14.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 420/32


BESLUT nr 2/2020 AV AVS–EU-AMBASSADÖRSKOMMITTÉN

av den 4 december 2020

om ändring av beslut nr 3/2019 av AVS–EU-ambassadörskommittén om antagande av övergångsåtgärder i enlighet med artikel 95.4 i AVS–EU-partnerskapsavtalet [2020/2052]

AVS–EU-AMBASSADÖRSKOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (1) (AVS–EU-partnerskapsavtalet), särskilt artiklarna 15.4 och 16.2, jämförda med artikel 95.4, och

av följande skäl:

(1)

AVS–EU-partnerskapsavtalet undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000 och trädde i kraft den 1 april 2003. I enlighet med beslut nr 3/2019 av AVS–EU-ambassadörskommittén (2) (nedan kallat beslutet om övergångsåtgärder) ska det tillämpas till och med den 31 december 2020.

(2)

I enlighet med artikel 95.4 första stycket i AVS–EU-partnerskapsavtalet inleddes förhandlingar om ett nytt AVS–EU-partnerskapsavtal (nedan kallat det nya avtalet) i september 2018. Eftersom det nya avtalet inte kommer att vara klart att tillämpas den 31 december 2020, den dag då den nuvarande rättsliga ramen upphör att gälla, på grund av bland annat förseningar till följd av covid19-pandemin, är det nödvändigt att ändra beslutet om övergångsåtgärder för att ytterligare förlänga tillämpningen av bestämmelserna i AVS–EU-partnerskapsavtalet till och med den 30 november 2021.

(3)

Enligt artikel 95.4 andra stycket i AVS–EU-partnerskapsavtalet ska AVS–EU-ministerrådet anta de övergångsåtgärder som kan krävas fram till dess att det nya avtalet träder i kraft.

(4)

I enlighet med artikel 15.4 i AVS–EU-partnerskapsavtalet delegerade AVS–EU-ministerrådet den 23 maj 2019 befogenheten att anta övergångsåtgärderna till AVS–EU-ambassadörskommittén (3).

(5)

Det är därför lämpligt att AVS–EU-ambassadörskommittén antar ett beslut i enlighet med artikel 95.4 i AVS–EU-partnerskapsavtalet, om ändring om beslut nr 3/2019 av AVS–EU-ambassadörskommittén i syfte att förlänga tillämpningen av bestämmelserna i AVS–EU-partnerskapsavtalet till och med den 30 november 2021, eller till och med ikraftträdandet av det nya avtalet, eller den provisoriska tillämpningen av det nya avtalet mellan unionen och AVS-staterna, beroende på vilket som inträffar först.

(6)

Bestämmelserna i AVS–EU-partnerskapsavtalet kommer att fortsätta tillämpas i syfte att upprätthålla kontinuiteten i förbindelserna mellan unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och AVS-staterna, å andra sidan. Följaktligen är de ändrade övergångsåtgärderna inte avsedda att utgöra ändringar av AVS–EU-partnerskapsavtalet i enlighet med artikel 95.3 i avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 i beslut nr 3/2019 av AVS–EU-ambassadörskommittén ska datumet ”31 december 2020” ersättas med ”30 november 2021”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Utfärdat i Bryssel den 4 december 2020.

På AVS–EU-ministerrådets vägnar

På AVS–EU-ambassadörskommitténs vägnar

Michael CLAUSS

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3. AVS–EU-partnerskapsavtalet ändrades genom det avtal som undertecknades i Luxemburg den 25 juni 2005 (EUT L 209, 11.8.2005, s. 27) och det avtal som undertecknades i Ouagadougou den 22 juni 2010 (EUT L 287, 4.11.2010, s. 3).

(2)  Beslut nr 3/2019 av AVS–EU-ambassadörskommittén av den 17 december 2019 om antagande av övergångsåtgärder i enlighet med artikel 95.4 i AVS–EU-partnerskapsavtalet (EUT L 1, 3.1.2020, s. 3).

(3)  Beslut nr 1/2019 i AVS–EU-ministerrådet av den 23 maj 2019 om delegering av befogenheter till AVS–EU-ambassadörskommittén vad gäller beslutet att anta övergångsåtgärder i enlighet med artikel 95.4 i AVS–EU-partnerskapsavtalet (EUT L 146, 5.6.2019, s. 114).