissionens beslut 94/641/EG (9), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(9)

Det här beslutet avser lagstiftning som innehåller bestämmelser om växtskyddsfrågor. Lagstiftning om växtskyddsfrågor omfattas inte av EES-avtalet och därför ska bestämmelserna om växtskyddsfrågor inte gälla Eftastaterna.

(10)

Det här beslutet avser lagstiftning som innehåller bestämmelser om andra levande djur än fisk och vattenbruksdjur. Enligt punkt 2 i inledningen till kapitel I i bilaga I till EES-avtalet ska bestämmelser om andra levande djur än fisk och vattenbruksdjur inte gälla Island.

(11)

Det här beslutet avser lagstiftning om veterinära frågor, foder och livsmedel. Enligt anpassningarna för detta område i bilaga I och inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om veterinära frågor, foder och livsmedel inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Det här beslutet bör därför inte gälla Liechtenstein.

(12)

Bilagorna I och II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i kapitel I del 1.1 punkt 11b (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625) och kapitel II punkt 31q (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625):

”–

32019 R 2127: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2127 av den 10 oktober 2019 (EUT L 321, 12.12.2019, s. 111)”.

2.

Följande punkter ska införas i kapitel I del 1.1 efter punkt 11bs (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2130):

”11bt.

32019 R 2074: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2074 av den 23 september 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av sändningar av vissa djur och varor med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland (EUT L 316, 6.12.2019, s. 6)

11bu.

32019 R 2090: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2090 av den 19 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller misstänkt eller konstaterad bristande efterlevnad av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av farmakologiskt aktiva substanser som är godkända i veterinärmedicinska läkemedel eller som fodertillsatser eller av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av förbjudna eller otillåtna farmakologiskt aktiva substanser (EUT L 317, 9.12.2019, s. 28)

11bv.

32019 R 2123: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2123 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor identitetskontroll och fysisk kontroll av vissa varor får utföras vid kontrollställen och dokumentkontroll får utföras någon annanstans än vid gränskontrollstationer (EUT L 321, 12.12.2019, s. 64)

11bw.

32019 R 2124: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2124 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport genom unionen samt om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 798/2008, (EG) nr 1251/2008, (EG) nr 119/2009, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010, (EU) nr 142/2011 och (EU) nr 28/2012, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 och kommissionens beslut 2007/777/EG (EUT L 321, 12.12.2019, s. 73)

11bx.

32019 R 2126: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2126 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av vissa kategorier av djur och varor, om åtgärder som ska vidtas efter att sådan kontroll har utförts samt om vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer (EUT L 321, 12.12.2019, s 104)”.

3.

Följande strecksats ska läggas till i kapitel I del 4.2 punkt 86 (kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008) och kapitel I del 7.1 punkt 9c (kommissionens förordning (EU) 142/2011):

”–

32019 R 2124: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2124 av den 10 oktober 2019 (EUT L 321, 12.12.2019, s. 73)”.

4.

Följande punkter ska införas i kapitel II efter punkt 31qs (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2130):

”31qt.

32019 R 2074: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2074 av den 23 september 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av sändningar av vissa djur och varor med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland (EUT L 316, 6.12.2019, s. 6)

31qu.

32019 R 2090: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2090 av den 19 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller misstänkt eller konstaterad bristande efterlevnad av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av farmakologiskt aktiva substanser som är godkända i veterinärmedicinska läkemedel eller som fodertillsatser eller av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av förbjudna eller otillåtna farmakologiskt aktiva substanser (EUT L 317, 9.12.2019, s. 28)

31qv.

32019 R 2123: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2123 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor identitetskontroll och fysisk kontroll av vissa varor får utföras vid kontrollställen och dokumentkontroll får utföras någon annanstans än vid gränskontrollstationer (EUT L 321, 12.12.2019, s. 64)

31qw.

32019 R 2124: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2124 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport genom unionen samt om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 798/2008, (EG) nr 1251/2008, (EG) nr 119/2009, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010, (EU) nr 142/2011 och (EU) nr 28/2012, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 och kommissionens beslut 2007/777/EG (EUT L 321, 12.12.2019, s. 73)

31qx.

32019 R 2126: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2126 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av vissa kategorier av djur och varor, om åtgärder som ska vidtas efter att sådan kontroll har utförts samt om vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer (EUT L 321, 12.12.2019, s 104)”.

5.

Texten i kapitel I del 1.2 punkterna 29 (kommissionens beslut 94/641/EG), 88 (kommissionens beslut 2000/208/EG), 106 (kommissionens beslut 2000/571/EG) och 148 (kommissionens genomförandebeslut 2011/215/EU) ska utgå.

Artikel 2

Följande punkter ska införas i kapitel XII efter punkt 164s (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2130) i bilaga II till EES-avtalet:

”164t.

32019 R 2074: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2074 av den 23 september 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av sändningar av vissa djur och varor med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland (EUT L 316, 6.12.2019, s. 6)

164u.

32019 R 2090: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2090 av den 19 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller misstänkt eller konstaterad bristande efterlevnad av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av farmakologiskt aktiva substanser som är godkända i veterinärmedicinska läkemedel eller som fodertillsatser eller av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av förbjudna eller otillåtna farmakologiskt aktiva substanser (EUT L 317, 9.12.2019, s. 28)

164v.

32019 R 2123: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2123 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor identitetskontroll och fysisk kontroll av vissa varor får utföras vid kontrollställen och dokumentkontroll får utföras någon annanstans än vid gränskontrollstationer (EUT L 321, 12.12.2019, s. 64)

164w.

32019 R 2124: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2124 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport genom unionen samt om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 798/2008, (EG) nr 1251/2008, (EG) nr 119/2009, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010, (EU) nr 142/2011 och (EU) nr 28/2012, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 och kommissionens beslut 2007/777/EG (EUT L 321, 12.12.2019, s. 73)

164x.

32019 R 2126: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2126 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av vissa kategorier av djur och varor, om åtgärder som ska vidtas efter att sådan kontroll har utförts samt om vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer (EUT L 321, 12.12.2019, s 104)”.

Artikel 3

Texterna till de delegerade förordningarna (EU) 2019/2074, (EU) 2019/2090, (EU) 2019/2123, (EU) 2019/2124, (EU) 2019/2126 och (EU) 2019/2127 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 8 februari 2020, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1), eller den dag då gemensamma EES-kommitténs beslut nr 210/2019 av den 27 september 2019 (10) träder i kraft, om denna dag infaller senare.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 7 februari 2020.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Clara GANSLANDT

Ordförande


(1)  EUT L 316, 6.12.2019, s. 6.

(2)  EUT L 317, 9.12.2019, s. 28.

(3)  EUT L 321, 12.12.2019, s. 64.

(4)  EUT L 321, 12.12.2019, s. 73.

(5)  EUT L 321, 12.12.2019, s. 104.

(6)  EUT L 321, 12.12.2019, s. 111.

(7)  EGT L 64, 11.3.2000, s. 20.

(8)  EGT L 240, 23.9.2000, s. 14.

(9)  EGT L 248, 23.9.1994, s. 26.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.

(10)  EUT L 4, 5.1.2023, s. 11.