16.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 228/26


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 15/2019

av den 8 februari 2019

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2020/934]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1060 av den 26 juli 2018 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet trifloxistrobin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XV i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 13a (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011):

”—

32018 R 1060: kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1060 av den 26 juli 2018 (EUT L 190, 27.7.2018, s. 3)”.

2.

Följande punkt ska införas efter punkt 13zzzzzzzzv (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/755):

”13zzzzzzzzw.

32018 R 1060: kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1060 av den 26 juli 2018 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet trifloxistrobin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 190, 27.7.2018, s. 3)”.

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) 2018/1060 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 februari 2019, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 februari 2019.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Claude MAERTEN

Ordförande


(1)  EUT L 190, 27.7.2018, s. 3.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.