25.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/1


Meddelande om provisorisk tillämpning av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan (1)

Den 21 december 2018 anmälde Europeiska unionen och Japan till varandra att de förfaranden som är nödvändiga för en provisorisk tillämpning av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan, har avslutats. Följaktligen får Japan och unionen från och med den 1 februari 2019 provisoriskt tillämpa gemensamt fastställda bestämmelser i detta avtal i enlighet med (artikel 47.2).

Enligt artikel 4 i rådets beslut (EU) 2018/1197 av den 26 juni 2018 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av det strategiska partnerskapsavtalet ska följande delar i avtalet tillämpas provisoriskt mellan unionen och Japan:

a)

Artiklarna 11, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 40 och 41.

b)

Artiklarna 13, 15 (med undantag av punkt 2 b), 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 37, 38.1 och 39 i den mån de omfattar frågor där unionen redan har utövat sin befogenhet internt.

c)

Artiklarna 1, 2, 3, 4, 5.1 i den mån de täcker frågor som omfattas av unionens befogenhet att utforma och genomföra en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

d)

Artiklarna 42 (med undantag av punkt 2 c), 43–47, 48.3 och 49, 50 och 51 i den mån dessa bestämmelser endast syftar till att säkerställa avtalets provisoriska tillämpning.


(1)  EUT L 216, 24.8.2018, s. 4.